ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

ปิตุภูมิ

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *ปิตุภูมิ*, -ปิตุภูมิ-

ปิตุภูมิ ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
ปิตุภูมิ (n.) motherland See also: fatherland, birthplace Syn. บ้านเกิดเมืองนอน, บ้านเกิด, เมืองเกิด, มาตุภูมิ
English-Thai: HOPE Dictionary
fatherlandn. ประเทศบ้านเกิดเมืองนอน,ปิตุภูมิ
home(โฮม) n.,adj. (เกี่ยวกับ) บ้าน,เรือน,ที่พัก,ที่อยู่อาศัย,ปิตุภูมิ,บ้านเกิดเมืองนอน,ประเทศของตน,ถิ่นกำเนิด,สถานสงเคราะห์,ฐาน,ศูนย์กลาง. adv. ไปบ้าน, Syn. residence,centre
homelandn. มาตุภูมิ,ปิตุภูมิ,บ้านเกิดเมืองนอน
soil(ซอลย์) n. ดิน,พื้นดิน,ดินชนิดใดชนิดหนึ่ง,ที่ดิน,ดินแดน,ที่ทีเหมาะสำหรับเจริญเติบโต,ประเทศ,ภูมิลำเนา,ปิตุภูมิ,เกษตรกรรม,ชีวิตเกษตรกร vt.,vi.,n. (การ) สกปรก,้เปื้อน,ด่างพร้อย,มีมลทิน,มัวหมอง.,รอยเปื้อน,รอยสกปรก,ด่างพร้อย,มลทิน,ความสกปรก,ความโสโครก,ปุ๋ย.
English-Thai: Nontri Dictionary
fatherland(n) ปิตุภูมิ,แผ่นดินเกิด,บ้านเกิดเมืองนอน
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
patriotismความรักประเทศชาติ, ความรักปิตุภูมิ [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
The Fatherland we all desire, all of us, you included, cannot be achieved without work such as this!และปิตุภูมิที่ "เรา" ต้องการ... นั่นหมายถึงคุณด้วย... .
Are you willing to work with the Führer ... in the name of the Fatherland, stand behind the Wehrmacht.พวกท่านจะทำงานเพื่อท่านผู้นำหรือไม่? ในนามของปิตุภูมิ ยืนอยู่เบื่องหลังตรา Wehrmacht

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า ปิตุภูมิ
Back to top