ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

ปรับปรุงแก้ไข

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *ปรับปรุงแก้ไข*, -ปรับปรุงแก้ไข-

ปรับปรุงแก้ไข ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
ปรับปรุงแก้ไข (v.) rectify See also: correct, adjust, improve, remedy Syn. แก้ไขปรับปรุง
English-Thai: HOPE Dictionary
revisal(รีไว'เซิล) n. การแก้ไขใหม่,การปรับปรุงใหม่,การชำระ,การเปลี่ยนแปลง,สิ่งที่ปรับปรุงแก้ไข
revise(รีไวซ') vi.,n. (การ) แก้ไขใหม่,ปรับปรุงใหม่,เปลี่ยนรูปแบบการพิมพ์ใหม่,ตรวจปรู๊ฟแก้ไขใหม่,สิ่งที่ปรับปรุงแก้ไขใหม่, See also: revisability n. revisable,revisible adj. reviser,revisor n., Syn. edit,alter
revision(รีวิส'เชิน) n. การปรับปรุงแก้ไข,ฉบับปรับปรุงแก้ไข,กระบวนการปรับปรุงแก้ไข,การชำระใหม่, See also: revisional, adj. revisionary adj., Syn. redaction,updating
revisory(รีไว'ซะรี) adj. เกี่ยวกับ (การปรับปรุงแก้ไข,ฉบับปรับปรุงแก้ไข,กระบวนการปรับปรุงแก้ไข,การชำระใหม่)
English-Thai: Nontri Dictionary
revision(n) การแก้ไขใหม่,การทบทวน,การปรับปรุงแก้ไข,ฉบับปรับปรุงใหม่
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Delistingการเพิกถอนหลักทรัพย์จดทะเบียน การที่ตลาดหลักทรัพย์ถอนสภาพการเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนของหลักทรัพย์ใด ๆ หลักทรัพย์จดทะเบียนที่ถูกเพิกถอนแล้ว จะไม่ได้รับอนุญาตให้มีการซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ต่อไป ในการเพิกถอนหลักทรัพย์นั้นอาจเป็นเพราะบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ดังกล่าวขอถอนหลักทรัพย์ของตนออกจากการเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนโดยสมัครใจ (ทั้งนี้ต้องได้รับความเห็นชอบจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนหุ้นที่ออกจำหน่ายทั้งหมด และต้องไม่มีผู้ถือหุ้นคัดค้านการของเพิกถอนเกินกว่า 10% ของจำนวนหุ้นที่ออกจำหน่ายทั้งหมด) หรือตลาดหลักทรัพย์สั่งให้เพิกถอนหลักทรัพย์จดทะเบียนเมื่อพบว่าบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ดังกล่าว ได้กระทำผิดข้อตกลงการจดทะเบียนหลักทรัพย์ (listing agreement) อย่างร้ายแรง หรือในกรณีที่ฐานะการเงินและผลการดำเนินงานของบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ตกต่ำลง จนอาจก่อให้เกิดผลเสียต่อผู้ลงทุนสำหรับกรณีที่บริษัทจดทะเบียน มีปัญหาด้านฐานะการเงินหรือผลการดำเนินงาน ตลาดหลักทรัพย์จะไม่เพิกถอนหลักทรัพย์ของบริษัทดังกล่าวโดยทันที แต่จะจัดให้หลักทรัพย์ดังกล่าวเข้าอยู่ในกลุ่มหลักทรัพย์ที่เข้าข่ายอาจถูกเพิกถอน และประกาศให้ผู้ลงทุนได้ทราบทั่วกัน ซึ่งบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์จะต้องจัดทำแผนปรับปรุงแก้ไข เพื่อขอความเห็นชอบจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นก่อนเสนอต่อตลาดหลักทรัพย์ เพื่อเปิดเผยข้อมูล หากบริษัทสามารถแก้ไขปัญหาได้ตามแผน หลักทรัพย์ของบริษัทดังกล่าวก็จะพ้นจากการเข้าข่ายอาจถูกเพิกถอน แต่ถ้าบริษัทไม่อาจแก้ไขได้ตามแผนและตลาดหลักทรัพย์เห็นว่าจะก่อให้เกิดความเสียหายร้ายแรง ตลาดหลักทรัพย์จะเพิกถอนหลักทรัพย์ดังกล่าว [ตลาดทุน]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
revise (n.) สิ่งที่ปรับปรุงแก้ไข Syn. amendment, proof
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Because it sounds like you're saying the universe may course-correct, that they might not have escaped their fates after all.เพราะสิ่งที่คุณพูด คือ จักรวาลจะดำเนินการ ปรับปรุงแก้ไข ดังนั้นพวกเขาเหล่านั้นจึงไม่อาจ หลีกหนีพ้นจากโชคชะตาได้อีก
So maybe a better word for "course-correction" destiny"?งั้นคำที่เหมาะสมสำหรับ การดำเนินการปรับปรุงแก้ไข ก็คือ "โชคชะตา" หรือเปล่า?
Look, whatever jacked-up vampire amends that you're trying to make with me right now, I'm not interested.ฟังน่ะ เรื่องปรับปรุงแก้ไขอะไร ของแวมไพร์ ที่คุณกำลังพยายาม กับผมอยู่ตอนนี้ ผมไม่สนหรอก
You'd better revise this later.เอกสารนี่ ไม่มีฉบับที่ปรับปรุงแก้ไขแล้ว งั้นเหรอ?
I will rectify this the moment I arrive.ผมจะปรับปรุงแก้ไขเรื่องนี้ เมื่อตอนที่ผมไปถึง ได้โปรดเข้าร่วมกับเรา

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า ปรับปรุงแก้ไข
Back to top