ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

ผู้เชี่ยวชาญ

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *ผู้เชี่ยวชาญ*, -ผู้เชี่ยวชาญ-

ผู้เชี่ยวชาญ ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
ผู้เชี่ยวชาญ (n.) experienced person See also: old hand, veteran Syn. มือเก๋า, ผู้ชำนาญ, ผู้ช่ำชอง, มืออาชีพ Ops. มือใหม่
ผู้เชี่ยวชาญ (n.) expert See also: specialist, master Syn. ผู้ชำนาญพิเศษ
English-Thai: HOPE Dictionary
cognoscentiผู้เชี่ยวชาญ
computer specialistผู้เชี่ยวชาญทางคอมพิวเตอร์หมายถึง ผู้ที่มีความรู้พิเศษในเรื่องการใช้คอมพิวเตอร์ อาจหมายถึง ระบบตัวเครื่อง การเขียนโปรแกรม หรือการวิเคระห์ระบบ ก็ได้
conoscenti n.ผู้เชี่ยวชาญ
hot stuffผู้เชี่ยวชาญ,คนที่มีความรู้สึกทางเพศได้ง่าย,สิ่งที่นิยมกัน
africandist(แอฟ' iิคะดิสทฺ) n. ผู้เชี่ยวชาญด้านวัฒนธรรมของอาฟริกา
anglist(แอง' กลิท) n. เจ้าหน้าที่หรือผู้เชี่ยวชาญเกี่ยวกับเรื่องราวของอังกฤษ
anthropologist(แอนโธรพอล' โลจิสทฺ) n. มนุษย์วิทยา, ผู้เชี่ยวชาญวิชามนุษย์วิทยา
arabist(อา'ราบิสทฺ) n. ผู้เชี่ยวชาญภาษาหรือวัฒนธรรมของอาหรับ (expert on Arabia)
artisan(อาร์'ทิเซิน) n. ช่างฝีมือ,ผู้เชี่ยวชาญด้านศิลปะ. -artisanship n., Syn. artist)
artist(อาร์'ทิสทฺ) n. นักศิลปะ, จิตรกร,นักแสดง,ผู้เชี่ยวชาญ, ช่างฝีมือ (artificer, adept)
authority(ออธอ'ริที) n. เจ้าหน้าที่,อำนาจ (ในหน้าที่ตำแหน่ง) ,ผู้มีอำนาจ,ผู้เป็นต้นตำรับ,ทางราชการ,แหล่งข้อมูลหรือคำแนะนำที่เชื่อถือได้,ความเชื่อถือได้,ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทาง,อำนาจทางนิตินัย,อำนาจการเป็นตัวแทน,ความเชี่ยวชาญ, พยาน,การให้การ (คำที่มีความหมายเหมือนก
knowlelge-basedฐานความรู้เป็นส่วนที่สำคัญที่สุดในระบบผู้เชี่ยวชาญ (expert system) หมายถึง ข้อมูลที่เก็บรวบรวมไว้ใช้ในการแก้ปัญหา เพื่อใช้เป็นฐานในการตัดสินใจของเครื่องคอมพิวเตอร์ ในระบบผู้เชี่ยวชาญนี้ ฐานข้อมูลส่วนมากจะประกอบไปด้วยคำสั่งประเภท ถ้า...... (IF) มากทีเดียว ดู expert system และ artificial intelligence ประกอบ
bibliographer(บิบบลิออก'กระเฟอร์) n. ผู้เชี่ยวชาญเกี่ยวกับบรรณานุกรม
canonicate(แคน'นิสท) n. ผู้เชี่ยวชาญเกี่ยวกับวินัยศาสนา
chronologer(คระนอล'ละจิสทฺ,-เจอะ) n. ผู้เชี่ยวชาญลำดับเหตุการณ์ก่อนหลัง
chronologist(คระนอล'ละจิสทฺ,-เจอะ) n. ผู้เชี่ยวชาญลำดับเหตุการณ์ก่อนหลัง
connoisseur(คอนนะเซอร์') n. ผู้เชี่ยวชาญศิลปวัตถุ,ผู้เชี่ยวชาญ, See also: connoisseurship n. ดูconnoisseur, Syn. expert,authority
contrapuntistn. ผู้เชี่ยวชาญตำแหน่งตรงข้าม
cosmetician(คอซมิทิช'เชิน) n. ผู้เชี่ยวชาญการทำเครื่องสำอางค์ ,ผู้ขายเครื่องสำอางค์
dietitian(ไดอิทิช'เชิน) n. นักโภชนาการ,ผู้เชี่ยวชาญด้านโภชนาการ., See also: dietician n.
draughtsman(ดราฟซฺ'เมิน) n. คนร่าง,คนยกร่าง,คนทำแบบแผน,หมากรุก,ผู้เชี่ยวชาญในการสเก็ตช์ภาพ,ช่างวาด, Syn. checker -pl. draughtsmen
elctrologistn. ผู้เชี่ยวชาญขจัดไฝหรือหูดด้วยกระบวนการ electrolysis
esthetician(เอสธีทิซ'เชิน) n. ดูaesthetician,ผู้เชี่ยวชาญด้านสุนทรียภาพ,นักสุนทรียศาสตร์
expert(เอค'ซฺเพิร์ทฺ) adj. ผู้เชี่ยวชาญ,ผู้มีประสบการณ์ adj. เกี่ยวกับความชำนาญ., See also: expertness n., Syn. master
feudist(ฟิว' ดิสทฺ) n. ผู้ทะเลาะวิวาท,ผู้เชี่ยวชาญเกี่ยวกับกฎหมายระบบศักดินา
financier(ฟินเนินเซียร์') n. ผู้เชี่ยวชาญเกี่ยวกับการเงิน,นักการคลัง. vt. ให้เงินทุน,จัดหาเงินทุนให้. vi. ทำหน้าที่เป็นนักการเงิน
forester(ฟอ'ริสเทอะ) n. ผู้เชี่ยวชาญการป่าไม้,เจ้าหน้าที่ป่าไม้,สัตว์ป่า
fuzzy logicตรรกศาสตร์คลุมเคลือหมายถึง แบบหนึ่งของตรรกะ ซึ่งใช้ในระบบผู้เชี่ยวชาญ (expert system) ตรรกะ ประเภทนี้ไม่ใช่มีแต่ ผิด-ถูก (กล่าวคือ ถ้าไม่ถูก ก็ต้องผิด หรือถ้าไม่ผิด ก็ต้องถูก) แต่ตรรกะแบบนี้ มีขอบเขตกว้างขวาง
geneticist(จะเนท'ทิซิสทฺ) n. ผู้เชี่ยวชาญในเรื่องพันธุศาสตร์
expert systemระบบผู้เชี่ยวชาญหมายถึง โปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่แสดงความสามารถได้เหมือนกับผู้เชี่ยวชาญในสาขาต่าง ๆ หรือในงานเฉพาะอย่าง เช่น งานด้านการแพทย์ ระบบนี้จะรวมเอาความรู้ต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับเรื่องนั้น ๆ ซึ่งพวกมืออาชีพหรือผู้ชำนาญการได้รวบรวมไว้ กับต้องมีวิธีการที่จะใช้ในการประมวลผล โดยการตั้งคำถามให้ตอบ โปรแกรมประเภทนี้ จะต้องนำคำตอบเหล่านั้นมาประมวลผล เปรียบเทียบกับข้อมูลที่รวบรวมไว้แล้ว หาข้อสรุปให้ หรือช่วยแก้ปัญหาให้ คำตอบที่คอมพิวเตอร์ตอบนี้ ถือว่าเป็นคำตอบที่เหมือนกับที่ผู้เชี่ยวชาญจะตอบ
grammarian(กระแม'เรียน) n. ผู้เชี่ยวชาญไวยากรณ์
hebraic(ฮิเบร'อิค) adj. เกี่ยวกับชาวอิสราเอลภาษาหรือขนบธรรมเนียมของเขา. -Hebraism n. -Hebraist n. ผู้เชี่ยวชาญภาษาอิสราเอล
histologistn. ผู้เชี่ยวชาญด้านhistology
horologist(โฮรอล'ละจิสทฺ) n. ผู้เชี่ยวชาญเกี่ยวกับhorology
inference engineเครื่องอนุมานเป็นส่วนสำคัญส่วนหนึ่งในระบบผู้เชี่ยวชาญ ระบบผู้เชี่ยวชาญนั้นจะประกอบไปด้วยสามส่วนคือ 1. ตัวประสานกับผู้ใช้ (user interface) 2. ฐานความรู้ (knowledge based) และ3. ส่วนอนุมาน ส่วนอนุมานนั้นจะเป็นส่วนที่ทำหน้าที่คำนวณหาผลลัพธ์จากข้อเท็จจริงและข้อสนเทศที่ได้เก็บเอาไว้แล้ว โดยผู้ใช้เป็นผู้จัดหาข้อสนเทศนั้นให้อีกชั้นหนึ่ง
jurist(จัว'ริสทฺ) n. นักกฎหมาย,ทนายความผู้พิพากษา,ผู้เชี่ยวชาญกฎหมาย,ผู้เขียนเรื่องราวเกี่ยวกับกฎหมาย -S.jurisprudent
lapidary(แลพ'พิเดอรี) n. ช่างเจียระไน,ศิลปะการเจียระไนเพชรพลอยหรือหยก,ผู้เชี่ยวชาญการดูเพชรพลอยหรือหยก. adj. เกี่ยวกับการเจียระไนเพชรพลอยหรือหยก, See also: lapidarist n.
linguist(ลิง'กวิสทฺ) n. ผู้เชี่ยวชาญหลายภาษา,ผู้พูดได้หลายภาษา,ผู้เชี่ยวชาญในภาษาศาสตร์
logician(โลจิช'เชิน) nผู้เชี่ยวชาญในตรรกวิทยา
magisterial(แมจจิสเทอ'เรียล) adj. เกี่ยวกับนาย,อย่างวางอำนาจ,เชื่อถือได้,มีหลักฐาน,ในฐานะเป็นต้นตำรับ,ในฐานะเป็นผู้เชี่ยวชาญ., See also: magisterially adv. magisterialness n.
English-Thai: Nontri Dictionary
artisan(n) ช่างฝีมือ,ผู้เชี่ยวชาญด้านศิลปะ
connoisseur(n) ผู้เชี่ยวชาญ,ผู้ชำนาญการ
OLD old hand(n) ความมีฝีมือ,ผู้เชี่ยวชาญ,มือเก่า
Orientalist(n) ผู้เชี่ยวชาญด้านตะวันออก
specialist(n) ผู้เชี่ยวชาญ,ผู้ชำนาญพิเศษ,ผู้ชำนาญการ
theologian(n) นักศาสนศาสตร์,ผู้เชี่ยวชาญเรื่องเทวดาวิทยา
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
computer specialistผู้เชี่ยวชาญทางคอมพิวเตอร์ [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
expert evidence; expert testimonyคำให้การของพยานผู้เชี่ยวชาญ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
expert systemระบบผู้เชี่ยวชาญ [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
Motion Picture Experts Group (MPEG)กลุ่มผู้เชี่ยวชาญภาพยนตร์ (เอ็มเพ็ก) [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
MPEG (Motion Picture Experts Group)เอ็มเพ็ก (กลุ่มผู้เชี่ยวชาญภาพยนตร์) [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
parliamentarian๑. ผู้นิยมระบอบรัฐสภา๒. สมาชิกรัฐสภา๓. ผู้เชี่ยวชาญการรัฐสภา [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Bibliographerผู้เชี่ยวชาญเฉพาะสาขาวิชา [เทคโนโลยีการศึกษา]
Mycologistsผู้เชี่ยวชาญทางด้านเชื้อราวิทยา [การแพทย์]
Expert system (Computer science)ระบบผู้เชี่ยวชาญ (คอมพิวเตอร์) [เทคโนโลยีการศึกษา]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
adept (n.) ผู้เชี่ยวชาญ See also: ผู้ชำนาญการ Syn. expert
connoisseur (n.) ผู้เชี่ยวชาญ Syn. expert, aesthete
expert (n.) ผู้เชี่ยวชาญ See also: ผู้ชำนาญ, ผู้ชำนาญพิเศษ, ผู้มีประสบการณ์ Syn. professional, specialist
hand (n.) ผู้เชี่ยวชาญ
master (n.) ผู้เชี่ยวชาญ See also: ผู้ช่ำชอง, ผู้ชำนิชำนาญ, คนมีฝีมือ
master hand (n.) ผู้เชี่ยวชาญ
maven (sl.) ผู้เชี่ยวชาญ Syn. mavin
old hand (n.) ผู้เชี่ยวชาญ
pundit (n.) ผู้เชี่ยวชาญ Syn. expert, intellectual
stager (n.) ผู้เชี่ยวชาญ See also: ผู้ชำนาญการ Syn. old hand, veteran
techie (sl.) ผู้เชี่ยวชาญ See also: ผู้ชำนาญ
old hand at do (idm.) ผู้เชี่ยวชาญ (คำไม่ทางการ) See also: เก๋า
virtuoso (n.) ผู้เชี่ยวชาญ โดยเฉพาะในด้านศิลปะและดนตรี Syn. artist, master
rabbi (n.) ผู้เชี่ยวชาญกฎหมายยิว
topographer (n.) ผู้เชี่ยวชาญการทำแผนที่และอธิบาย
typographer (n.) ผู้เชี่ยวชาญการพิมพ์ Syn. compositor
educationalist (n.) ผู้เชี่ยวชาญด้านการศึกษา See also: นักการศึกษา Syn. educationist, pedagogue
educationist (n.) ผู้เชี่ยวชาญด้านการศึกษา See also: นักการศึกษา Syn. pedagogue
wordsmith (n.) ผู้เชี่ยวชาญด้านการใช้คำ เช่น นักเขียน นักหนังสือพิมพ์
wheeler-dealer (n.) ผู้เชี่ยวชาญด้านธุรกิจหรือการเมืองด้วยวิธีที่ไม่ซื่อสัตย์ See also: (คำไม่เป็นทางการ)
ตัวอย่างประโยค จาก Meemodel ตัวอย่างประโยคภาษาอังกฤษ
I suppose you're an expert in these mattersฉันคิดว่าคุณเป็นผู้เชี่ยวชาญในเรื่องเหล่านี้
She specializes in looking after childrenเธอเป็นผู้เชี่ยวชาญในการดูแลเด็ก
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Look, you need a specialist, okay?ฟังนะ, คุณต้องการ ผู้เชี่ยวชาญ โอเค?
You're the so-called expert. Tell me what you know.คุณเองก็อาจจะเรียกได้ว่า ผู้เชี่ยวชาญ ดังนั้น จงบอกผมมาในสิ่งที่คุณรู้
You see, consummate professionals.นายเห็นแล้วนี่ ผู้เชี่ยวชาญ โปรเฟสชั่นแนล
Oh, Penny, this is Dr. Plimpton-- a leading expert on quantum cosmology.เพนนี่ นี่ดร.พลิมป์ตัน ผู้เชี่ยวชาญ ควอมตันจักรวาลวิทยาชั้นแนวหน้า
Experts estimate that the service interruption will end up costing Castle billions in lost revenue.ผู้เชี่ยวชาญ คาดการณ์ว่า Nการแทรกซึมสัญญาณดังกล่าว.. จะทำให้ คาสเซิล สูญรายได้ นับพันล้าน..
Cabaret hospitality specialist.ผู้เชี่ยวชาญการต้อนรับที่คาบาเร่ต์
My experts tell me it's a pyramid.ผู้เชี่ยวชาญของผมบอกว่ามันเป็นปิรามิด
An expert from the Jeffersonian is studying them.ผู้เชี่ยวชาญของเจฟเฟอร์โซเนี่ยน กำลังตรวจสอบอยู่
Our intel tells us it may be in the possession of the former KGB operative, Sasha Banacheck.ผู้เชี่ยวชาญของเราบอกว่า ไซเฟอร์อาจจะอยู่กับ สายลับของ KGB ชื่อ ซาร์ซ่า เบนาเชค
Our experts have stood on that roof and not found them.ผู้เชี่ยวชาญของเราได้ยืนอยู่บน หลังคาและไม่พบว่าพวกเขา
That's Brooke. - You're certain? She's barely audible.ผู้เชี่ยวชาญคงจะบอกได้ว่ามันแทบจะ เป็นไปไมไ่ด้ที่จะพิสูจน์ตัวบุคคลจากเสียงกระซิบ
One expert tells me this has features reminiscent of the Aztecs.ผู้เชี่ยวชาญคนหนึ่งบอกว่า ดูแล้วนึกถึงชนเผ่าแอสเทค
Several experts have been lined up to testify against the Bailey's structural integrity.ผู้เชี่ยวชาญจะแถลงเกี่ยวกับ โครงสร้างที่ไม่สมบูรณ์ของอาคาร ไบลี่
A technician from the Ministry is going in to see if he can find out what's going on.ผู้เชี่ยวชาญจากกระทรวงกำลังมา เพื่อดูว่าเกิดอะไรขึ้น
The expert from New York City he was kidnapped by the bandidas, sir.ผู้เชี่ยวชาญจากกรุงนิวยอร์ค.. ...เขาถูกพวกโจรคาดหน้าลักพาตัวไปครับ ท่าน
Any shark expert will tell you it's a killer, a man-eater.ผู้เชี่ยวชาญฉลามคนไหน ก็จะบอกว่ามันกินคน
The world's most decorated experts can't crack that one.ผู้เชี่ยวชาญด้านการตกแต่งมาก ที่สุดของโลกที่ไม่สามารถแตกที่หนึ่ง
Our transactions expert arrived.ผู้เชี่ยวชาญด้านการทำธุรกรรมมาถึงแล้ว
The specialists leave, and nothing gets decided.ผู้เชี่ยวชาญด้านการออกและไม่มี อะไรที่ได้รับการตัดสินใจ
My math specialist.ผู้เชี่ยวชาญด้านคณิตศาสตร์ของ ฉัน มองไปที่เขา
International security experts say that the Barkawi family is now instigating violence in remote capitalsผู้เชี่ยวชาญด้านความมั่งคงนานาชาติ กล่าวว่าตอนนี้ครอบครัวของ บาร์คาวี กำลังปลุกปั่นให้ใช้ความรุนแรง ในเมืองหลวงที่ห่างไกล
Any available lactation specialist, report to the nursery.ผู้เชี่ยวชาญด้านน้ำนมท่านใดว่าง รายงานตัวที่แผนกเด็กอ่อน
Most master cutters will turn into old men and--and never touch a diamond over, uh, 50 carats.ผู้เชี่ยวชาญด้านนี้ส่วนใหญ่แก่กันหมดแล้ว แล้วก็ไม่มีใครเคยได้แตะเพชรเกิน 50 กะรัตมาก่อนเลย
Toxicology hit for lysergic acid and methamphetamine.ผู้เชี่ยวชาญด้านพิษวิทยา ตรวจพบสารที่ใช้กันในยาบ้า
The bomb techs said that when the gas tank blew, it turned the stall into a blast furnace.ผู้เชี่ยวชาญด้านระเบิดบอกว่า ตอนที่ถังแก๊สระเบิด มันเปลี่ยนห้องเล็กๆนี้ ให้กลายเป็นเตาหลอม
Associate professor in structural engineering.ผู้เชี่ยวชาญด้านวิศวะกรรมโครงสร้าง
He can live off of maggoty rice And muddy water for weeks and endure misery You couldn't dream up in your worst nightmare!ผู้เชี่ยวชาญด้านอาวุธ เขาอยู่ได้โดยไม่ต้องกินข้าว นอนแช่โคลนเป็นอาทิตย์อย่างอดทน
So... ballistics ran a comparison of the slugs from the two murders.ผู้เชี่ยวชาญด้านอาวุธตรวจเทียบ กระสุนจากการฆาตกรรมสองรายแล้ว
The government's top economic experts warn that... without immediate action by Congress...ผู้เชี่ยวชาญด้านเศรษฐกิจชั้นนำของรัฐบาลเตือนว่า ... โดยไม่ต้องดำเนินการในทันทีโดยรัฐสภา ...
Vampire experts. Beautiful.ผู้เชี่ยวชาญด้านแวมไพร์ เยี่ยม
What kind of a specialist?ผู้เชี่ยวชาญด้านไหนน่ะ
The specialists that normally do talk to each other when you are awake -- they stop doing so.ผู้เชี่ยวชาญที่ปกติไม่พูดคุยกับแต่ละ อื่น ๆ เมื่อคุณตื่น พวกเขาหยุดการทำ เช่นนั้น
This revelation expert James Gellar.ผู้เชี่ยวชาญธรรมวิวรณ์ เจมส์ เกลล่าร์
A forensics expert to explain to herผู้เชี่ยวชาญนิติเวชอธิบายให้เธอฟัง
Experts say solar flairs this weekend may interrupt cell phone communications.ผู้เชี่ยวชาญบอกว่าสุดสัปดาห์นี้แสงอาทิตย์จะรบกวน สัญญาณมือถือ
Experts say the only way around this is to take the battery out of the device.ผู้เชี่ยวชาญบอกวิธีเดียว ที่จะป้องกันได้ ก็คือเอาแบตเตอรี่ออกจากตัวเครื่อง
Some experts say silicone breast implants are dangerous, unhealthy and degrading to women,ผู้เชี่ยวชาญบางคนบอกว่าซิลิโคน เต้านมเทียมจะมีอันตราย ที่ไม่แข็งแรงและย่อยสลายกับผู้หญิง
Specialist Daniel Prudhomme.ผู้เชี่ยวชาญพิเศษแดเนียล พรูโดมม์
Professor, what can you tell us?ผู้เชี่ยวชาญวิชาสถิติ อยู่กับเรา ศาสตราจารย์ คุณบอกอะไรเราได้บ้าง
One of your Asian "art of war" gurus?ผู้เชี่ยวชาญศาสตร์การรบจากเอเชียรึไง?

ผู้เชี่ยวชาญ ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-Thai: Saikam Dictionary
専門[せんもん, senmon] Thai: ผู้เชี่ยวชาญ English: expert

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า ผู้เชี่ยวชาญ
Back to top