ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

พื้นพสุธา

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *พื้นพสุธา*, -พื้นพสุธา-

พื้นพสุธา ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
พื้นพสุธา (n.) earth See also: soil, ground, land Syn. แผ่นดิน, ผืนแผ่นดิน, ปฐพี, พื้นดิน, ธรณี
English-Thai: Nontri Dictionary
earth(n) โลก,พื้นดิน,ปฐพี,พื้นพสุธา,พื้นโลก

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า พื้นพสุธา
Back to top