ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

ป่าวร้อง

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *ป่าวร้อง*, -ป่าวร้อง-

ป่าวร้อง ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
ป่าวร้อง (v.) proclaim See also: declare Syn. ป่าว, ประกาศ, ป่าวประกาศ
English-Thai: Nontri Dictionary
proclaim(vt) ประกาศ,ป่าวร้อง,แถลง
proclamation(n) การประกาศ,การป่าวร้อง,การแถลง,คำประกาศ,คำแถลง
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
I have not winced nor cried aloud.ฉันไม่เคยถอยหนี หรือ ป่าวร้องเสียงดัง
A prayer of peace echoing through a Russian village.คำอธิษฐานแห่งสันติภาพป่าวร้องผ่านหมู่บ้านที่รัสเซีย
You would be telling the whole wonky world most likely on the telly-telly bunkum box and the radio squeaker.เธอจะป่าวร้องบอกคนทั้งโลก ส่วนใหญ่ก็ไปออกตู้สี่เหลี่ยมมีภาพ แล้วก็กล่องวิทยุเสียงดัง

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า ป่าวร้อง
Back to top