ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

ผู้ปฏิบัติ

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *ผู้ปฏิบัติ*, -ผู้ปฏิบัติ-

ผู้ปฏิบัติ ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
ผู้ปฏิบัติ (n.) executor See also: operator, implementor Syn. ผู้กระทำการ
ผู้ปฏิบัติการ (n.) executor See also: operator, implementor Syn. ผู้กระทำการ, ผู้ปฏิบัติ
ผู้ปฏิบัติงาน (n.) officer See also: performer, employee, worker Syn. พนักงาน
ผู้ปฏิบัติตาม (n.) follower See also: supporter Syn. คนตาม Ops. ผู้นำ
ผู้ปฏิบัติธรรม (n.) religious student See also: ascetic, divine, ecclesiastic, theologian Syn. ผู้รู้ธรรม
English-Thai: HOPE Dictionary
aristotelian(อะริสโทเทล'เยิน) adj. เกี่ยวอริสโตเติลหรือคำสอนของเขา. -n. ผู้ปฏิบัติตามคำสอนของอริสโตเติล (of, Aristotle)
doer(ดู'เออะ) n. ผู้กระทำ,ผู้ปฏิบัติ,ผู้ทำงานอย่างจริง ๆ จัง ๆ
handler(แฮน'เดลอะ) n. ผู้จัดการ,ผู้ดูแล,ผู้ปฏิบัติ', Syn. manipulator
law-abiding(ลอ'อะไบ'ดิง) adj. ปฏิบัติตามกฎหมาย., See also: law-abidingness n. ผู้ปฏิบัติตามกฎหมาย.
macer(เม'เซอะ) n. คนถือคฑาในพิธี,ผู้ปฏิบัติตามคำสั่งศาล
observant(อับเซอ'เวินทฺ) adj. ระวัง,เอาใจใส่เคร่งครัด,ตาไว,คอยดู,ช่างสังเกต,ซึ่งรักษาวินัย,ซึ่งปฏิบัติตามกฎหรือระเบียบหรือหน้าที่.n. ผู้ปฏิบัติตาม,ผู้รักษาวินัย, Syn. attentive
operative(ออพ'พะเรทิฟว) n. ผู้ปฏิบัติการ,นักสืบ,สายลับ,ช่าง,คนงาน. adj. เกี่ยวกับปฏิบัติการ,มีอิทธิพล,มีผล,ได้ผล,เกี่ยวกับศัลยกรรม,เกี่ยวกับการงาน, See also: operativity n.
operator(ออพ'พะเรเทอะ) n. ผู้คุมเครื่อง,ช่างคนงาน,ผู้ปฏิบัติการ,พนักงานต่อโทรศัพท์,พนักงานขับรถ,พ่อค้าซื้อขายที่ดินหรืออสังหาริมทรัพย์,ผู้ดำเนินกิจการทางอุตสาหกรรม,ผู้กระทำศัลยกรรม,สัญลักษณ์ทางคณิตศาสตร์,เครื่องหมายคำนวณ,ตัวคิดคำนวณ -S...
practitioner(แพรคทิช'ชะเนอะ) n. ผู้ประกอบการงาน,ผู้ปฏิบัติ,แพทย์
routineer(รูทีเนียร์') n. ผู้ปฏิบัติตามระ-เบียบที่ใช้ประจำ,ผู้ยึดแบบแผนที่ตายตัว
worker(เวอร์'เคอะ) n. คนงาน,ผู้ใช้แรงงาน,กรรมกร,ลูกจ้าง,ชนชั้นกรรมาชีพ,ผู้ปฏิบัติการ,เจ้าหน้าที่,พนักงาน,ผึ้งงาน,มดงาน,ปลวกงาน
yogi(โย'กี) n. โยคี,ผู้ปฏิบัติวิธีโยคะ (ดูYoga) pl. yogis, Syn. yogin
English-Thai: Nontri Dictionary
executor(n) ผู้บริหารงาน,ผู้ดำเนินการ,ผู้ปฏิบัติการ,ผู้จัดการมรดก
performer(n) ผู้แสดงละคร,ผู้กระทำ,ผู้ปฏิบัติ,ผู้ดำเนินการ
practitioner(n) ผู้ฝึกหัด,ผู้ประกอบการงาน,ผู้ปฏิบัติ,แพทย์
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
field worker; fieldworkerคนทำงานภาคสนาม, ผู้ปฏิบัติงานภาคสนาม [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
fieldworker; field workerคนทำงานภาคสนาม, ผู้ปฏิบัติงานภาคสนาม [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Clerical and Office Worker ผู้ปฏิบัติงานเสมียนและสำนักงาน ผู้ทำงานที่ไม่ใช้แรงงาน [สิ่งแวดล้อม]
systems analysisการวิเคราะห์ระบบสำรวจระบบงาน หรือวิธีการทำงานที่ใช้กันอยู่เพื่อศึกษาว่าผู้บริหาร และผู้ปฏิบัติงานมีวัถุประสงค์ในการทำงานอย่างไร ต้องการรายงานสารสนเทศอะไรบ้าง ระบบปัจจุบันตอบสนองความต้องการเหล่านี้ได้หรือไม่ การทำงานต่างๆ มีปัญหาอย่างไรบ้าง สมควรนำคอมพิวเตอร์มาใช้เพื่อให้การทำงานมีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้นและสอดคล้องกับความต้องการอย่างไรบ้าง ยกตัวอย่างเช่น ห้องสมุดมีระบบให้นักเรียนยืมหนังสือโดยนักเรียนจะต้องเขียนชื่อลงในบัตรยืมหนังสือส่งให้เจ้าหน้าที่ห้องสมุดเก็บไว้ และบันทึกลงในสมุดยืมหนังสือ การวิเคราะห์ระบบห้องสมุดจะช่วยให้เห็นว่าจะใช้คอมพิวเตอร์ปรับปรุงการยืมหนังสือสะดวกรวดเร็วขึ้นได้อย่างไร [คอมพิวเตอร์]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
doer (n.) ผู้ปฏิบัติการ See also: ผู้ปฏิบัติตามคำสั่ง Syn. enforcer
enforcer (n.) ผู้ปฏิบัติการ See also: ผู้ปฏิบัติตามคำสั่ง Syn. doer
executor (n.) ผู้ปฏิบัติการ See also: ผู้ปฏิบัติตามคำสั่ง Syn. doer, enforcer
malpractitioner (n.) ผู้ปฏิบัติหน้าที่บกพร่อง See also: ผู้กระทำผิด
rota (n.) รายการของงานที่ต้องทำและผู้ปฏิบัติงาน Syn. roster
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
I ain't "the procedure". My name is Nathan Messinger and I'm right here.ฉันไม่ได้เป็น ผู้ปฏิบัติ ฉันมีชื่อว่า / นาธาน เมซซินเจอร์ และฉันอยู่ตรงนี้
Secure Enforcement Solutions off the scent.ผู้ปฏิบัติการรักษาความปลอดภัยไขว้เขว
(MUTTERING) CAOC-N. What is that?ผู้ปฏิบัติทางอากาศและอวกาศสหรัฐ นั่นมันอะไร
I Am A Law-Abiding Man.ผมเป็นผู้ปฏิบัติตามกฎหมายนะ
If it is, I'd like to call people... who don't whack me around because I'm afraid for my life.นั่นคือจุดหนึ่ง เมื่อใครก็ได้ สามารถเข้ามาเป็นผู้ปฏิบัติการ ผมหมายความว่า คุณเห็นบางสิ่งเกิดขึ้น ซึ่งเป็นความผิดมหันต์ คุณต้องดำเนินการ...
He was a senior operative. He knew everything.เขาเป็นผู้ปฏิบัติการระดับสูง เขารู้ทุกอย่าง
This is our operative?นี่คือผู้ปฏิบัติงานในครั้งนี้ของเราเหรอ ?
Only because you're so good at following orders.เพราะเหตุผลเดียวว่า เจ้าเป็นผู้ปฏิบัติตามคำสั่งที่ดีมากไง
Was sent to break up a group of Wiccan practitioners and has not been seen since.หนึ่งในคนของคุณ นายอำเภอเอริค นอร์ธแมน... เคยส่งไปเพื่อให้ยุบกลุ่มพวกแม่มด ผู้ปฏิบัติงานและยังไม่เคยเห็นเลยตั้งแต่นั้น
I mean, it can be used for good or evil depending on the practitioner, right?ผมหมายถึงว่ามันอาจจะใช้เพื่อความดี หรือความชั่ว ขึ้นอยู่กับผู้ปฏิบัติ จริงไหม
He may be a practitioner whom people trust and rely on for healing.เขาอาจเป็นผู้ปฏิบัติซึ่งผู้คนเชื่อถือ และไว้ใจในการรักษา
Well, there's nothing technically wrong with the will, so as executor, my hands are tied.ก็.. ทางเทคนิคเเล้ว ไม่มีอะไร ผิดปกติในพินัยกรรม ผู้ปฏิบัติการก็กำลังหาทางอยู่ ฉันก็ด้วย
So if those were his secret consulting accounts, it's possible that one of those payments was for operation Pandora.แล้วถ้าพวกนี้เป็นบัญชีลับ ที่พวกเขาให้คำปรึกษา มันเป็นไปได้ว่า 1ในผู้จ่ายเงิน คือผู้ปฏิบัติการแพนโดร่า
I'm here in a number two capacity.และผมจะเป็นผู้ปฏิบัติหน้าที่หมายเลข 2
Probably not the kind of stuff you wanna leave lying around your desk, huh?เป็นไปได้ว่าไม่ใช่ระดับผู้ปฏิบัติงาน คุณอยากจะไปจากโต๊ะของคุณแล้วหรอ ห๊า?
Thought I'd congratulate my best operator.คิดว่า ผมขอแสดงความยินดีด้วยกับผู้ปฏิบัติงานของผม
Let's clean this up. ♪ You can holler, you can wail ♪ ♪ you can swing, you can flail ♪ทำให้ถูกต้องซะ คุณเป็นผู้ปฏิบัติงานที่ดี \ เสียด้วยนะ, ชอว์ มีผู้หญิงเป็นลมที่ถนน
He killed my dear friend and Secure Enforcement Solutions colleague Shondell.มันฆ่าเพื่อนรัก และเพื่อนร่วมงานผู้ปฏิบัติงานรักษาความปลอดภัย ชอนเดลล์

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า ผู้ปฏิบัติ
Back to top