ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

ปริวรรต

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *ปริวรรต*, -ปริวรรต-

ปริวรรต ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
ปริวรรต (v.) exchange See also: circulate Syn. แลกเปลี่ยน, หมุนเวียน (เงินตรา)
ปริวรรต (v.) change See also: vary, alter, transliterate, transfer Syn. เปลี่ยนแปลง, เปลี่ยนไป, แปรไป
ปริวรรตกรรม (n.) circulation Syn. การหมุนเวียน
ปริวรรตเงินตรา (v.) money exchange See also: circulate
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
hermeneuticsอรรถปริวรรตศาสตร์ [ปรัชญา ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า ปริวรรต
Back to top