ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

ปรือ

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *ปรือ*, -ปรือ-

ปรือ ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
ปรือ (v.) train See also: practice, drill, exercise Syn. ฝึกหัด
ปรือ (v.) drowsy See also: sleepy, half-closed (eyes), groggy, dozy
English-Thai: HOPE Dictionary
yin and yang(ยิน แอนด์ แยง) n. (หลักปรัชญาและศาสนาในจีน) หลักการตรงกันข้ามสองอย่าง/ลบปรือบวก/มืดหรือสว่างเป็นต้น
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
heavy-eyed (adj.) ซึ่งมีอาการตาปรือ See also: ซึ่งง่วงนอน Syn. drowsy, sleepy, slumberous
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
You must not only follow your Master and learn your martial arts well.เจ้าไม่เพียงต้องฟังคำสั่งอาจารย์หรือฝึกปรือวรยุทธ.
Call L.A.P.D. and get clearances. And find a cameraman.เรียกแอลเอพีและได้รับการฝึกปรือ และหาตากล้อง
So, this afternoon, while the counselors were practicing for the talent show...บ่ายวันนี้ ขณะที่มึงหายไปกูฝึกปรือทักษะที่ กูจะโชว์พรสวรรค์กูให้มึงเห็น
"Can this man still protect us?" Iron Man never stopped protecting us.ชายคนนี้ยังปกป้องเราได้ปรือ

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า ปรือ
Back to top