ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

พึ่ง

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *พึ่ง*, -พึ่ง-

พึง ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
พึง (aux.) should See also: ought Syn. ควร, ควรจะ, พึงจะ
พึง (aux.) must Syn. ต้อง
พึงกระทำ (v.) should be done See also: ought to be done Syn. ควรกระทำ, พึงปฏิบัติ, ควรปฏิบัติ
พึงจะ (aux.) should See also: ought Syn. ควร, ควรจะ
พึงตา (v.) please See also: satisfy with
พึงปฏิบัติ (v.) should be done See also: ought to be done Syn. ควรกระทำ, ควรปฏิบัติ
พึงประสงค์ (v.) desire See also: want, wish Syn. พึงปรารถนา, ประสงค์, ปรารถนา, ต้องการ
พึงปรารถนา (v.) desire See also: want, wish Syn. พึงปรารถนา, ประสงค์, ปรารถนา, ต้องการ
พึงพอใจ (v.) please See also: satisfy Syn. พึงใจ, พอใจ, ถูกใจ
พึงมี (v.) be supposed to See also: be due Syn. ควรมี
พึงระวัง (v.) be careful See also: be on the lookout for, watch carefully, be vigilant, be alert to Syn. ระมัดระวัง
พึงสังเกต (v.) note See also: remark, notice Syn. พึงระวัง, ควรระวัง
พึงใจ (v.) please See also: fascinate with, like, admire Syn. พอใจ, พึงพอใจ, ถูกใจ
English-Thai: HOPE Dictionary
broody(บรู'ดี) adj. มีอารมณ์,ครุ่นคิด,รำพึง, See also: broodiness n. ดูbroody, Syn. moody
complacency(คัมเพล'เซินซี) n. ความอิ่มอกอิ่มใจ,ความพึงพอใจ., Syn. complacence
complacent(คัมเพล'เซินทฺ) adj. อิ่มอกอิ่มใจ,พึงพอใจ., Syn. satisfied,contented
complaisance(คัมเพล'เซินซฺ) n. การเอาอกเอาใจ,ความพึงพอใจ,น้ำใสใจจริง
due(ดิว) adj. เหมาะสม,สมควร,พอเพียง,พอควร,ครบกำหนด,ถึงกำหนด,ถูกต้อง,ถูกทำนองคลองธรรม,ตรง,หลีกเลี่ยงไม่ได้. n. สิทธิที่ควรได้รับ,หนี้,เงินที่พึงชำระ,ค่าธรรมเนียม,ความยุติธรรม. -adv. โดยตรง,แน่นอน. -Phr. (due to เนื่องจาก,เนื่องด้วย,เพราะ) ., See also: d
humor(ฮิว'เมอะ) n. ความตลกขบขัน,อารมณ์ขัน -Phr. (out of humo (u) r ไม่พอใจ,เคือง,ฉุน) . vt. ทำให้พึงพอใจ,ยอมตาม,ปรับตัวเข้ากับ., See also: humorful,humourful adj., Syn. pleasantry,wit
humour(ฮิว'เมอะ) n. ความตลกขบขัน,อารมณ์ขัน -Phr. (out of humo (u) r ไม่พอใจ,เคือง,ฉุน) . vt. ทำให้พึงพอใจ,ยอมตาม,ปรับตัวเข้ากับ., See also: humorful,humourful adj., Syn. pleasantry,wit
kibitz(คิบ'บิทซ) vi. ยุ่งเรื่องคนอื่น,เสือก, (คนดู) ชอบให้คำแนะนำที่ไม่พึงปรารถนาแก่ผู้เล่น
muse(มิวซ) v. รำพึง,ครุ่นคิด,ใคร่ครวญ,จ้องอย่างใคร่ครวญ, See also: muser n., Syn. ponder
musing(มิว'ซิง) adj.,n. (การ) ครุ่นคิด,ใคร่ครวญ,รำพึง, Syn. thoughtful
pensive(เพน'ซิฟว) adj. ครุ่นคิด,รำพึง,เป็นทุกข์, See also: pensiveness n., Syn. reflective,wistful ###A. heedless
receivable(รีซี'วะเบิล) adj. รับได้,พึงรับได้,ซึ่งคอยรับใบเสร็จ,พึงเก็บได้, See also: receviables n.,pl. หลักทรัพย์ที่รับได้ receivability n.
ruminant(รู'มะเนินทฺ) n. สัตว์เคี้ยวเอื้อง (เช่น วัว,ควาย,กวาง,อูฐ) adj. เคี้ยวเอื้อง,รำพึง,ครุ่นคิด,ตรึกตรอง,
ruminate(รู'มะเนท) vi.,vt. เคี้ยวเอื้อง,รำพึง,ครุ่นคิด,ตรึกตรอง,ทบทวน, See also: rumination n. ruminative adj. ruminatively adv. ruminator n., Syn. chew the cud,muse,ponder
self-complacent(เซลฟฺ'คัมเพล'เซินทฺ) adj. อิ่มเอิบใจ,พึงพอใจตัวเอง., See also: self-complacence n. self-complacency n., Syn. self-satisfied
shall(แชล,ชึล) auxv. กริยาช่วยที่มักใช้กับบุรุษที่1เพื่อแสดงถึงอนาคต และใช้กับบุรุษที่ 2 เฉพาะในประโยคคำถาม,จะ,พึงจะ,จักต้อง,จะต้อง,น่าจะ,ควรจะ,อยากจะ
soliloquize(ซะลิล'ละไควซ) vt.,vi. พูดกับตัวเอง,พูดคนเดียว,รำพึง., See also: soliloquist,soliloquizer n.
soliloquy(ซะลิล'ละควี) n. การพูดกับตัวเอง,การพูดคนเดียว,การรำพึง
taxable(แทค'ซะเบิล) adj. ต้องเสียภาษี,พึงชำระภาษี. n. บุคคลหรือทรัพย์สินที่ต้องเสียภาษี.
think(ธิงคฺ) vi. คิด,ใช้ความคิด,ครุ่นคิด,นึก,ระลึก,รำลึก,รำพึง,ไตร่ตรอง,อยากจะ,เข้าใจว่า,รู้สึกว่า,คิดว่า,ถือว่า. vt. คิดว่า,รู้สึกว่า,ถือว่า,เข้าใจว่า,คาดคิด, See also: thinkable adj. -Phr. (think fit คิดว่าเหมาะสม) ,-Phr. (think up วางแผน คิดขึ้น
thought(ธอท) n. ความคิด,การไตร่ตรอง,การรำพึง,ปัญญา,การพิจารณา,ความตั้งใจ vi. กริยาช่อง 2 และ 3 ของ think, Syn. idea,notion
undesirable(อันดิไซ'ระเบิล) adj.,n. (ผู้) ไม่เป็นที่พึงปรารถนา, See also: undesirableness n. undesirably adv., Syn. objectionable
well-earned(เวล'เอิร์นดฺ) adj. ได้มาโดยชอบ,ได้มาโดยการทำลาย,พึงจะได้
will(วิล) auxiliary v. ใช้แสดงอนาคตกับบุรุษที่ 1 และ 3 (ช่อง 2เป็น would) ,จะ,อาจจะ,ควรจะ,ย่อมจะ vt. vi.,n. (ความ) ประสงค์,ปรารถนา,พึงจะ,ชอบ,พอใจ,อยากจะ,พินัยกรรม,ความกระตือรือร้น vt. ตัดสินใจ,ทำพินัยกรรมยกให้,ใช้อำนาจจิตบังคับ vi. ตั้งใจ,ตัดสินใจ
English-Thai: Nontri Dictionary
complacence(n) ความพึงพอใจ,ความอิ่มเอมใจ,ความใจเย็น
complacency(n) ความพึงพอใจ,ความอิ่มเอมใจ,ความใจเย็น
complacent(adj) พอใจ,อิ่มเอมใจ,พึงพอใจ
complaisance(n) ความอารีอารอบ,ความอ่อนโยน,ความพึงพอใจ
content(n) ความจุ,ความพึงพอใจ,เนื้อเรื่อง,เนื้อหา,สาระ
contented(adj) เป็นที่พึงพอใจ,เป็นที่สำราญใจ,เป็นที่จุใจ,อิ่มอกอิ่มใจ
contentment(n) ความพึงพอใจ,ความสำราญใจ,ความจุใจ,ความสุขเกษม
desirable(adj) น่ายินดี,น่าพอใจ,เป็นที่ถูกใจ,เป็นที่พึงปรารถนา
desirous(adj) เป็นที่พึงปรารถนา,เป็นที่ต้องการ
formidable(adj) น่ากลัว,น่าเกรงขาม,น่ายำเกรง,น่าสะพึงกลัว
meditate(vi,vt) ตรึกตรอง,นึก,คำนึง,รำพึง,คิด,เข้าฌาน
meditation(n) ความตรึกตรอง,การรำพึง,การคิด,การเข้าฌาน
meditative(adj) ชอบตรึกตรอง,ชอบรำพึง,ชอบคิด,ซึ่งเข้าฌาน
moon(n) ดวงจันทร์,พระจันทร์,เดือน,การนั่งซึม,การรำพึง
muse(vi) ครุ่นคิด,ใคร่ครวญ,คิดทบทวน,รำพึง
reflection(n) เงา,ภาพสะท้อน,การไตร่ตรอง,การรำพึง
reverie(n) การรำพึง,ความเพ้อฝัน,จินตนาการ,การฝันกลางวัน
revery(n) การรำพึง,ความเพ้อฝัน,จินตนาการ,การฝันกลางวัน
rumination(n) การครุ่นคิด,การตรึกตรอง,การรำพึง,การเคี้ยวเอื้อง
soliloquize(vi) รำพึง
soliloquy(n) การพูดคนเดียว,การรำพึง
think(vi) คิด,นึก,ไตร่ตรอง,รำพึง
thought(n) ความคิด,การนึก,การไตร่ตรอง,การรำพึง,ปัญญา
undesirable(adj) ไม่พึงปรารถนา,เป็นที่น่ารังเกียจ
unwelcome(adj) ไม่พึงปรารถนา,ไม่พอใจ,ไม่ต้อนรับ
yearn(vi) อยากได้,รำพึงถึง,ปรารถนา,ต้องการ,ใฝ่ฝัน
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
caveat emptor (L.)คำเตือนให้ผู้ซื้อพึงระวัง [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
containmentการจำกัดการขยายตัวของลัทธิที่ไม่พึงปรารถนา [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
meditation๑. สมาธิ, การเข้าสมาธิ๒. การรำพึงธรรม [ปรัชญา ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
meditative poetryกวีนิพนธ์แนวสมาธิ, กวีนิพนธ์รำพึงธรรม [วรรณกรรม ๖ มี.ค. ๒๕๔๕]
persona non grataบุคคลไม่พึงปรารถนา [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
vestingสิทธิพึงได้ [ประกันภัย ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Adverse drug reaction reporting systemsระบบการรายงานอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา [TU Subject Heading]
Affectionอารมณ์รักและพึงใจ, ความรัก, ทัศนคติด้านความรู้สึก [การแพทย์]
Approbationการที่รัฐหนึ่งใดมีทัศนคติในทางพึงพอใจและเห็น พ้องด้วยกับบทบัญญัติในสนธิสัญญาหนึ่งใด ซึ่งรัฐนั้นมิได้เป็นภาคีคู่สัญญานั้นแต่อย่างใด [การทูต]
Artefactเงาแปลกปลอม, เงาอื่นที่ไม่ต้องการ, ผลที่ไม่พึงประสงค์ [การแพทย์]
Autoerotic Symptomหาความพึงพอใจจากส่วนของร่างกายตนเอง [การแพทย์]
Contaminant สารปนเปื้อน สิ่งที่ไม่พึงประสงค์หรือสารมลพิษที่ปรากฏอยู่ ในน้ำ อากาศหรือ ดินมักใช้กับมลพิษเสี่ยงอันตรายหรือสารกัมมันตรังสี [สิ่งแวดล้อม]
NOEL โนเอล No Observed - Effect Level (NOEL) หมายถึง ความเข้มข้นของาสารเคมีสูงสุดจากการศึกษา โยไม่ก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงอันไม่พึงประสงค์ต่อโครงสร้าง (morphology) ความสามารถในการทำงาน การเจริญเติบโต การพัฒนา หรือช่วงอายุขัยของสิ่งมีชีวิตที่ใช้ศึกษา [สิ่งแวดล้อม]
spamสแปม, การใช้ระบบส่งอีเมลในการส่งข้อความที่ไม่พึงประสงค์ ให้กับผู้ใช้เป็นจำนวนมาก เช่น การส่งข้อความโฆษณาขายสินค้า บริการ ท่องเที่ยว ชักชวนการประกอบอาชีพที่มีรายได้สูง ผ่านระบบอีเมล [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
Stagnation ภาวะเศรษฐกิจชะงักงัน อัตราความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจของประเทศ หนึ่งๆ ที่อยู่ในสภาวะที่ไม่น่าพึงพอใจ ไม่ว่าจะเป็นผลผลิตที่แท้จริงต่อหัว หรือรายได้ประชาชาติ สภาพของภาวะเศรษฐกิจแบบนี้แสดงให้เห็น ได้โดยผลผลิตหรือรายได้มีจำนวนคงที่ ลดลง หรือเพิ่มขึ้นน้อยกว่าที่เคยเป็นมาอย่างมาก สาเหตุเกิดมาจาก 1) การที่อัตราการเพิ่มของผลผลิตน้อยกว่าอัตราการเพิ่มประชากร 2) อุปสงค์รวมในประเทศมีไม่เพียงพอที่จะทำให้ระบบเศรษฐกิจเจริญเติบโตได้อย่าง เพียงพอ แม้ว่าระบบเศรษฐกิจนั้นจะมีศักยภาพในการเจริญเติบโตก็ตาม [สิ่งแวดล้อม]
Utilityสิ่งที่เป็นประโยชน์ มีความเหมาะสมพึงพอใจแบบใช้ได้จริง หรือเพื่อวัตถุประสงค์ทางอุตสาหกรรม [ทรัพย์สินทางปัญญา]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
leave well alone (idm.) พึงพอใจกับสิ่งที่เป็นอยู่(เพราะกลัวว่าจะเลวร้ายลงไปอีก) Syn. leave well enough alone, let alone
leave well enough alone (idm.) พึงพอใจกับสิ่งที่เป็นอยู่(เพราะกลัวว่าจะเลวร้ายลงไปอีก)
had as soon do (idm.) พึงพอใจที่จะทำบางสิ่ง See also: ชอบทำบางสิ่งมากกว่าสิ่งอื่น
be satisfy with (phrv.) พึงพอใจอย่างยิ่งกับ
agreeable (adj.) เป็นที่พึงพอใจ See also: น่าพอใจ Syn. pleasing, pleasant
autoerotism (n.) การทำให้เกิดความพึงพอใจทางเพศด้วยตนเอง See also: การช่วยตัวเอง
backslap (vi.) ส่งเสียงพึงพอใจมาก See also: แสดงความพอใจอย่างยิ่ง Syn. be jovial
backslap (vt.) ส่งเสียงพึงพอใจมาก See also: แสดงความพอใจอย่างยิ่ง
backslapping (adj.) อย่างความพึงพอใจมาก Syn. hearty
bask (vi.) ได้รับความพึงพอใจ Syn. delight
be in bad odour with (idm.) ไม่เป็นที่พึงพอใจของ See also: ไม่ถูกใจ
be in good odour with (idm.) ไม่เป็นที่พึงพอใจของ See also: ไม่ถูกใจ
be jovial (vi.) ส่งเสียงพึงพอใจมาก See also: แสดงความพอใจอย่างยิ่ง
better (adv.) เป็นที่ชอบหรือพึงพอใจมากกว่า
complacence (n.) ความพึงพอใจ Syn. satisfaction, complacency
complacency (n.) ความพึงพอใจ Syn. satisfaction, complacence
complacent (adj.) ที่พึงพอใจ Syn. satisfied, contented
content (n.) ความพึงพอใจ Syn. satisfaction
delectation (n.) ความพึงพอใจ Syn. qusto
enough is as good as a feast (idm.) ความพึงพอใจในสิ่งที่ตนมีอยู่
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Just remember that I was as good as any and better than most.พึงจำไว้ว่า ฉันก็มีดีเช่นใคร ๆ และก็ยังดีที่สุด กว่าที่สุด
Satisfied all was well in Heaven and Earth, the Supreme Emperor left to begin his 500 years meditation.พึงพอใจด้วยกันทั้งสองฝ่าย ทั้งสวรรค์กับโลก องค์จักรพรรดิ์ก็ได้จากไป เพื่อเข้าญานต่อไปอีก 500 ปี
But our great Lawgiver tells us that never, never will the human have the ape's divine faculty for being able to distinguish between evil and good.พึงระวัง... อย่าได้ปล่อยให้มนุษย์ มีความสามารถทัดเทียมวานร
One cannot be too careful when attempting to trigger a fit in a clinical setting.พึงระวังไว้ก่อน เวลาพยายามกระตุ้นให้ชักในชั้นเรียน
"content with the vague future you held in mindพึงใจกับอนาคตอันเลือนลางที่ท่านคิดไว้
Let him who refuses beware!พวกที่คัดค้านพึงระวังตัว
There's lots of satisfaction to be had out of the anticipation.มีจำนวนมากของความพึงพอใจ ที่จะได้เป็น จากความคาดหมาย
I want to say to everyone that everything around them that they see and smell and feel and hear, they should delight in all this.ผมอยากจะบอกกับทุกคนว่า ทุกอย่างที่อยู่รอบเขา ที่เขาเห็น ได้กลิ่น้ รูสึก ได้ยิน เขาก็ควรจะพึงพอใจ
"Nothing gave Buttercup as much pleasure as ordering Westley around."ไม่มีอะไรสร้างความพึงพอใจให้บัตเตอร์คัพได้มากกว่า การได้สั่งให้เวสต์ลีย์วิ่งวุ่นทำโน่นทำนี่
Me and Vincent would've been satisfied... with some freeze-dried Taster's Choice.ฉันและวินเซนต์จะได้รับความพึงพอใจ ... กับแห้งบางส่วนเลือกลิ้มลองรสของ
Have you ever tasted a woman... until she believed that she could be satisfied... only by consuming the tongue that had devoured her?คุณเคยเชยชมผู้หญิง จนกระทั่งเธอเชื่อว่าเธอได้รับความพึงพอใจ เพียงแค่ปรารถนาที่จะได้กลืนกินเธอไหม
I just grabbed a spoon.ฉันพึงกล้าหยิบช้อนนะ
You're doing this amazing independent thing.น่าทึ่งออกที่เธอพึงพาตัวเองได้แล้ว
Oh, she just graduated, and she wants to be something in cooking or food or I don't know.เธอพึงเรียนจบจ้ะ แล้วก็อยากทำงานด้าน ทำกับข้าว อาหาร ไม่รู้สิ
Need I remind you that it's an act of treason to withhold information from me relevant to this matter, regardless of how classified it is.ผมขอเตือนคุณไว้ก่อนว่า คุณจะมีความผิด ถ้าไม่รับฟังคำแนะนำจากผม... ...ในสิ่งที่คุณกำลังจะทำ, ขอให้พึงระลึกไว้ด้วย.
None whatever.ไม่มีอะไรเลย พวกเรารู้ว่าเขาเป็นคนที่หยิ่งยโส เป็นชายหนุ่มที่ไม่น่าพึงพอใจ
Let me tell ya what happened to my uncle Marty, because you oughta know this.พวกนายจะได้พึงสังวรณ์เอาไงล่ะ
A man of such obvious talent cannot be satisfied... with just translating letters.บุรุษผู้มีปฏิภาณคงไม่ พึงพอใจกับ งานที่ได้แต่นั่งแปลจดหมายหรอก
But now you know there was a man named Jack Dawson... and that he saved me... in every way that a person can be saved.แต่ตอนนี้คุณรู้ว่ามีชายชื่อ แจ็ค ดอว์สัน ผู้ช่วยฉันไว้ ในทุกวิถีทางที่คนคนนึงพึงจะได้รับ
What are you talking about, Ross? You just said that you read it twice.นี่เธอพูดเรื่องอะไรรอส เธอพึงพูดว่าเธออ่านมัน 2 รอบ
I think we just lost the game.ฉันว่าเราพึงจะแพ้เกม
All we gotta do is get ourselves out of its way.สิ่งที่เราพึงทำคือ พาตัวออกไปให้พ้นทาง...
"While upon women's work you sat intentขณะที่ผู้หญิงทำงานท่านนั่งอย่างพึงใจ
Did you just get in?ที่รักคุณพึงกลับมาเหรอ
With a certain satisfaction, I might add....ด้ยความพึงพอใจในระดับหนึ่งน่ะนะผมว่า
Could they be described as "transfixed"?พวกเขาแสดงออกว่า "พึงอกพึงใจ" กันมั้ย
You're going to have one satisfied princess. Let's face it.คุณจะได้ เจ้าหญิงที่น่า พึงพอใจที่สุดเลย
His name's Mr Collins, the dreaded cousin.เขาชื่อคุณคอลลินส์ ญาติผู้ไม่พึงปรารถนา
These kind of compliments are always acceptable to the ladies, and which I conceive myself particularly bound to pay.คำชมแบบนี้ เป็นที่พึงพอใจต่อสตรีเสมอ และผมคิดด้วยตัวเองว่า จะต้องให้ผลดีในภายหลัง
Steve's shit-head friend, Jim... he married this freaking nympho band-geek, Michelle.เพื่อนระยำตำบอนของพี่สตีฟ ชื่อ จิมเว้ย แม่งพึงแต่งงานกับสาวไม่เอาอ่าว ชื่อ มิเชล
It's about satisfying desires.มันเป็นเรื่องของความพึงพอใจ
I have had a drink in Okachimachi...ผมพึงไปดื่มมาที่โอกาชิึมาจิ...
The special event today... has been arranged for His Majesty's pleasure.การแสดงพิเศษวันนี้ ถูกจัดเตรียมเพื่อความพึงพระทัยของราชา
Pyromania as a mental disorder may just be a simple myth, but we do know from precedent that serial arsonists derive pleasure from pathological fire-setting.พวกโรคจิตชอบวางเพลิง/Nบางทีอาจเป็นเพียงความเชื่อง่าย ๆ แต่เรารู้จากแบบแผนว่า/Nนักวางเพลิงได้รับ ความพึงพอใจจากพยาธิวิทยาของการก่อเพลิง
Early morning or late night ?ตื่นเช้า หรือ พึงกลับมาหรือ ?
I'm never gonna get ahead in the world if I count on them.ฉันจะไม่ประสบความสำเร็จถ้าหากยังพึงพวกเขาอยู่
This is a sanctuary.นี่คือสถานที่อันพึงเคารพ
Taught that death on the battlefield in service to Sparta was the greatest glory he could achieve in his life.ถูกสอนว่ามรณกรรมในสมรภูมิ ยามรับใช้สปาร์ทา คือเกียรติยศสูงสุดที่จะพึงมีได้ ในชั่วชีวิต
There's only one woman's words that should affect the mood of my husband.แล้วสิ่งใดเล่าที่ราชันพึงกระทำ เพื่อรักษาอาณาจักร
Then what must a king do to save his world when the very laws he is sworn to protect force him to do nothing?สิ่งใดพึงกระทำหรือ? นี่มิใช่คำถามต่อพลเมืองสปาร์เทิน มิใช่ต่อสามี มิใช่ต่อราชัน

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า พึ่ง
Back to top