ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

พลเมือง

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *พลเมือง*, -พลเมือง-

พลเมือง ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
พลเมือง (n.) population See also: citizen, inhabitant, people Syn. ประชากร, พสกนิกร, ชาวเมือง, ราษฎร
พลเมืองโลก (n.) world population See also: people in the earth, common people, cosmopolite, citizen of the world
English-Thai: HOPE Dictionary
assamese(แอสซะมีซ') adj.,n. (pl. -mese) เกี่ยวกับรัฐอัสสัม (พลเมือง,ภาษาและอื่น ๆ) . -n. ชาวอัสสัม,ภาษาอัสสัม
bill of rightsn. พระราชบัญญัติลัทธิและเสรีภาพของพลเมือง
burgessn. ประชากร,พลเมือง,ผู้อยู่อาศัย
citizen(ซิท'ทิเซิน) n. พลเมือง,ชาวเมือง,ประชากร, See also: citizenly adj.
civic(ซิฟ'วิค) adj. (เกี่ยวกับ) เมือง (นคร,กรุง) ,เทศบาล,สัญชาติ,พลเรือน (พลเมือง,ประชากร) ,ที่เป็นประโยชน์แก่เมือง
civics(ซิฟ'วิคซฺ) n. วิชาหน้าที่พลเมือง
civil(ซิฟ'เวิล) adj. เกี่ยวกับพลเรือน (พลเมือง,ประชากร) อย่างพลเมืองที่ดี,เกี่ยวกับคดีแพ่ง,มีอารยธรรม,มีมารยาท,ไม่เกี่ยวกับศาสนา
civil rightsn. สิทธิที่เท่ากันของพลเมือง, See also: civil-rights adj. ดูcivil rights
civism(ซิฟ'วิสซีม) n. การเป็นพลเมืองที่ดี
cosmopolitan(คอซมะพอล'ลิเทิน) adj. เกี่ยวกับโลกทั้งหมด,เกี่ยวกับสากลนิยม,ซึ่งมีอยู่ทั่วโลกหรือทุกหนทุกแห่ง,ซึ่งประกอบด้วยหลายชาติหลายภาษา,ซึ่งไม่มีชาติหรือภาษาเป็นเครื่องผูกมัด,เกี่ยวกับพลเมืองโลก n. ผู้ที่ไม่มีชาติหรือภาษาเป็นเครื่องผูกมัด, See also: cosmopo
demos(ดี'มอส) n. ประชาชน,สามัญชน,พลเมือง
denizenn. ผู้อาศัย,ผู้พำนัก,ชาวต่างด้าวที่ได้รับสิทธิบางอย่างของพลเมือง,สัตว์หรือพืชที่ปรับตัวเข้ากับสิ่งแวดล้อมใหม่, Syn. inhabitant ###A. outsider
disfranchise(ดิสแฟรน'ไชซ) ว vt. ถอนสิทธิ,ตัดสิทธิ,ถอนสิทธิพลเมือง,ถอนสิทธิการเลือกตั้ง, See also: disfranchisement n. ดูdisfranchise
incivism(อิน' ซิวิซึม) n. ความไม่รักชาติ, ความบกพร่องในหน้าที่ของพลเมือง
infamous(อิน'ฟะมัส) adj. ชื่อเหม็นที่สุด,เลวทราม,น่าเกลียดชัง,แย่มาก,ซึ่งสูญเสียสิทธิพลเมืองบางอย่าง, See also: infamousness n. infamous, Syn. heinous,wicked
inhabitance(อินแฮบ'บิเทินซี,อินแฮบ'บิเทินซฺ) n. สถานที่อยู่อาศัย,ที่อยู่อาศัย,การอยู่อาศัยinhabitant (อินแฮบ'บิเทินทฺ) n. ผู้อยู่อาศัย,สัตว์ที่อยู่อาศัย,ผู้อาศัย,พลเมือง., See also: inhabiter n., Syn. resident,
inhabitancy(อินแฮบ'บิเทินซี,อินแฮบ'บิเทินซฺ) n. สถานที่อยู่อาศัย,ที่อยู่อาศัย,การอยู่อาศัยinhabitant (อินแฮบ'บิเทินทฺ) n. ผู้อยู่อาศัย,สัตว์ที่อยู่อาศัย,ผู้อาศัย,พลเมือง., See also: inhabiter n., Syn. resident,
national(แนช'เชินเนิล) adj. แห่งชาติ,ชาตินิยม,ทั่วทั้งชาติ. n. พลเมืองของชาติหนึ่ง.
paterfamilias n.หัวหน้าครอบครัว (มักเป็นบิดา) ,เจ้าบ้าน,หัวหน้าครอบครัวชาวโรมันคาทอลิก,พลเมืองชายที่อิสระ, See also: paterfamiliar adj.
people(พี'เพิล) n. คน,ประชาชน,ประชากร,พลเมือง,ราษฎร,มนุษย์., Syn. population,folk,human,humanity
per capita(เพอแคพ'พิทะ) n. ต่อคน,ต่อพลเมือง1คน
population(พอพพิวเล'เชิน) n. ประชากร,พลเมือง,จำนวนประชากร,กลุ่มพืชและสัตว์ที่อาศัยอยู่ในบริเวณหนึ่ง,การนำผู้คนเข้าไปตั้งรกราก,จำนวนทั้งหมด., Syn. inhabitants
proscribe(โพรสไครบ') vt. ประณาม,ห้าม,เนรเทศ,ไล่ออกไป,เพิกถอนสิทธิการเป็นพลเมือง., See also: proscriber n. (denounce,condemn)
proscription(โพรสคริพ'เชิน) n. การประณาม,การห้าม,การเนรเทศ,การไล่ออกไป,การเพิกถอนสิทธิการเป็นพลเมือง., See also: proscriptive adj.
rights(ไรทซฺ) n. สิทธิ,สิทธิโดยชอบธรรม,สิทธิของพลเมือง adj. มีสิทธิ,มีสิทธิโดยชอบธรรมของพลเมือง, Syn. civil rights
unpeople(อันพี'เพิล) vt. เอาคนออก,ปลดคนออก,ย้ายคนออก,กำจัดพลเมือง
English-Thai: Nontri Dictionary
burgher(n) ชาวเมือง,พลเมือง,ประชาชน
citizen(n) ประชากร,ชาวเมือง,พลเมือง,ประชาชน,คนในบังคับ
citizenship(n) การเป็นพลเมือง,สิทธิของประชากร,สัญชาติ
civic(adj) เกี่ยวกับพลเมือง,เกี่ยวกับเมือง,ของจังหวัด,ของเทศบาล
civics(n) วิชาหน้าที่พลเมือง
civil(adj) เกี่ยวกับพลเมือง,ในฐานะพลเมือง,ของพลเมือง,สุภาพ
civility(n) ความเป็นพลเมืองดี,ความสุภาพ,ความมีมารยาท,ความมีอัธยาศัยไมตรี
denizen(n) พลเมือง,ผู้พักพิง,ผู้อยู่อาศัย, ผู้พำนัก
folk(n) ผู้คน,พ่อบ้าน,พลเมือง,ประชาชน
inhabitant(n) ประชากร,พลเมือง,ชาวบ้าน,ผู้อาศัย
people(n) ประชาชน,ราษฎร,ครอบครัว,พลเมือง,พสกนิกร,คน
populace(n) ประชาชน,พลเมือง,ประชากร,ราษฎร,พสกนิกร
population(n) พลเมือง,ประชากร,ประชาชน,จำนวนประชากร
populous(adj) มีประชากรหนาแน่น,มีพลเมืองมาก,เต็มไปด้วยผู้คน
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
citizenพลเมือง [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
natural-born citizenพลเมืองโดยกำเนิด [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
naturalized citizenพลเมืองโดยการแปลงสัญชาติ [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
apportionmentการกำหนดจำนวนผู้แทนตามส่วนของพลเมือง [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
Bill of Rightsบัญญัติว่าด้วยสิทธิพื้นฐานของพลเมือง [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
citizenshipความเป็นพลเมือง [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
civicเกี่ยวกับพลเมือง [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
civicsวิชาหน้าที่พลเมือง [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
civil๑. แพ่ง๒. พลเรือน๓. เกี่ยวกับพลเมือง [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
civil libertyเสรีภาพของพลเมือง [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
civil rightsสิทธิของพลเมือง [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
enfranchise๑. ให้สิทธิเลือกตั้ง (แก่พลเมือง) (ก. ปกครอง)๒. ให้สิทธิมีผู้แทน (แก่ท้องถิ่น) (ก. ปกครอง)๓. เปลี่ยนสิทธิการเช่าเป็นกรรมสิทธิ์ (ก. อังกฤษ) [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Citizen crime reportingการแจ้งข้อมูลอาชญากรรมของพลเมือง [TU Subject Heading]
Civicsหน้าที่พลเมือง [TU Subject Heading]
Civil rightsสิทธิพลเมือง [TU Subject Heading]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
Etruscan (n.) พลเมืองของอิทรูเรียโบราณ See also: ประชาชนชาวอีทรูเรียโบราณ
city (n.) พลเมืองทั้งหมด
countrywoman (n.) พลเมืองที่อาศัยอยู่ในเขตศาสนา Syn. layman, countryman
parishioner (n.) พลเมืองที่อาศัยอยู่ในเขตศาสนา Syn. layman, countryman, countrywoman
citizenry (n.) กลุ่มพลเมือง Syn. population, inhabitants, people
citizenship (n.) ความเป็นพลเมือง
citizenship (n.) สิทธิในความเป็นพลเมือง
civics (n.) วิชาที่ศึกษาเกี่ยวกับสิทธิหน้าที่ของพลเมือง
civil (adj.) ที่เกี่ยวกับพลเมือง
denaturalize (vt.) ทำให้ขาดสิทธิในการเป็นพลเมือง
inhabitants (n.) กลุ่มพลเมือง Syn. population, people
peopled (adj.) ซึ่งมีพลเมืองหนาแน่น See also: ซึ่งเต็มไปด้วยผู้คน Syn. crowded, populated
political (adj.) เกี่ยวกับพลเมือง
populated (adj.) ซึ่งมีพลเมืองหนาแน่น See also: ซึ่งเต็มไปด้วยผู้คน Syn. crowded, peopled
populous (adj.) ซึ่งมีพลเมืองหนาแน่น See also: ซึ่งเต็มไปด้วยผู้คน Syn. crowded, peopled, populated
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
For them the Americas 800 million citizens speak with one voice.พวกเขาคิดว่า ตนเองคือเสียงเดียวที่พูดแทน พลเมือง 800 ล้านคนของทวีปอเมริกา xxxx ยินดีที่ได้พบคุณ
Citizens of the human hive, your leaders have withheld the truth.พลเมือง แห่งรังมนุษย์, yผู้นำของพวกเจ้า ได้ปกปิดความจริง.
The citizens of Pitt Meadows, Virginia-- quintessential small town America-- are coming to the realization that their town isn't as safe as they thought.พลเมืองของ Pitt Meadows เวอร์จิเนีย-- เมืองเล็กๆของอเมริกา-- กำลังตระหนักว่า
The Starling City resident was found by fishermen in the North China Sea five days ago.พลเมืองของ สตาร์ลิ่ง ซิตี้ ถูกพบโดยคนหาปลา ในทะเลจีนเหนือ เมื่อ 5 วันก่อน
Its citizens." Your words, mr. Weiss.พลเมืองของตนเอง" คำพูดของคุณเองนะคุณไวซ์
The citizens of mystic fallsพลเมืองของมิซติก ฟอลล์
...can only be signed for by a U.S. citizen. Next.พลเมืองของอเมริกาเท่านั้นที่จะสามารถลงนามได้ คนต่อไป
Our long history as land mammals, denizens of the sunlit world, hasn't prepared us for the amazing variety of life that evolution has crafted in the deep oceans.พลเมืองของโลกแสงอาทิตย์ที่ ยังไม่ได้จัดเตรียมไว้ให้เรา สำหรับความหลากหลายที่น่า ตื่นตาตื่นใจของชีวิตที่วิวัฒนาการ ได้สร้างขึ้นในมหาสมุทรลึก
The inhabitants of Las Vegas are among the biggest consumers of water in the world.พลเมืองจึงมีความต้องการ ใช้น้ำมากที่สุดในโลก
Citizens, I mean comrades, brake it up!พลเมืองฉันหมายคว- ามว่าสหายเบรกขึ้น!
All American citizens have been ordered to evacuate the country.พลเมืองชาวอเมริกันทั้งหมด ได้ถูกสั่งให้อพพยออกจากประเทศนี้
22 of your good town folk.พลเมืองดี 22คน ของคุณ
The Subway Samaritan, huh? Mm-hmm.พลเมืองดี รถไฟใต้ดิน สิน่ะ
Concerned citizen came down the stairs, fucking tooled up and all.พลเมืองดีลงมาจากบันได อาวุธครบมือเลยล่ะ
A Good Sam called it in.พลเมืองดีโทรมาแจ้งน่ะ
All citizens are urged to attend the meeting... that will be held in the high school gymnasium...พลเมืองทั้งหมดอยู่ กระตุ้นให้เข้าร่วมประชุม ... ที่จะจัดขึ้น ในโรงยิมโรงเรียนมัธยม ...
Associated civilian investigator. Nobody move.พลเมืองที่ช่วยงานสืบสวน ทุกคนอย่าขยับ
The solid citizens of fairview.พลเมืองที่เข้มแข็งของแฟร์วิล
Fellow citizens, you're all aware of our town's proud history.พลเมืองที่เป็นเพื่อนคุณทุกคนตระหนักถึง ประวัติศาสตร์ความภาคภูมิใจของเมืองของเรา
All citizens must pass through medical scanning. Sir!พลเมืองทุกคนต้องผ่าน เครื่องตรวจโรค
Citizens of Paris, listen to me.พลเมืองปารีสจงฟังข้า...
Citizenship will be taken away from all Jews and non-Aryans.พลเมืองยิวจะถูกเนรเทศออกไป คงอยู่แต่ชาว อารยัน
The majority of the population of Southeast is black, but if the unsubs work in this area, they could be any race.พลเมืองส่วนใหญ่ ของเซาวท์อีสต์เป็นคนผิวดำ แต่ถ้าฆาตกรทำงานในพื้นที่นี้ พวกเขาอาจเป็นคนสัญชาติอะไรก็ได้
The city's been evacuated, but we're getting our asses kicked down here.พลเมืองอพยพแล้ว แต่พลรบกำลังรับศึกหนัก
An American citizen wanted in connection with a murder in Chicago.พลเมืองอเมริกันได้รับความคืบหน้า การฆาตกรรมในชิคาโกแล้ว
Citizens of Blanketsburg, I ask you now to prepare for war.พลเมืองแห่ง Blanketsburg ผมขอร้องให้ทุกคน เตรียมตัวทำสงคราม
Good citizens of capua! Revered guests!พลเมืองแห่งคาปัวแขกที่เคารพ
People of Xandar, the time has come to rejoice and renounce your paltry gods!พลเมืองแห่งแซนดาร์ ถึงวาระสำคัญ จงปลาบปลื้ม และปลดเปลื้อง
The citizens of Rodia welcome you, Viceroy.พลเมืองแห่งโรเดีย ยินดีต้อนรับการมาของท่าน ท่านอุปราช
No Russian citizen is allowed to remain on or allowed to enter the Discovery.ไม่มีพลเมืองรัสเซียได้รับ อนุญาตให้อยู่ใน หรือได้รับอนุญาตที่จะเข้า สู่ดิสคัเฟอรี
We aren't the ones who will change it, but rather, those citizens who hope for Akira will.ไม่ได้มีแต่พวกเราเท่านั้นที่จะเปลี่ยนมัน แต่บางที พลเมืองพวกนั้นหวังว่าจะพบกับอากิระจริงๆ
He was a pioneer in the civil rights and the anti-war movement.เขาเป็นผู้บุกเบิกเรื่องสิทธิของพลเมือง และการต่อต้านสงคราม
Citizens faced with the collapse of local police have taken the law into their own hands.'พลเมืองที่หวังพึ่งตำรวจไม่ได้' 'ทำตัวเป็นมือกฎหมายซะเอง'.
You compare the bourgeoisie Rimbaud hated to French citizens of today who are... indifferent to the French in Algeria, fighting to defend their land, blood and dignity.เธอเปรียบเทียบชนชั้นกลาง แรงโบด์เกลียด พลเมืองฝรั่งเศสในปัจจุบัน ผู้... "ไม่แยแส
Hugh Benny has reformed his wayward life... and become a born-again good citizen.ฮิวเบนนี่ปรับปรุงชีวิตเขาใหม่ กลายเป็นพลเมืองดีกับเขาขึ้นมา
I'm an American. May I telephone the Embassy?ฉันเป็นพลเมืองอเมริกัน ฉันขอโทรไปสถานฑูตได้ไหม?
Your business is to help American citizens.เรื่องของคุณคือการช่วยเหลือพลเมืองอเมริกัน
Your Honor, the citizens of Castelcuto reply:ศาลที่เคารพ พลเมืองแห่งคาศเตลคูโต้ตอบว่า
Refugees are pouring into the countryside and the port towns.มีการเตือนพลเมืองในภูมิภาคเหล่านั้นว่า...
And you're just a good citizen helping' out?แล้วนายเป็นพลเมืองดีที่จะช่วยเหลือใช่ไม๊?

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า พลเมือง
Back to top