ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

ประโคมข่าว

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *ประโคมข่าว*, -ประโคมข่าว-

ประโคมข่าว ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
ประโคมข่าว (v.) spread news See also: proclaim, announce Syn. ประชาสัมพันธ์, ป่าวประกาศ, กระจายข่าว Ops. ปิดข่าว
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
The media will be all over it, of course.สื่อมวลชนจะต้องประโคมข่าวนี้อย่างแน่นอน
Now, we knew that back in '92 when the media went wide with the story, our unsub got spooked and he disappeared.ช่วงนี้ เรารู้ว่าในปี 92 เมื่อสื่อประโคมข่าวนี้อย่างหนัก อันซับจะตกใจ แล้วก็หายตัวไป
Up to this point, we've been reacting to him, but the roadblocks and the media blitz are set up to make him react to us.จนถึงตอนนี้ เราต้องวิ่งตามเขา แต่ด่านสกัดและสื่อประโคมข่าว จะทำให้เขาต้องวิ่งตามเราบ้าง

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า ประโคมข่าว
Back to top