ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

ปรู๊ดปร๊าด

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *ปรู๊ดปร๊าด*, -ปรู๊ดปร๊าด-

ปรูดปราด ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
ปรูดปราด (adv.) swiftly See also: rapidly, quickly, speedily Syn. ปรูด, ปรู๊ดปร๊าด, ว่องไว, รวดเร็ว

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า ปรู๊ดปร๊าด
Back to top