ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

ปล่องควัน

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *ปล่องควัน*, -ปล่องควัน-

ปล่องควัน ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
ปล่องควัน (n.) chimney See also: smokestack, flue
English-Thai: HOPE Dictionary
flue(ฟลู) n. ปล่องควัน,ท่ออากาศ,ช่องอากาศ,ท่อไอน้ำร้อน
smokestackn. ปล่องไฟ,ปล่องไฟใหญ่,ปล่องควัน., Syn. stack
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
flue (n.) ปล่องควัน See also: ปล่องไฟ, ช่องอากาศ Syn. passage, duct
funnel (n.) ปล่องควัน See also: ปล่อง, ปล่องควันของเรือจักรไอน้ำ Syn. chimney
stack (n.) ปล่องควัน See also: ปล่องไฟ Syn. chimney, smokestack
uptake (n.) ปล่องควัน Syn. chimney, pipe
smokestack (n.) ปล่องควันสูง See also: ปล่องไฟสูง, ปล่องควัน Syn. flue, pipe, stack
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
It'll be wonderful living in the country, much better than a smoky old city.มันสวยกว่า ประเทศ บ้าๆนี่ ที่ทั้งเก่า และ มีแต่ปล่องควัน
They smoke like chimneys.สูบจัดกันอย่างกับปล่องควันเลย.
I'm making stupid money funneling stolen parts at my gig over at Sparks Brothers.ฉันหาเงินด้วยวิธีโง่ๆ ขโมยชิ้นส่วนปล่องควันของเรือจักรไอน้ำ ที่จุดฉนวนอาชีพชั่วคราวของฉันไอ้น้องชาย
It's not a heart! It's a train's smokestack!ฉันกินปล่องควันรถไฟต่างหากล่ะ
How can a person eat a train's smokestack?คนเราจะไปกินปล่องควันรถไฟได้ยังไง
# High above the chimney tops ## สูงเหนือปล่องควันไฟ #
You remember last supper when we get the raccoon stuck in our chimney?นายยังจำมื้อเย็นล่าสุด ตอนที่เราขังแรคคูน ไว้ในปล่องควันของเราได้ไหม

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า ปล่องควัน
Back to top