ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

ผู้ประดิษฐ์

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *ผู้ประดิษฐ์*, -ผู้ประดิษฐ์-

ผู้ประดิษฐ์ ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
ผู้ประดิษฐ์ (n.) inventor See also: creator, originator
English-Thai: HOPE Dictionary
abc(เอบีซี) ย่อมาจาก Atanasoff-Berry Computer ว่ากันว่า เป็นชื่อเครื่องคอมพิวเตอร์อิเล็กทรอนิกส์เครื่องแรกของโลก (หนังสือบางเล่มว่า เครื่องคอมพิวเตอร์เครื่องแรกของโลกมีชื่อว่า ENIAC) ศาสตราจารย์ John Atanasoff แห่งมหาวิทยาลัยไอโอวา และ Clifford Berry เป็นผู้ประดิษฐ์เครื่องเอบีซีนี้เมื่อราวทศวรรษ 1940 ABEND การหยุดงานผิดปกติ ย่อมาจาก abnormal end of task หมายถึงการหยุดงานที่เกิดขึ้นโดยที่ไม่ได้มีคำสั่งให้หยุดในโปรแกรมหรือชุดคำสั่งมักจะเกิดขึ้น เมื่อเครื่องคอมพิวเตอร์ถูกสั่งให้ปฏิบัติงานหนึ่งงานใด แล้วไม่ยอมปฏิบัติ อาจจะเป็นเพราะเครื่องเสีย หรือโปรแกรมผิดพลาด
computer(คัมพิว'เทอะ) n. เครื่องคอมพิวเตอร์,เครื่องคำนวณ,ผู้คำนวณ คณิตกรณ์หมายถึง อุปกรณ์ชนิดหนึ่งที่ทำงานด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ สามารถจำข้อมูลและคำสั่งได้ ทำให้สามารถทำงานไปได้ โดยอัตโนมัติด้วยอัตราความเร็วที่สูงมาก ใช้ประโยชน์ในการคำนวณหรือการทำงานต่าง ๆ ได้เกือบทุกชนิด มี 3 ขนาด คือ ขนาดใหญ่ (main frame) ขนาดกลาง (mini computer) และขนาดเล็กที่กำลังได้รับความนิยมทั่วไปในขณะนี้ เรียกว่า ไมโครคอมพิวเตอร์ (micro computer) หรือ คอมพิวเตอร์ส่วนบุคคล (personal computer) ที่เรียกกันย่อ ๆ ว่า พีซี ปัจจุบัน การใช้ระบบเครือข่ายทำให้เราสามารถใช้คอมพิวเตอร์เป็นที่ค้นหาข้อมูลต่าง ๆ สื่อสารได้ นอกเหนือไปจากการใช้เพื่อการคำนวณตามวัตถุประสงค์ดั้งเดิมของผู้ประดิษฐ์
maker(เมค'เคอะ) n. ผู้สร้างสรรค์,พระเจ้า,กวี,ผู้ออกตัวเงิน,ผู้ทำ,ผู้ประดิษฐ์
English-Thai: Nontri Dictionary
creator(n) ผู้สร้าง,ผู้ก่อ,ผู้รังสรรค์,ผู้ประดิษฐ์,ผู้ให้กำเนิด
inventor(n) ผู้ประดิษฐ์,นักประดิษฐ์,ผู้คิด
maker(n) ผู้ทำ,ผู้สร้าง,ผู้ประดิษฐ์
originator(n) ผู้ประดิษฐ์,ผู้ริเริ่ม,ผู้คัดค้าน
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Inventorผู้ประดิษฐ์ [ทรัพย์สินทางปัญญา]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
creator (n.) ผู้ประดิษฐ์ See also: ผู้สร้างสรรค์ Syn. inventor, producer, originator
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Nicholas Flamel is the only known maker of the Philosopher's Stone.นิโคลัส แฟลมเมล เป็นคนเดียวที่รู้ ผู้ประดิษฐ์ศิลาอาถรรพ์
Now, you guys might have invented algebra but we're the guys that found out how to use it.พวกคุณอาจเป็นผู้ประดิษฐ์ตัวเลข แต่อย่าลืมว่าเราเป็นคนใช้มัน

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า ผู้ประดิษฐ์
Back to top