ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

ผู้บริหาร

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *ผู้บริหาร*, -ผู้บริหาร-

ผู้บริหาร ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
ผู้บริหาร (n.) executive See also: administrator, director, manager
ผู้บริหารงาน (n.) executive See also: administrator
ผู้บริหารประเทศ (n.) government administrator See also: government official
ผู้บริหารระดับสูง (n.) chief executive See also: top executive
English-Thai: HOPE Dictionary
administrator(แอดมินนิสเทร' เทอะ) n. ผู้บริหาร, ผู้จัดการ, ผู้ให้ยา, Syn. boss, executive)
administratrix(แอดมินนิสเทร' ทริคซฺ) n. (pl. administratrices) ผู้บริหารหญิง
board(บอร์ดฺ) {boarded,boarding,boards} n. ไม้กระดาน,แผ่นกระดาน,แผ่นกระดาษแข็ง,กระดานหมากรุก,ข้างเรือ,ค่าอาหาร,อาหาร,ที่พัก,โต๊ะประชุม,โต๊ะอาหาร,เวที,คณะกรรมการ,สภา,กลุ่มผู้บริหารของหน่วยงาน,แป้นสวิตช์ไฟฟ้าบนผลฝาผนัง,ขอบ,ข้าง vt. ใช้กระดานปู,บริการอาหาร,บริการ แผงวงจรแผงหมายถึง แผ่นพลาสติกที่มีการติดตั้งวงจรไฟฟ้าซึ่งใช้ในเครื่องคอมพิวเตอร์ แผงเหล่านี้จะทำหน้าที่ต่าง ๆ เช่น แผงวงจรเร่งความเร็ว (accelerator board) จะมีตัวประมวลผลที่ทำงานเร็วกว่าตัวประมวลผลทีมีอยู่เดิม แผงวงจรภาพ (video board) แผงวงจรเสียง (sound board) ก็จะเป็นตัวเพิ่มภาพและเสียง เป็นต้น
eis(อีไอเอส) ย่อมาจาก executive information system (แปลว่า ระบบสารสนเทศเพื่อผู้บริหาร) หมาถึงการนำสารสนเทศหรือข้อมูลต่าง ๆ มาเก็บไว้ในรูปแบบที่ผู้บริหารมักจะต้องการใช้ และสามารถจะเรียกมาดู หรือใช้ได้สะดวก
entrepreneur(อานทระพระเนอ') n. ผู้บริหารกิจการ,นายจ้าง,นักวิสาหกิจ,นายทุน., See also: entrepreneurial adj. ดูentrepreneur entrepreneurship n. ดูentrepreneur, Syn. employer -pl. entrepreneurs
executantn. ผู้ปฎิบัติ,ผู้แสดง,ผู้กระทำ,ผู้ดำเนินการ,ผู้บริหาร
executive(เอคเซค'คิวทิฟว) n. ผู้บริหาร,นักบริหาร adj. เกี่ยวกับการปฎิบัติให้ลุล่วงไปด้วยดี,เกี่ยวกับการบังคับตามกฎหมาย,เกี่ยวกับการบริหาร, Syn. directing
executive information sysระบบสารสนเทศเพื่อผู้บริหารใช้ตัวย่อว่า EIS (อ่านว่า อีไอเอส) หมาถึงการนำสารสนเทศหรือข้อมูลต่าง ๆ มาเก็บไว้ในรูปแบบที่ผู้บริหารมักจะต้องการใช้ และสามารถจะเรียกมาดู หรือใช้ได้สะดวก
executor(เอคเซค'คิวเทอะ) n. ผู้ปฎิบัติการ,ผู้บริหาร,ผู้ดำเนินการตามคำสั่ง, ผู้จัดการมรดกตามพินัยกรรม., See also: executorial adj.
executrix(เอคเซค'คิวทริคซฺ) n. ผู้บริหารหญิง,ผู้จัดการมรดกตามพินัยกรรมที่เป็นหญิง -pl. executrices,executrixes
management(แมน'นิจเมินทฺ) n. การจัดการ,การบริหาร,การควบคุม,การปกครอง,ผู้จัดการ,คณะผู้จัดการ,คณะผู้บริหาร, Syn. government
management information syระบบการจัดการสารสนเทศใช้ตัวย่อว่า MIS อ่านว่า เอ็มไอเอส เป็นวิชาที่ว่าด้วยระบบการจัดการสารสนเทศ มีความหมายกว้าง ๆ ว่าเป็นการนำเอาข้อมูลมาประมวลผลให้เกิดเป็นความหมายที่จะทำให้เข้าใจได้ ซึ่งต้องใช้คอมพิวเตอร์เป็นหลัก เพราะทำได้รวดเร็วและทันต่อเหตุการณ์ เพื่อเสนอให้ผู้บริหารตัดสินใจได้เร็วขึ้น
manager(แมน'นิจเจอะ) n. ผู้จัดการ,ผู้บริหาร., See also: managership n.
mis(o) - Pref."เกลียด" เอ็มไอเอส ย่อมาจาก management information system เป็นวิชาที่ว่าด้วยระบบการจัดการสารสนเทศ มีความหมายกว้าง ๆ ว่าเป็นการนำเอาข้อมูลมาประมวลผลให้เกิดเป็นความหมายที่จะทำให้เข้าใจได้ ซึ่งต้องใช้คอมพิวเตอร์เป็นหลัก เพราะทำได้รวดเร็วและทันต่อเหตุการณ์ เพื่อเสนอให้ผู้บริหารตัดสินใจได้เร็วขึ้น
English-Thai: Nontri Dictionary
administrator(n) ผู้จัดการ,ผู้บริหาร,เจ้าหน้าที่ปกครอง
board(n) กระดาน,กระดาษแข็ง,ที่พัก,อาหาร,สภา,คณะกรรมการ,ผู้บริหาร
executor(n) ผู้บริหารงาน,ผู้ดำเนินการ,ผู้ปฏิบัติการ,ผู้จัดการมรดก
manager(n) ผู้จัดการ,ผู้บริหาร,ผู้ควบคุม,ผู้ปกครอง
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
executiveผู้บริหาร, นักบริหาร [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
EIS (executive information system)อีไอเอส (ระบบสารสนเทศเพื่อผู้บริหาร) [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
Presidiumคณะผู้บริหารสูงสุด (ของโซเวียต) [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Administratorsผู้บริหาร [การแพทย์]
Chief executive officersผู้บริหารสูงสุด [TU Subject Heading]
Chief Information Officerผู้บริหารด้านสารสนเทศ [การจัดการความรู้]
College administratorsผู้บริหารสถาบันอุดมศึกษา [TU Subject Heading]
Departmental chairmen (High schools)ผู้บริหาร (โรงเรียนมัธยมศึกษา) [TU Subject Heading]
Nurse admininstratorsผู้บริหารทางการพยาบาล [TU Subject Heading]
Prospectusหนังสือชี้ชวน เอกสารที่บริษัทผู้เสนอขายหลักทรัพย์ต่อประชาชนทั่วไปต้องจัดทำขึ้น เพื่อเปิดเผยข้อมูลแสดงรายละเอียดเกี่ยวกับบริษัท และรายละเอียดของการเสนอขายหลักทรัพย์ครั้งนั้น หนังสือชี้ชวนจะต้องแสดงข้อมูลลักษณะธุรกิจของบริษัท โครงการในอนาคต โครงสร้างการบริหารงานผู้บริหารบริษัท ข้อมูลทางการเงิน ผลประกอบการในอดีตและที่คาดการณ์ว่าจะเป็นไปในอนาคตประเภทของหุ้นที่เสนอขาย จำนวนหุ้น มูลค่าที่ตราไว้ ราคาเสนอขาย และวันเวลาที่ให้จองซื้อหุ้น ข้อมูลในหนังสือชี้ชวนมีความสำคัญต่อผู้ลงทุนที่จะใช้ประกอบการวิเคราะห์และตัดสินใจลงทุนในหุ้นนั้น ร่างหนังสือชี้ชวนของบริษัทจะต้องผ่านการพิจารณาจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ก่อนจัดทำเผยแพร่ให้ประชาชนจองซื้อหุ้น หนังสือชี้ชวนเสนอขายหน่วยลงทุน เอกสารที่ บลจ. จัดทำขึ้นเพื่อชี้ชวนให้ผู้ลงทุนศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับกองทุนรวม โดยหนังสือชี้ชวนจะมี 2 ส่วนคือ ส่วนสรุปข้อมูลสำคัญที่ผู้ลงทุนควรทราบ และส่วนข้อมูลโครงการ และต้องมีรายละเอียดตามที่สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกำหนด [ตลาดทุน]
Suggestion boxกล่องรับความคิดเห็นห้องสมุดบางแห่งหาวิธีให้ผู้ใช้ห้องสมุดเสนอแนะวิธีการปรับปรุงการให้บริการหรือแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับนโยบายห้องสมุดและวิธีปฏิบัติของห้องสมุด โดยการเขียนเสนอแนะในแผ่นกระดาษและนำไปใส่ไว้ในกล่องรับความคิดเห็นที่ห้องสมุดจัดไว้ซึ่งอาจวางไว้ใกล้กับเคาน์เตอร์บริการยืม-คืนหนังสือ โต๊ะบริการตอบคำถามและช่วยการค้นคว้า หรือประตูทางเข้าห้องสมุด นอกจากนั้นบนรายการออนไลน์ (Online catalog) และบนหน้าเว็บของห้องสมุดยังให้ผู้ใช้สามารถส่งข้อเสนอแนะและแสดงความคิดเห็นทางอิเล็กทรอนิกส์ได้ สำหรับคำตอบของเจ้าหน้าที่และผู้บริหารห้องสมุดอาจจะติดไว้บนป้ายประกาศของห้องงสมุด หรือแสดงไว้ในส่วนพิเศษในหน้าโฮมเพจของห้องสมุด [บรรณารักษ์และสารสนเทศศาสตร์]
systems analysisการวิเคราะห์ระบบสำรวจระบบงาน หรือวิธีการทำงานที่ใช้กันอยู่เพื่อศึกษาว่าผู้บริหาร และผู้ปฏิบัติงานมีวัถุประสงค์ในการทำงานอย่างไร ต้องการรายงานสารสนเทศอะไรบ้าง ระบบปัจจุบันตอบสนองความต้องการเหล่านี้ได้หรือไม่ การทำงานต่างๆ มีปัญหาอย่างไรบ้าง สมควรนำคอมพิวเตอร์มาใช้เพื่อให้การทำงานมีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้นและสอดคล้องกับความต้องการอย่างไรบ้าง ยกตัวอย่างเช่น ห้องสมุดมีระบบให้นักเรียนยืมหนังสือโดยนักเรียนจะต้องเขียนชื่อลงในบัตรยืมหนังสือส่งให้เจ้าหน้าที่ห้องสมุดเก็บไว้ และบันทึกลงในสมุดยืมหนังสือ การวิเคราะห์ระบบห้องสมุดจะช่วยให้เห็นว่าจะใช้คอมพิวเตอร์ปรับปรุงการยืมหนังสือสะดวกรวดเร็วขึ้นได้อย่างไร [คอมพิวเตอร์]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
administrator (n.) ผู้บริหาร See also: ผู้บริหารกิจการ, ผู้ดำเนินการ, ผู้จัดการ
executive (n.) ผู้บริหาร See also: นักบริหาร, ผู้มีอำนาจบริหาร Syn. administrator, director, manager
chief executive officer (n.) ผู้บริหารสูงสุด
king (n.) ผู้บริหารสูงสุด See also: ผู้ที่มีอำนาจสูงสุด
administrators (n.) คณะผู้บริหาร See also: คณะผู้จัดการ, คณะที่ปรึกษา Syn. directors, executives
directors (n.) คณะผู้บริหาร See also: คณะผู้จัดการ, คณะที่ปรึกษา Syn. administrators, executives
executives (n.) คณะผู้บริหาร See also: คณะผู้จัดการ, คณะที่ปรึกษา Syn. directors, administrators
headhunter (sl.) คนสรรหาผู้บริหารคนใหม่ให้กับองค์กร
impeach for (phrv.) กล่าวโทษ (ผู้บริหารระดับสูง) See also: กล่าวหา, ฟ้องร้อง
management (n.) คณะผู้บริหาร See also: คณะผู้จัดการ, คณะที่ปรึกษา Syn. directors, administrators, executives
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Uh-uh, suit, we're going someplace else for lunch.ไม่ล่ะ ผู้บริหาร เราจะไปทานมื้อเที่ยงที่อื่น
IBBC executive dies in freak road accidentผู้บริหารIBBCเสียชีวิต ในอุบัติเหตุรถชนสยอง
I am C.E.O of the BC Security.ผู้บริหารของบีและซี รักษาความปลอดภัย
Director. Singular.ผู้บริหารคนเดียว ชื่อเดียว
The new senior law partner at her firm. He rides her ass nonstop.ผู้บริหารคนใหม่ที่สำนักกฎหมาย เขาไล่บี้เธอเป็นเบี้ยเลย
/and the winds of change /are about to blow our story /in a strange new direction. /But what would you expect in a hotelผู้บริหารคนใหม่นั่นหวังว่าเขาจะเชื่อในมนต์วิเศษเหมือนผม
Casino operators they were from Seoulผู้บริหารคาซีโน พวกเขามาจากกรุงโซล
The I.R.S. is all up in Nolcorp's grill, and luckily Padma is the audit whisperer.ผู้บริหารด้านการเงินคนใหม่ของฉัน IRS กำลังสอบสวน Nolcorp
A CEO on trial for murder usually erodes consumer confidence.ผู้บริหารที่เป็น ฆาตกร ลูกค้าคงไม่เชื่อถือแน่
Some of our directors believe we should close the Mille Collines until this unrest is over.ผู้บริหารบางคนคิดว่าเราควรปิดโรงแรม จนกว่าสถานการ์ณสงบ
The Umbrella high command, waiting out the apocalypse in safety.ผู้บริหารระดับสูงของอัมเบรลล่า รอวันหายนะโลกในที่ปลอดภัย
Does senior management want a field assessment on Gideon?ผู้บริหารระดับสูงต้องการ การประเมิณภาคสนามของกิเดียนหรือเปล่า
CEO, something amazing.ผู้บริหารหรืออะไรแบบนั้น
The CEO's leaving, Elf girl.ผู้บริหารออกไปแล้ว, เอฟ
The school board has been just flooded with e-mails from parents thrilled with my tough stance on healthy teen lunches.ผู้บริหารโรงเรียนคงจะท่วมท้นไปด้วย อีเมล์จากผู้ปกครอง ที่ปลื้มกับความแกร่งของฉัน เรื่องอาหารกลางวันที่เต็มเปี่ยมด้วยคุณค่า
'The CEO states that the deal will be accreted to EBS.'ผู้บริหารได้ทำข้อตกลงที่จะขยายไปสู่ EBS
You know, I see executive potential here.ฉันเป็นผู้บริหารระดับสูงของที่นี่นะโว้ย!
Are you trying to insult the supreme executive council? !คุณพยายามจะดูหมิ่น สภาผู้บริหารสูงสุดเหรอ?
I'm here to inform you of the supreme executive council's decision.ผมอยู่ที่นี่เพื่อจะแจ้งกับท่าน เรื่องการตัดสินใจของสภาผู้บริหารสูงสุด
Mr. Omi and the other executives have been arrested by the coup...?ท่านโอมิและผู้บริหารท่านอื่นๆ ได้ถูกจับกุมโดยกระทันหันเรอะ... ?
I'm having dinner last night with this guy, major network executive, top brass, telling him how incredible you are....กับผู้บริหารของสถานีโทรทัศน์ ฉันว่าคุณเก่งมาก และเขาควรไปดูคุณ
They've hired this efficiency expert, this really friendly guy named Brad...เขาจ้างผู้บริหารที่เชี่ยวชาญ และเป็นมิตรสุดๆชื่อแบรด
"my contempt for the assholes in charge..."นี่คือสิ่งที่ผมคิดต่อผู้บริหาร"
Just what sort of severance package is management prepared to offer me, considering the information I have about our editorial director... buying pussy with company money?งั้นผู้บริหารมีข้อเสนออะไร ที่จะให้ผมปกปิดข้อมูลฉาวโฉ่ เรื่องออฟอีตัวด้วยเงินบริษัท
They are flying in some executives tomorrow.พรุ่งนี้ผู้บริหารของเขาจะมาที่นี่
I'll never know... what the managing director of Ginei Studios... saw in a snub-nosed little girl on her way to school.ฉันก็ไม่รู้ว่า... อะไรที่ทำให้ผู้บริหาร แห่งสตูดิโอ จิเนอิ... เห็นในตัวเด็กสาวจมูกบี้ตัวเล็กๆ ที่กำลังเดินไปโรงเรียน.
Well, you remember the managing director said... his next film was set in Manchuria...ก็, คุณจำที่ ผู้บริหารสตูดิโอพูดว่า... หนังเรื่องต่อไปของเขาจะถ่ายทำใน แมนจูเรีย ใช่มั้ย...
This is "Mr. Otaki", the managing director's son.นี่คือ"คุณ โอทาคิ", ลูกชายของท่านผู้บริหาร.
I'm guessing you already went to the school board and asked them to suspend me.ฉันเดาว่านายคงเดินไปรายงานให้ พวกบอร์ดผู้บริหารของโรงเรียนรับทราบแล้วมั๊ง
I've set up front companies that are executive recruiting firms.ผมตั้งบริษัทบังหน้า อ้างว่าเป็นบริษัทจัดหาผู้บริหาร
I'll locate your employees and I will tell them that I'm calling from Acme Recruiting Agency and that I've got a job that pays them considerably more than what they're paying.ผมจะติดต่อไปถึงตัวลูกจ้างในบริษัทของคุณ และบอกพวกเขาว่าผมโทรมาจาก เอเจนซีจัดหาผู้บริหารแอคเน่
And when the executive shows up what he doesn't realize isเมื่อผู้บริหารคนนั้นมาหาผม เขาไม่รู้ตัวเลยว่า
So the decisions they make come from not the reality that exists in the world.ดังนั้น การตัดสินใจของผู้บริหารบรรษัท จึงไม่ได้ตั้งอยู่บนความเป็นจริงที่ดำรงอยู่ทั่วโลก
And then it was administered by the church the aristocracy and then the local manors as stewards of gods creation.โบสถ์ ชนชั้นสูง และขุนนางท้องถิ่น เป็นผู้บริหารการใช้ที่ดิน ในฐานะผู้พิทักษ์ผลงานของพระผู้เป็นเจ้า
He made her change her mind.สิ่งนี้แหละที่คณะผู้บริหารต้องการ โอเคมั้ย
There's no reason for you to be up here. This is an executive private floor.นี่เป็นชั้นส่วนตัวของผู้บริหาร มันสำหรับ...
Heel to toe. Unless you're an executive or an executive's assistant...มันสำหรับผู้บริหาร และผู้ช่วยผู้บริหาร
I'm pretty. Shania's on the stage. We've got the executives here, that's great.ชาเนียขึ้นเวที ผู้บริหารนั่งตรงนี้
She's knocking on the glass... that's not gonna look too good for a new corporate guy.และพวกเขากำลังมองหา ผู้บริหารคนใหม่ - หา ผู้บริหาร
She said fuck... what are you doing?- ใช่ คุณเป็นผู้บริหาร

ผู้บริหาร ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-Thai: Saikam Dictionary
秘書[ひしょ, hisho] Thai: เลขานุการที่ช่วยงานผู้บริหาร English: (private) secretary

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า ผู้บริหาร
Back to top