ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

พนักพิง

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *พนักพิง*, -พนักพิง-

พนักพิง ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
พนักพิง (n.) backrest See also: back of a chair
English-Thai: HOPE Dictionary
headchairn. เก้าอี้ที่มีพนักพิงศีรษะ
pew(พิว) n. ม้ายาวมีพนักพิงสำหรับนังฟังเทศน์ในโบสถ์,บริเวณที่นั่งในโบสถ์
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
squabพนักพิง [ยานยนต์ ๑๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
backrest (n.) พนักพิง See also: ที่พิง, พนักเก้าอี้, พนักพิง Syn. rest
ladder-back chair (n.) เก้าอี้ที่มีพนักพิงเป็นเสาสองเสาในแนวตั้งและมีไม้ขวางในแนวนอน See also: เก้าอี้ที่มีพนักพิงที่มีลักษณะคล้ายขั้นบันได
ottoman (n.) เก้าอี้นวมแบบไม่มีพนักพิงหรือที่เท้าแขน
pew (n.) บริเวณที่นั่งซึ่งเป็นม้ายาวมีพนักพิงในโบสถ์ Syn. bench, slip, stall
recliner (n.) เก้าอี้มีพนักพิงเอนไปด้านหลังได้ Syn. recliner chair
recliner chair (n.) เก้าอี้มีพนักพิงเอนไปด้านหลังได้
settee (n.) ที่นั่งมีพนักพิงและที่วางแขน Syn. couch, sofa
settle (n.) ม้ายาวที่มีพนักพิงและที่วางแขน
studio couch (n.) โซฟาบุนวมที่ไม่มีพนักพิงและพับเป็นเตียงได้
wing chair (n.) เก้าอี้นวมขนาดใหญ่และสูง พนักพิงหลังมีปีกออกมา2ข้าง
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Your seat backs and tray tables are in the upright position,พนักพิงและโต๊ะวางถาด อยู่ในตำแหน่งที่ตั้งตรง
Tip her forward over the arm.ดันเธอพาดไปตรงพนักพิง
Okay, Mike, try not to think about it. Just put your seat back and relax.ไมค์ อย่านึกถึงมัน เอนพนักพิง แล้วผ่อนคลาย
They're trying to ID the manufacturer.ที่พนักพิงศรีษะ กำลังพยายามหาตัวผู้ผลิตอยู่
The gel in the vents and on the headrest of the van?เจลแต่งผมในช่องลม และที่ติดอยู่กับพนักพิงในรถตู้

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า พนักพิง
Back to top