ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

พูดเท็จ

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *พูดเท็จ*, -พูดเท็จ-

พูดเท็จ ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
พูดเท็จ (v.) lie See also: tell a lie, tell a falsehood Syn. พูดปด, โกหก, โป้ปดมดเท็จ
English-Thai: HOPE Dictionary
cant(แคนทฺ) n. ข้อความเท็จ,คำพูดเท็จ,คำพูดปากหวานก้นเปรี้ยว,ถ้อยคำพิเศษที่ใช้เฉพาะในหมู่ชนหนึ่ง ๆ ,ภาษาวิชาชีพ,การพูดเป็นเพลง,ความเอียง vi. พูดแบบปากหวานแต่ก้นเปรี้ยว,พูดเป็นเพลง, Syn. hypocrisy
lying(ไล'อิง) n. การพูดเท็จ,การโกหก -adj. เท็จ,โกหก.ปลอม. v. กริยาช่อง 3 ของ lie, See also: lyingly adv.
English-Thai: Nontri Dictionary
bouncer(n) คนโกหก,คนโป้ปด,คนพูดเท็จ
falsify(vt) ปลอมแปลง,ทำผิด,แสดงให้เห็นว่าผิด,ไม่ถูกต้อง,พูดเท็จ,ทุจริต
lie(n) คำเท็จ,คำโกหก,การพูดโกหก,การพูดเท็จ
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
dishonesty (n.) การพูดเท็จ See also: การหลอกลวง, การโกหก, การทำมารยา Syn. mistatement, prevarication Ops. fact, truth
falsehood (n.) การพูดเท็จ See also: การหลอกลวง, การโกหก, การทำมารยา Syn. dishonesty, mistatement, prevarication Ops. fact, truth
lie detector (n.) เครื่องจับการพูดเท็จ
mistatement (n.) การพูดเท็จ See also: การหลอกลวง, การโกหก, การทำมารยา Syn. dishonesty, prevarication Ops. fact, truth
prevarication (n.) การพูดเท็จ See also: การหลอกลวง, การโกหก, การทำมารยา Syn. dishonesty, mistatement Ops. fact, truth
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
I saw a man lying on the bed and a coffin in the middle of the roomฉันเห็นการพูดเท็จผู้ชายบนเตียง... ...และโลงศพใน middle of ห้อง
How could I dare engage in mendacity in your presence?ข้าจะกล้าพูดเท็จต่อหน้าท่านได้อย่างไร?
I worked on an algorithm distinguishing lies from truths.ผมเคยพัฒนาโปรแกรม จับคำพูดเท็จออกจากความจริง

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า พูดเท็จ
Back to top