ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

ประโยชน์ส่วนตัว

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *ประโยชน์ส่วนตัว*, -ประโยชน์ส่วนตัว-

ประโยชน์ส่วนตัว ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
ประโยชน์ส่วนตัว (n.) personal interest Syn. ประโยชน์ส่วนตน Ops. ประโยชน์ส่วนรวม
English-Thai: HOPE Dictionary
disinterestedadj. ไม่มีผลประโยชน์ส่วนตัว,ไม่สนใจ,เมินเฉย, Syn. impartial,indifferent
exploit(เอคซฺ'พลอยทฺ) {exploited,exploiting,exploits} n. ความสามารถ,พฤติการณ์ที่ดีหรือกล้าหาญ,ความสำเร็จ vt. ใช้หาประโยชน์,ใช้เพื่อประโยชน์ส่วนตัว,, See also: exploitable adj. exploitative adj. exploiter n.
exploitation(เอคซฺพลอยเท'เชิน) n. การใช้หาประโยชน์,การใช้เพื่อประโยชน์ส่วนตัว,การส่งเสริมโดยการโฆษณาและการประชาสัมพันธ์, Syn. manipulation,
self(เซลฟฺ) n. ตัวเอง,ตนเอง,ธาตุแท้,อาตมา,อัตตะ,เอกลักษณ์ของบุคคล,ผลประโยชน์ส่วนตัว,สภาพปกติ,สันดาน. adj.เหมือนกัน -pron. ตัวฉันเอง,ตัวเขาเอง, Syn. ego,psyche,identity
selfless(เซลฟฺ'ลิส) adj. ไม่เห็นแก่ตัว,ไม่เห็นแก่ผลประโยชน์ส่วนตัว,ไม่คำนึงถึงตัวเอง., See also: selflessly adv. selflessness n.
English-Thai: Nontri Dictionary
exploitation(n) การกล้ากระทำ,การแสวงหาผลประโยชน์ส่วนตัว,การหากำไร
SELF-self-interest(n) ความเห็นแก่ตัว,ประโยชน์ส่วนตัว
SELF-self-sacrifice(n) การเสียสละประโยชน์ส่วนตัว
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
self (n.) ผลประโยชน์ส่วนตัว See also: ความสนใจตัวเอง, การคำนึงถึงตัวเอง Syn. ego, subjectivity
self-considering (adj.) ซึ่งแสวงหาผลประโยชน์ส่วนตัว See also: ซึ่งแสวงหาความสุขส่วนตัว, เห็นแก่ตัว Syn. selfis, self-regarding, greedy
self-indulgence (n.) การแสวงหาประโยชน์ส่วนตัว See also: การเห็นแก่ความสุขส่วนตัว, ความเห็นแก่ตัว Syn. selfishness, greed
self-interest (n.) ผลประโยชน์ส่วนตัว See also: ความต้องการส่วนบุคคล
self-regarding (adj.) ซึ่งแสวงหาผลประโยชน์ส่วนตัว See also: ซึ่งแสวงหาความสุขส่วนตัว, เห็นแก่ตัว Syn. selfis, self-considering, greedy
self-seeker (n.) ผู้แสวงหาผลประโยชน์ส่วนตัว
self-seeking (adj.) ซึ่งแสวงหาผลประโยชน์ส่วนตัว See also: ซึ่งแสวงหาความสุขส่วนตัว, เห็นแก่ตัว Syn. selfis, self-regarding, self-considering, greedy
self-seeking (n.) การแสวงหาประโยชน์ส่วนตัว See also: การเห็นแก่ความสุขส่วนตัว, ความเห็นแก่ตัว Syn. selfishness, self-indulgence, greed
selfis (adj.) ซึ่งแสวงหาผลประโยชน์ส่วนตัว See also: ซึ่งแสวงหาความสุขส่วนตัว, เห็นแก่ตัว Syn. self-regarding, self-considering, greedy
subjectivity (n.) ผลประโยชน์ส่วนตัว See also: ความสนใจตัวเอง, การคำนึงถึงตัวเอง Syn. ego
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Will it be for the greater good or will it be used for personal or for destructive ends?มันจะส่งผลดีต่อส่วนรวม หรือถูกใช้เพื่อประโยชน์ส่วนตัว หรือเพื่อการทำลายล้าง
We shouldn't be using my powers... for personal gain.เราไม่ควรใช้พลังของเรา เพื่อผลประโยชน์ส่วนตัว
Oh! Waffle!ใช้พลังฉันกับประโยชน์ส่วนตัว
Sounds like a conflict of interest to me.ฟังดูเหมือนกับผลประโยชน์ส่วนตัวทับซ้อนกันนะ
Every day, the needs of honest citizens are put second to greed and personal gain;ทุกๆ วัน ความสำคัญของเหล่าประชาชนที่ซื่อสัตย์ กลับตกเป็นรองคามโล และ ผลประโยชน์ส่วนตัว
And Vice President Ford, I mean, let's not forget he had the most to gain personally from my stepping down, he was still absolutely convinced that we were gonna win the impeachment vote, and comfortably.พยายามมาชวนผมคุยไปเรื่องอื่น แล้วรองปธน.ฟอร์ด ผมหมายถึงถ้าเรายังไม่ลืมเขา เขาจะได้ผลประโยชน์ส่วนตัวไปทันที จากการก้าวลงจากตำแหน่งของผม
They got away because senator petrelli let his personal interests cloud his judgment.พวกเค้าหนีไปได้เพราะท่านสว.เพเทรลลี่ปล่อยให้ประโยชน์ส่วนตัวมีปัญหาต่อการตัดสินใจ
No, I believe that man is inherently self-interested, and the only way to keep self-interest in check is through free market competition.เปล่า ผมเชื่อว่าชายคนนั้น\ เห็นแก่ประโยชน์ส่วนตัวมากต่างหาก และทางเดียวที่จะยังหาประโยชน์เข้าตัวได้ คือการลงเล่นธุรกิจอิสระ
'Cause I heard that being a cop... can destroy all evidence of having a personality.เพราะผมเคยได้ยินมากว่า ตำรวจ... สามารถทำลายพยานหลักฐานทั้งหมด เพื่อประโยชน์ส่วนตัว
Sun Wen isn't that type!ไหนว่าไม่เห็นแก่ประโยชน์ส่วนตัว ผมถามแค่นี้ไม่น่าเสียหายตรงไหน
This is a selfless request.นี่ไม่ใช่เพื่อประโยชน์ส่วนตัว
For personal gain or for greed.ความโลภเพื่อผลประโยชน์ส่วนตัวหรือเพื่อ.
I'm going to keep this simple, for my sake as much as yours.โอเค ฉันจะไม่พูดไม่ยากมากความเลยแล้วกัน เพราะเธอเห็นแก่ประโยชน์ส่วนตัวเหมือนฉัน
Well, you see, Alfred, I would love to help you, but it would infringe upon my personal interests.คุณเข้าใจนะ อัลเฟรด ฉันก็อยากช่วยคุณ แต่มันจะกระทบต่อ ผลประโยชน์ส่วนตัวของฉัน

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า ประโยชน์ส่วนตัว
Back to top