ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

ป้องปัด

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *ป้องปัด*, -ป้องปัด-

ป้องปัด ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
ป้องปัด (v.) ward off See also: shield, guard, protect Syn. ปัดป้อง, ปัด
ป้องปัด (v.) ward off See also: shield, guard, protect Syn. ปัดป้อง, ปัด
English-Thai: HOPE Dictionary
parry(แพ'รี่) n.,vi. ป้องปัด,หลบหลีก
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
ward offป้องปัด [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
parry (n.) การป้องปัด See also: การหลบหลีก

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า ป้องปัด
Back to top