ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

ผลักดัน

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *ผลักดัน*, -ผลักดัน-

ผลักดัน ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
ผลักดัน (v.) push forward See also: advance, carry forward, push on Syn. สนับสนุน, ส่งเสริม, หนุน
English-Thai: HOPE Dictionary
carry(แค'รี) {carries,carrying,carries} vt. ขนส่ง,แบก,ลำเลียง,หอบ,หาบ,อุ้ม,ยก,ถือติดตัว,นำติดตัว,นำไปสู่,สะพาย,บรรทุก,ส่ง,แพร่กระจาย,ออกข่าว,ประกอบด้วย,สนับสนุน,ค้ำจุน,ผลักดัน,ยืดได้,รับภาระ,วางตัว,ปฏิบัติ,ยกยอด,โอน,มีไว้ในร้าน. vi. ถือติดตัว,มีกำลังดัน,ดัน,ถู เลขทดตัวทดหมายถึง ค่าที่เกิดจากการบวกตัวเลขตั้งแต่ 2 ตัวขึ้นไปในหลักเดียวกัน แล้วได้ผลมากกว่าหรือเท่ากับเลขฐาน ซึ่งจะนำไปบวกกับเลขในหลักถัดไป
clamor(เคลม'เมอะ) n. เสียงอึกทึกครึกโครม,เสียงดังอลหม่าน vi. ทำเสียงอึกทึก,ร้องเสียงดัง,ผลักดัน,ใช้เสียงดัง
clamour(เคลม'เมอะ) n. เสียงอึกทึกครึกโครม,เสียงดังอลหม่าน vi. ทำเสียงอึกทึก,ร้องเสียงดัง,ผลักดัน,ใช้เสียงดัง
compel(คัมเพล') {compelled,compelling,compels} vt. บังคับ,ผลักดัน,เกณฑ์,ใช้วิธีบังคับ,ได้มาโดยการบังคับ,ต้อน. vi. ใช้กำลัง,มีอิทธิพลต่อ, See also: compeller n., Syn. enforce
compulsion(คัมพัล'เชิน) n. การบีบบังคับ,การบังคับ,ภาวะที่ถูกบีบบังคับ,แรงกดดันที่ต้านไม่ได้ทางจิต (ควบคุมใจไม่อยู่) ,แรงผลักดันทางใจ
compulsive(คัมพัล'ซิฟว) adj. ซึ่งบีบบังคับ,เป็นเชิงบังคับ,เกี่ยวกับแรงผลักดันทางใจ n. ผู้ที่กระทำตามแรงผลักดันทางใจ., See also: compulsiveness n. ดูcompulsive, Syn. compelling
constrain(คันสเทรน') {constrained,constraining,constrains} vt. บังคับ,ผลักดัน,ขัง,จำกัด,ระงับความรู้สึก -Conf. restrain
drive(ไดรฟว) {drove,driving,drives} vt. ขับ,ขับไล่,ไล่,ผลัก,ไส,ผลักดัน,ขับขี่,ต้อน (สัตว์เลี้ยง) ,ลอย (ซุง) vi. แล่น,พุ่ง,ขับรถ,ตี (ลูกกอล์ฟ,ตะปู) ,มุ่งหมาย n. การขับ,การขับขี่,ทางรถ,สัตว์ที่ไล่ตาม,สัตว์ (ที่ต้อน) ,การรุกทางทหาร,พลังงาน,แรงกระตุ้น,กลไกในการขับ,หน่วยขับหน่วยบันทึกไดร์ฟ อุปกรณ์ของคอมพิวเตอร์ที่มีหน้าที่อ่านและบันทึกข้อมูล เช่น หน่วยขับแถบบันทึก (tape drive) หน่วยขับจานบันทึก (disk drive)
driver(ไดร'เวอะ) n. คนขับขี่,คนขับรถ,คนต้อนปศุสัตว์,เครื่องตอกเสาเข็ม,ค้อน,แรงผลักดัน,ไม้ตีกอล์ฟชนิดหัวใหญ่
dynamics(ไดแนม'มิคซฺ) n. สาขาวิชากลศาสตร์ที่เกี่ยวกับความเคลื่อนที่และความสมดุลของระบบการเคลื่อนที่,แรงผลักดัน,พลศาสตร์,ลักษณะหรือประวัติการเปลี่ยนแปลง,การเจริญเติบโตและการพัฒนา,การแปรผันและระดับสูงต่ำของเสียงดนตรี
force(ฟอร์ส) n. กำลัง,แรง,พลัง,อำนาจ,อิทธิพล,ผลบังคับทางกฎหมาย,พลังจิต,กองกำลัง,กองทัพ,กลุ่ม,คณะบุคคล -Phr. (in force ซึ่งปฏิบัติการอยู่,มีผล) . vt. บังคับ,ผลักดัน,บีบบังคับ,รุน,ดัน,ยัด,เร่ง. vi. บากบั่น,บุกเบิก,ไปด้วยกำลัง., See also: able adj. force
further(เฟอ'เธอะ) adv. ต่อไป,ไกลออกไป,นานออกไป,นอกจากนี้. adj. ไกลกว่า,ขยายออกไปอีก,เพิ่มเติม,มากขึ้น. vt. ช่วยทำให้ก้าวไปข้างหน้า,ส่งเสริม,ผลักดัน,ก้าวหน้า., See also: furtherer n., Syn. farther
furtherance(เฟอ'เธอะเรินซฺ) n. การก้าวต่อไปข้างหน้า,การส่งเสริม,การผลักดัน, Syn. advancement,drive
impel(อิมเพล') vt. กระตุ้น, ผลักดัน, โน้มน้าว
impellent(อิมเพล' เลินทฺ) adj. ซึ่งผลักดัน, ซึ่งกระตุ้น. -n. สิ่งที่ผลักดัน, สิ่งประตุ้น
impeller(อิมเพล' เลอะ) n. ผู้กระตุ้น, ผู้ผลักดัน, สิ่งกระตุ้น, ลูกบิด, ลูกหมุน, เครื่องผลักดัน
impetus(อิม' พิทัส) n., (pl. impetuses) แรงผลักดัน, แรงกระตุ้น, แรงดลใจ, การส่งเสริม
impulse(อิม' พัลซฺ) n. แรงดล, แรงดลใจ, แรงกระตุ้น, แรงผลักดัน, กระแส ประสาท (force)
impulsion(อิมพัล' เชิน) n. การกระตุ้น, การผลักดัน, สิ่งดลใจ, แรงดลใจ (mental impulse)
incitement(อินไซทฺ' เมินทฺ) n. การกระตุ้น, การยุยง, การปลุกปั่น, สิ่งกระตุ้น, สิ่งดลใจ, แรงผลักดัน, Syn. instigation, stimulation
incoercible(อินโคเออ' ซะเบิล) adj. บังคับไม่ได้, กดหัวไม่ได้, ผลักดันไม่ได้ (not coercible)
inspire(อินสไพ'เออะ) v. ดลใจ,กระตุ้น,เร้าใจ,ปลุกปั่น,ผลักดัน,ดลบันดาล,ทำให้เกิด,หายใจเข้า., See also: inspirable adj. inspirative adj. inspirer n. inspiringly adv., Syn. motivate,inhale
intrusion(อินทรู'เชิน) n. การบุกรุก,การก้าวก่าย,การก้าวร้าว,การผลักดัน,สิ่งที่ถูกดันขึ้นมา., See also: intrusional adj.
intrusive(อินทรู'ซิฟว) adj. เกี่ยวกับการบุกรุก (ล่วงล้ำ,รุกล้ำ,ก้าวก่าย,ก้าวร้าว,ผลักดัน,โผล่ออก., See also: intrusively adv. intrusiveness n., Syn. trespassing
momentum(โมเมน'ทัม) n. แรงแห่งการเคลื่อนที่,แรงกระตุ้น,แรงผลักดัน,ปริมาณการเคลื่อนที่ของวัตถุหรือระบบที่เท่ากับผลคูณของมวลของวัตถุกับความเร็วของมัน;P; (ปรัชญา) ลักษณะของสิ่งของ pl. momenta,momentums, Syn. movement,motion,impulse ###A. inerti
press(เพรส) vt.,vi.,n. (การ) กด,ทับ,อัด,บีบ,รัด,กอดรัด,แนบ,คั้น,ดัน,รบกวน,บีบคั้น,กระตุ้น,ผลักดัน,เน้น,เร่ง,บังคับ,รุกเร้า,เบียดไปข้างหน้า,เครื่องบด (เครื่องอัด....) ,เครื่องพิมพ์,แท่นพิมพ์,โรงพิมพ์,สิ่งตีพิมพ์,กระบวนการพิมพ์ความแออัดของฝูงชน,ฝูงชน,ภาวะ หรือสภาพที่ถูกบีบ,ข่าวหนังสือพิมพ์
projectile(พระเจค'ไทลฺ) n. ขีปนาวุธ,กระสุนยิง. adj. ขับเคลื่อน,ขับดัน,เกิดจากการผลักดัน,ยื่นออก
propellant(ไพรเลพ'เลินทฺ) n. ตัวขับเคลื่อน,ตัวผลักดัน,วัตถุระเบิดที่ใช้ขับเคลื่อนขีปนาวุธหรือลูกกระสุน,น้ำมันเชื้อเพลิงทีใช้ขับเคลื่อนจรวด
propellent(โพรเพล'เลินทฺ) adj. ขับเคลื่อน,ผลักดัน n. = propellant (ดู)
pusher(พุช'เชอะ) n. ผู้ผลัก,ผู้ดัน,คนเสือก,เครื่องบินที่มีใบพัดชนิดผลักดัน (แทนที่จะเป็นลากพา) , (สแลง) ผู้ขายยาเสพติด
pushing(พุช'ชิง) adj. เกี่ยวกับการผลักดัน,ขยันขันแข็ง,ทะเยอทะยาน,รุกราน,ชอบเลือก,ชอบสอดแทรก., See also: pushingness n., Syn. enterprising,pushy
subserve(ซับเซิร์ฟว') vt. ส่งเสริม,สนับสนุน,อำนวยประโยชน์,มีประโยชน์ต่อ,ผลักดัน
thrust(ธรัสทฺ) vt.,vi. ผลัก,ดัน,ยัน,ยัด,แทง,เสียบ,สอด,เสือก,ซุก,โถม,พุ่งเข้าใส่,ตี,ทิ่ม,ผลักอย่างแรง,เหน็บแนม,กล่าวหา n. การกระทำดังกล่าว,การโจมตี,การรุก,แรงผลักดัน,กำลังดัน,การร้าวแตกของผิวพื้นดิน,แรงอัดขาดของชั้นพื้นดิน., See also: thruster n.
urge(เออจฺ) vt.,vi.,n. (การ) เร่ง,กระตุ้น,ผลักดัน,หนุน,เร้า,แหย่,เร้าใจ,ปลุกเร้า,แรงกระตุ้น,แรงชักนำ., See also: urger n. urgingly adv., Syn. force,drive,beg,entreat
English-Thai: Nontri Dictionary
compel(vt) บังคับ,ผลักดัน,ขู่เข็ญ,เคี่ยวเข็ญ,เกณฑ์
compulsion(n) แรงผลักดันทางใจ,การบีบบังคับ,แรงกดดัน
driver(n) ผู้ขับขี่,คนขับรถ,คนต้อนสัตว์,แรงผลักดัน,เครื่องตอกเสาเข็ม
furtherance(n) ความคืบหน้า,ความก้าวหน้า,การส่งเสริม,การผลักดัน
momentum(n) กำลัง,การเคลื่อนไหว,แรงกระตุ้น,แรงผลักดัน
subserve(vt) ส่งเสริม,เกื้อกูล,สนับสนุน,ผลักดัน,เอื้อประโยชน์
urge(vt) กระตุ้น,ผลักดัน,เร่ง,แนะนำ,สนับสนุน
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
thrustแรงผลักดัน [พลังงาน ๒๖ ม.ค. ๒๕๔๕]
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Carrousel Process กระบวนการคาร์รูเซล ระบบบำบัดแบบคูวนเวียนที่ได้รับการดัดแปลงใช้ เครื่องเติมอากาศแบบแนวดิ่ง เพื่อเติมอากาศและผลักดันน้ำให้เคลื่อนที่ในแนวนอนได้เร็วพอ [สิ่งแวดล้อม]
Electromotive Forceแรงผลักดัน,แรงเคลื่อนไฟฟ้า [การแพทย์]
Federation of Thai Capital Market Organizationsสภาธุรกิจตลาดทุนไทย จัดตั้งขึ้นโดยความร่วมมือระหว่างองค์กรที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจหลักทรัพย์ในปี 2547 โดยความร่วมมือของ 6 องค์กร ประกอบด้วย สมาคมบริษัทหลักทรัพย์ สมาคมบริษัทจดทะเบียน สมาคมนักวิเคราะห์หลักทรัพย์ สมาคมบริษัทจัดการลงทุน สมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมและพัฒนาตลาดทุนไทยภายใต้เป้าหมายหลัก 3 ประการคือ เสริมสร้าง พัฒนาตลาดทุนให้มีเสถียรภาพ มั่นคง ผลักดันบรรษัทภิบาล [ตลาดทุน]
Motivationแรงผลักดัน, แรงจูงใจ, เหตุจูงใจ, การจูงใจ, แรงผลักดันตามประสบการณ์แรงผลักดัน, แรงดลใจ, การตั้งใจ, การกระตุ้นและยั่วยุ, [การแพทย์]
rocketจรวด, อุปกรณ์ที่ใช้กับยานอวกาศเพื่อเพิ่มพลังผลักดัน  อุปกรณ์นี้เคลื่อนที่ได้โดยอาศัยหลักการขับเคลื่อนด้วยแรงซึ่งเกิดจากการเผาไหม้ของเชื้อเพลิง [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
carry forward (phrv.) ผลักดัน
force into (phrv.) ผลักดัน
shove at (phrv.) ผลักดัน
constrain from (phrv.) ผลักดัน (ด้วยกำลังหรือกฎหมาย)
railroad (vt.) ผลักดันอย่างเร่งรีบ See also: ทำให้ผ่านไปอย่างเร็วๆ ลวกๆ Syn. compel, hasten
barge (vi.) ผลักดันอย่างแรง
drift (n.) แรงผลักดัน
drive (n.) การผลักดัน See also: แรงขับ, แรงผลักดัน Syn. impetus, impulse
momentum (n.) แรงผลักดัน See also: แรงกระตุ้น
prime mover (idm.) แรงผลักดันสำคัญ
pusher (n.) ผู้ผลักดัน
pushing (adj.) ซึ่งผลักดัน
stress (n.) แรงผลักดัน See also: แรงกระตุ้น, แรงกดดัน Syn. free, constraint
thrust into (phrv.) กระตุ้นหรือผลักดันให้เข้าสู่ Syn. push into
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
When a star goes supernova in our galactic neighborhood... the debris from the exploded star pushes the heliosphere back towards the Sun.เศษซากจากดาวระเบิด ผลักดัน ทรงกลมฮีลีโอ กลับไปยังดวงอาทิตย์ ถ้ามันแข็งแรงพอที่จะผลักดันมัน
Pushed it, you know, going back to work so soon.ผลักดัน แกรู้นะ ให้ได้กลับไปทำงานให้เร็วที่สุด
Pushing ourselves into those cold, dark corners.ผลักดันตัวเอง เข้าไปในบรรดาเย็นมุมที่มืด
Push right. Push right.ผลักดันที่เหมาะสม ผลักดันที่ เหมาะสม
Push left! Marcus, move!ผลักดันที่เหลือ มาร์คัสย้าย!
Pushing them in a new direction?ผลักดันพวกเขาไปในทิศทางใหม่ได้งั้นเหรอ
Push off that back foot.ผลักดันออกที่หลังเท้า
Push in as close as you can. Give them everything you've got.ผลักดันในที่ใกล้ที่สุดเท่าที่คุณ สามารถ ให้พวกเขามีทุกสิ่งที่คุณได้รับ
Causing those who yearn for familyผลักดันให้คนที่อยากมีครอบครัว
Push me, shove you!ผลักดันให้ฉันซุกคุณ!
Push me, shove you!ผลักดันให้ฉันซุกคุณ! โอ้ใช่?
To impose your will on your enemy, make for their weak points.ผลักดันให้ศัตรู ดำเนินการไปตามแผนที่เราวางไว้ จัดการจุดอ่อนของพวกมัน
Force him into position to face his demons and let him make the decision.ผลักดันให้เขามาอยู่ในเกมส์ เพื่อเจอสิ่งชั่วร้าย แล้วปล่อยให้เขาตัดสินใจเอง
And continuing with the theme of onward and upward, it gives me great pleasure to announce thatผลักดันไปข้างหน้าและสูงขึ้น ผมยินดีที่จะประกาศว่า
You have the power to create machines, the power to create happiness.คุณมีอำนาจ ที่จะสร้างแรงผลักดัน อำนาจที่จะสร้างความสุข
I will push you in the public's eye.แน่ใจ ฉันจะผลักดันให้คุณอยู่ใน สายตาของประชาชน ของคุณ
He said he was gonna push my face in everybody's eye.เขาบอกว่าเขากำลังจะผลักดัน ใบหน้าของฉัน ในสายตาของทุกคน
There were other boats going out to sea... ... and the old man heard the dip and push of their oars.มีเรือลำอื่น ๆ ได้จากที่อื่น ๆ ชายหาดที่จะออกไปในทะเล และชายชรา ได้ยินกรมทรัพย์สินทางปัญญา และการผลักดันของพายของพวกเขา
But our Prime Minister Kwen Sai... has pushed us into it!{\cHFFFFFF}แต่นายกรัฐมนตรีของเรา Kwen ไทร ... {\cHFFFFFF}ได้ผลักดันเราไปสู่มัน!
Do push-ups. Clapper, on your belly.อย่าผลักดันอัพ คแลปเปอบน หน้าท้องของคุณ
He thrust his great American hand into my dress and I felt the utility material of which it was made, parachute silk, tear asunder under the thrust of his passion.การแต่งกายของฉันและฉัน รู้สึกว่าวัสดุยูทิลิตี้ ซึ่งมันถูกสร้างขึ้น, ผ้าไหมร่มชู ชีพฉีกขาด แยกออกภายใต้แรงผลักดันของ ความรักของเขา
I'm a shadowy reflection of you. lt would take only a nudge to make you like me.ผมเป็นเงาสะท้อนภาพของคุณ. มันต้องการ แค่การผลักดันที่จะทำให้คุณเหมือนผม
I said why are you pushing me, I haven't done anything to you.ผมบอกว่าทำไมคุณผลักดันผม ผมยังไม่ได้ทำอะไรให้คุณ
Or pushed away from Jupiter.หรือผลักดันให้ออกไปจากดาว พฤหัสบดี แล้วแต่จำนวนใด
Ignition full thrust.ระบบจุดระเบิดแรงผลักดันเต็ม รูปแบบ
And who do you think introduced them?แล้วหล่อนคิดว่าใครเป็นคนผลักดันเขาล่ะยะ?
I must say, I did not think that you could pull this off.ฉันต้องขอบอกว่า ฉันไม่เคยคิด ว่าคุณจะผลักดันงานนี้ได้สำเร็จ
I just feel as thought we've surrendered our lives to the momentum of mediocrity.ผมแค่รู้สึกเหมือนเราชีวิตเรายอมแพ้ แรงผลักดันตามธรรมชาติ
You're always pushing me away.คุณมักจะผลักดันฉันไป
You're as worried about my career as I am. You pushed for the marriage.คุณเป็นห่วงเกี่ยวกับอาชีพของฉันเป็นฉัน คุณผลักดันสำหรับการแต่งงาน
I'm not trying to push you.ฉันไม่ได้พยายามที่จะ ผลักดันให้คุณ
We get strength to drive humans away.เราได้รับแรงผลักดันมนุษย์ไป
The average Tibetan wouldn't think to thrust himself forward this way.คนทิเบตทั่วไปไม่มีใครคิดจะ ผลักดันตัวเองให้ไปทางนี้แน่
A penis is a thruster, a battering ram, if you will.ไอ้จ้อนคือ ผู้ผลักดัน เรียกว่าเป็นดุ้นน่ะ ถ้าอยากเรียก
This has been the elemental drive of my existence.นี่คือแรงผลักดันที่มีอยู่ในตัวผม
An educational environment that pushes a student to suicide what is its value?สภาพแวดล้อมทางการศึกษาที่ผลักดันนักศึกษาจะฆ่าตัวตาย มันจะมีค่าอะไร?
You two have inspired me.ยังไงพวกนายก็เหมือนเป็นแรงผลักดันให้ฉันก็แล้วกันนะ
To determine the kind of personality that drives the corporation to behave like an externalizing machine we can analyze it like a psychiatrist would a patient.เพื่อชี้ให้เห็นบุคลิกภาพ ที่ผลักดันให้บรรษัท ประพฤติตัวเป็นเครื่องจักรผลักภาระ
The profit motive which drove Klutzy to accomplish so much may bring out the evil as well as the good...การแสวงหากำไรที่เป็นแรงผลักดันคลัทซี่ ให้ประสบความสำเร็จมากมาย อาจนำมาซึ่งความชั่วร้ายเท่า ๆ กับความดี...
But our role at initiative is to move productsแต่บทบาทของเราที่บริษัทนี้คือผลักดันยอดขายสินค้า

ผลักดัน ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-Thai: Saikam Dictionary
推進[すいしん, suishin] Thai: การผลักดันให้คืบหน้า English: propulsion
追い込む[おいこむ, oikomu] Thai: ผลักดัน

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า ผลักดัน
Back to top