ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

พรู

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *พรู*, -พรู-

พรู ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
พรู (v.) flock See also: throng, crowd, swarm Syn. กรู, พรั่งพรู
พรู (adv.) pouringly See also: gushingly Syn. พรั่งพรู
พรู (adv.) pouringly See also: gushingly Syn. พรั่งพรู
English-Thai: HOPE Dictionary
amphitheater(แอม' ฟิเธียเทอะ) n. อาคารรูปครึ่งวงกลม, โรงละครหรือมหรสพรูปครึ่งวงกลม, ห้องใหญ่ที่มีที่นั่งจัดเป็นรูปครึ่งวงกลม, ที่ดินเว้ารูปโค้ง.อัฒจันทร์, ที่มีเขาล้อมรอบ. -amphitheatric (al) adj.
approval(อะพรู'เวิล) n. การเห็นด้วย,การอนุญาต,การแสดงความพอใจ, Syn. approbation, acceptance, favour ###A. disapproval)
approve(อะพรูฟว') vt.,vi. เห็นด้วย,ยืนยันด้วย,ให้สัตยาบัน,พอใจ. -approver n.
disapproval(ดิสอะพรู'เวิล) n. ความไม่เห็นด้วย,การไม่อนุญาต,ความไม่พอใจ,ความรังเกียจ,สีหน้าความรู้สึกหรือคำพูดที่ไม่เห็นด้วย, Syn. blame
disapprove(ดิสอะพรูฟว') vt. ไม่เห็นด้วย,ไม่พอใจ,รังเกียจ,ไม่อนุญาต., See also: disapprover n. ดูdisapprove, Syn. criticize
disprove(ดิสพรูฟว') vt. พิสูจน์ว่าผิด,พิสูจน์หักล้าง, See also: disprovable adj. ดูdisprove, Syn. refute
effusive(อิฟิว'ซิฟว) adj. ซึ่งไหลออก,ซึ่งซึมออก, (คำพูด) น้ำท่วมทุ่ง,พรั่งพรูออก (อารมณ์), See also: effusiveness n. ดูeffusive, Syn. overflowing
foolproof(ฟูล'พรูฟ) adj. ไม่มีภัย,ไม่มีอันตราย,ไม่มีการล้มเหลว, Syn. never-failing
high-proof(ไฮ'พรูฟ) adj. ซึ่งมีระดับแอลกอฮอล์สูง
improve(อิมพรูฟช') vt. ทำให้ดีขึ้น, ปรับปรุง, แก้ไข. -vi. ดีขึ้น, มีค่ามากขึ้น., See also: improve on (upon) ปรับปรุง, แก้ไข. improvable adj. improvability, improvableness n. improver n., Syn. incautious
improvement(อิมพรูฟว' เมินทฺ) n. การทำให้ดีขึ้น, การปรับปรุง, การแก้ไข, ภาวะหรือสภาพที่ดีขึ้น, สิ่งที่ถูกปรับปรุงให้ดีขึ้น, สิ่งที่ช่วยทำให้ดีขึ้น, Syn. betterment
imprudent(อิมพรูด'เดินทฺ) adj. ไม่รอบคอบ, เลินเล่อ, ประมาท, บุ่มบ่าม., See also: imprudence n. imprudently adv., Syn. unwise
jurisprudence(จัวริสพรูด'เดินซฺ) n. นิติศาสตร์,ธรรมศาสตร์,ระบบกฎหมาย,การตัดสินอรรถคดีของศาล, See also: jurisprudential adj.
noiseproof(นอยซ'พรูฟ) adj. เก็บเสียง
parawing(แพ'ระวิง) n. ร่มชูชีพรูปปีก
pressproof(เพรส'พรูฟ) adj. ตรวจทานก่อนตีพิมพ์,ปรู๊ฟหน้าแท่น
proof(พรูฟ) n. หลักฐาน,พยาน,การพิสูจน์,การทดสอบ,กำลัง,ความเข้มข้นของแอลกอฮอล,การตรวจทาน,การตรวจปรู๊ฟ,การทดลองพิมพ์. adj. เข้าไม่ได้,ต้านทาน,กันทะลุ,กันน้ำ,ไม่ซึม,ไม่หวั่นไหว,ป้องกันไฟได้,ซึ่งพิสูจน์แล้ว. vt. ทดสอบ,ทดลอง,ตรวจสอบ,ต้านทาน
proofread(พรูฟ'รีด) vt.,vt. อ่านตรวจทาน,ตรวจปรู๊ฟ., See also: proffreader n.
prove(พรูฟว) vt. พิสูจน์,พิสูจน์ให้ปรากฎความจริง,ทดสอบความถูกต้อง,ทดลองพิมพ์. vi. ปรากฎความจริง,แสดงว่า, See also: provability n. provable adj. provably adv., Syn. confirm,substantiate
prude(พรูด) n. คนเจ้าระเบียบ,คนพิถีพิถัน
prudence(พรู'เดินซฺ) n. ความรอบคอบ,ความสุขุม,ความพิถีพิถัน,ความระมัดระวัง,ความประหยัด,ความมัธยัสถ์, Syn. discretion,frugality,economy ###A. indiscretion
prudent(พรู'เดินทฺ) adj. รอบคอบ,สุขุม,ระมัดระวัง,พิถีพิถัน,ฉลาด,มองการณ์ไกล,ฉลาด,ประหยัด,มัธยัสถ์.
prudential(พรูเดน'เชิล) adj. รอบคอบ,สุขุม,ระมัดระวัง,พิถีพิถัน,มองการณ์ไกล., See also: prudentialness n., Syn. cautious
prudery(พรู'ดะรี) n. ความเจ้าระเบียบ,ความพิถีพิถันเกินไป,การกระทำหรือถ้อยคำที่พิถีพิถันเกินไป, Syn. priggishness
prudish(พรู'ดิช) adj. เจ้าระเบียบเกินไป,พิถีพิถันเกินไป, See also: prudishness n., Syn. reserved
prune(พรูน) n. ลูกพลัมแห้ง,คนเง่า vt. ตัดกิ่ง,เล็มกิ่ง,สะสาง,ชำระ,ตัดลง,ตัดทอน,ขจัด,เอาทิ้งไป. vt. =preen (ดู), See also: prunable adj.
pruner(พรูน'เนอะ) n. มีดตัดเล็มกิ่งไม้,ผู้ตัดเล็มกิ่งไม้
prurience(พรู'เรียนซฺ) n. ตัณหามาก,โลกีย์มาก,ความมักมากในกาม., See also: prurient adj., Syn. pruriency
pruritus(พรูไร'ทัส) n. โรคคัน,อาการคันอย่างแรง., See also: pruritic adj., Syn. itching
rain-proof(เรน'พรูฟ) adj. กันฝน,ป้องกันฝน
re-prove(รีพรูฟว') vt.,vi. พิสูจน์อีก
reproof(รีพรูฟ') n. การตำหนิ,การติเตียน,การกล่าวหา,การดุ,การประณาม, See also: reproofless adj., Syn. censure,rebuke
reproval(รีพรู'เวิล) n. = reproof (ดู)
reprove(รีพรูฟว') vt.,vi. กล่าวคำตำหนิ,ตำหนิ,ติเตียน,กล่าวหา,ต่อว่า,ดุ,ประณาม,แสดงความไม่เห็นด้วย, See also: reprover n., Syn. censure ###A. praise
rustproof(รัสทฺ'พรูฟ) adj. กันสนิม
self-improvement(เซลฟฺอิมพรูฟ'เมินทฺ) n. การปรับปรุงตัวเอง., See also: self-improving adj.
shellproof(เชล'พรูฟ) adj. ก้นกระสุนปืนใหญ่
spring(สพริง) {sprang/sprung,sprung,springing,springs} vi.,vt. (ทำให้) กระโดด,เด้ง,ดีด,ดีดตัว,ทะลัก,ไหลทะลัก,พรั่งพรู,ผลิ,โผล่,งอก,เกิด,ปรากฎ,ปรากฎขึ้นกะทันหัน,ขึ้นสูง,ระเบิด n. สปริง,ลวดสปริง,ลาน,ความยืดหยุ่น,ฤดูใบไม้ผลิ,น้ำพุธรรมชาติ,การกระโดด,แหล่งกำเนิด,ระยะแรกเริ่ม
spruce(สพรูส) n. ต้นสนสกุลPiceaมีใบรูปเข็มสั้น,ไม้ของต้นดังกล่าว adj. ทำจากไม้ดังกล่าว,มีต้นสนดังกล่าวขึ้นมาก,เรียบร้อย,งดงาม,โก้ vt. ทำให้เรียบร้อย,ทำให้งดงาม,แต่งจนเรียบร้อย,แต่งจนงดงาม,แต่งจนโก้., Syn. trim,neat
underproof(อัน'เดอะพรูฟ) adj. ประกอบด้วยปริมาณแอลกอฮอล์น้อยกว่ามาตรฐาน
English-Thai: Nontri Dictionary
effusive(adj) เทออก,ซึ่งล้นออก,ซึ่งซึมออก,ซึ่งไหลออก,ซึ่งพรั่งพรูออกมา
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
sensitivity๑. สภาพรู้สึกได้๒. ความไว๓. ความอ่อนไหว [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Lactate and Pyruvate, Bloodแลคเตทและไพรูเวทในเลือด [การแพทย์]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
effusive (adj.) ซึ่งพรั่งพรูออกมา (อารมณ์, คำพูด, การเขียน) Syn. gushy, unrestrained
effusively (adv.) อย่างพรั่งพรู See also: อย่างท่วมท้น
gush from (phrv.) พรั่งพรู (น้ำตา) See also: ไหลพราก
unrestrained (adj.) ซึ่งพรั่งพรูออกมา (อารมณ์, คำพูด, การเขียน) Syn. gushy
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
We're picking up something in Northern Cascades. I need your opinion on it.เรากำลังยกขึ้นบางสิ่งบางอย่างในภาคเหนือ พรู ฉันต้องการความคิดเห็นของคุณเกี่ยวกับมัน
It'd be better in the morning.พรู่งนี้เช้ามันจะดีขึ้น.
You'll feel better tomorrow, okay? You'll be glad we were such assholes.พรู่งปื้บ๊นกึจะตีซื้น เเลํวเปิ๊อจะขอบตุณเรา
Prudence Finn had a boob job?พรูเดนซ์ ฟินน์ ทำนมเหรอ?
Prudence always wanted me to stand up to my ma.พรูเดนซ์ก็ต้องการ\\\ ให้ฉันแข็งข้อกับแม่ เสมอเลย
Prudence would stare into my eyes, and she'd say...พรูเดนซ์จะจ้องมาที่ตาฉัน\ แล้วเธอจะพูดว่า...
Prudence is still with Jacques Grande, and he still has the biggest wiener in hockey.พรูเดนซ์ยังอยู่กับจาชวอส์ กรานเด้ และเขายังมี ไส้กรอกใหญ่ที่สุดเหมือนเดิม
Did Prudhomme give you his statement?พรูโดมม์ให้การกับคุณไหม
You wouldn't want to interrupt the creative flow, would you?คุณคงไม่ต้องการจะมารบกวน การพรั่งพรูของจินตนาการอันบรรเจิดหรอกนะ
As much as Kelly hated her shrink she also loved him.ความเกลียดมันพรั่งพรูเข้าสู่เธอ... ...เท่าๆกับความรักที่เธอมีให้เขา
Paul called. There's something going on in the Northern Cascades.พอลที่เรียกว่า มีบางสิ่งบางอย่าง ที่เกิดขึ้นในภาคเหนือพรู
So what's going on in the Cascades?ดังนั้นสิ่งที่เกิดขึ้น ในพรู?
Madame Leroux says that she has to have the catalog proofs for today.มาดามเลอรูซ์บอกว่าเธอต้องได้ พรูฟ แคตตาล็อก วันนี้นะคะ
Once you've made yourself into your character... the lines will come welling up naturally from inside.ก่อนอื่นเธอต้องทำให้ตัวเธอ ให้กลายเป็นคาแร็คเตอร์ของเธอ... บทก็จะพรั่งพรูออกมา อย่างเป็นธรรมชาติจากภายในเอง.
It's like I can't control it.เหมือนมันพรั่งพรูออกมาหยุดไม่ได้เลยหว่ะ
Sir, this is Mélanie Prouvost, our new intern.- ได้ค่ะ ท่านคะ นี่เมลานี พรูโวท์ เด็กฝึกงานคนใหม่
Thoughts become strong and reckless and visions emerge from chaos.ความคิดพลุ่งพล่านรุนแรง และ มโนภาพพรั่งพรูออกมา จากความอลหม่านฟุ้งซ่าน
The prussic acid detected on cigarette filters...เครื่องจับกรดพรูสสิค จับได้ว่า ที่ก้นกรองบุหรี่...
It reacted with carbonate inside their stomachs... and produced prussic gas.มันทำปฏิกริยากับสารคาร์บอเนทในกระเพราะอาหาร... และทำให้เกิดกรดพรูสสิค
Because who knows what secrets will come pouring out of meเพราะ ใครจะรู้ใช่มะ ความลับอะไรที่มันจะพรั่งพรูออกมาบ้าง
On the left is the Prudential Center.ด้านซ้ายเป็นพรูเด็นเชียลเซนทื พรูเด็นเชียลทาวเวอร์ 52 ชั้นสูง
Roanoke found out his wife, Prudence, was dating the L.A. Kings' legendaryโรอาโน้คพบว่า พรูเดนซ์ ภรรยาของเขา ไปควงคู่กับตำนานของทีมแอลเอ คิงส์
I spoke with your wife, Prudence.ฉันคุยกับพรูเดนซ์ เมียนาย
Do you still think there is no connection between Prudence and how crappy you are playing?นายยังคิดอีกไหมว่า ไม่มีอะไรเกี่ยวกัน ระหว่างพรูเดนซ์ กับการเล่นที่ห่วยแตกของนาย
Grande's not going to like you talking to Prudence.กรานเด้คงไม่ชอบให้ท่าน พูดกับคุณพรูเดนซ์
So, did you give Prudence my apology letter or what?คุณเอา จม.ผม ให้พรูเดนซ์หรือยัง?
Therefore, he's able to say to Prudenceเพราะฉะนั้น เขาจึงบอกกับพรูเดนซ์ได้ว่า
I know Prudence has had it up to here with Grande.ฉันรู้ว่าพรูเดนส์ต้องถูกกรานเด้\ รุกขึ้นมาถึงนี่แล้วล่ะ
If you follow my method, not only vill you win Stanley's Cup, but you'll also get Prudence back.ถ้านายทำตามวิธีของฉัน ไม่เพียงแต่นายจะชนะถ้วยรางวัล แต่นายจะได้พรูเดนซ์กลับมาด้วย
Just because your mother only loved you when you achieved doesn't mean that Prudence will only love you when you achieve.แค่เพราะการที่แม่จะรักนายก็ต่อเมื่อ นายประสบความสำเร็จเท่านั้น ก็ไม่ได้หมายความว่าพรูเดนซ์จะรักนาย\ เมื่อนายประสบความสำเร็จเท่านั้นนี่
I was afraid that Prudence would leave me if I didn't win the Stanley Cup, so, I left Prudence first.ฉันกลัวว่าพรูเดนซ์จะทิ้งฉัน ถ้าฉันไม่ได้ถ้วยสแตนลี่คัพ - ฉันก็เลยทิ้งพรูเดนซ์ก่อน\
Your Holiness, I spoke with the producers at Oprah, and if they don't see Darren and Prudence together by the next game, your spot will go to Deepak.ท่านกูรู ผมคุยกับผู้กำกับของ\ รายการโอปราห์แล้ว ถ้าเขาไม่ได้เห็นดาร์เรนกับพรูเดนซ์ อยู่ด้วยกันในเกมหน้า แสงที่ส่องคุณก็จะ\ ไปส่อง ดีพาค โชปรา แทน
But how will you get Grande away from Prudence?แต่ท่านจะแยกกรานเด้ ออกจากพรูเดนซ์ได้ยังไง
Darren and Prudence are back together, we got a shot at winning the Cup, and... you got on Oprah.ดาร์เรนกับพรูเดนซ์กลับมาคบกัน เราเหลืออีกเกมเดียวก็จะได้ถ้วย
Everything in her memory chip was coming to me as my own.ทุกอย่างในชิปความทรงจำเธอ พรั่งพรูเข้ามาสู่ตัวฉันราวกับว่ามันเป็นความทรงจำของฉันเอง.
In my vision, there was a photo of a dollในภาพอนาคตผม ยังมีภาพรูปถ่ายตุ๊กตา
And i got a flood of imagesภาพต่างๆมันก็พรั่งพรูออกมา
* Got my ass squeezed by sexy cupid ** ฉันโดนกามเทพรูปหล่อบีบก้น *
She bursts into angry tears, asking if it's because she's getting older.น้ำตาพรั่งพรูด้วยความโกรธ พร้อมถามว่าเพราะเธอแก่แล้วใช่ไหม
It is rhythmical, humorous and effusively sentimental.มีจังหวะสนุกสนาน และความซาบซึ้งพรั่งพรูออกมา

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า พรู
Back to top