ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

ประพฤติตน

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *ประพฤติตน*, -ประพฤติตน-

ประพฤติตน ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
ประพฤติตน (v.) behave oneself See also: perform, act Syn. ประพฤติตัว, ปฏิบัติตน
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
impeach (vt.) กล่าวโทษเนื่องจากประพฤติตนไม่เหมาะสมกับตำแหน่งหน้าที่ Syn. charge
misbehavior (n.) การประพฤติตนไม่สมควร Syn. misconduct
misbehaviour (n.) การประพฤติตนไม่สมควร Syn. misbehavior, misconduct, mischief, rudeness
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
"He who unites himself with the Lord is one with him in spirit."เขาผู้ใดที่ประพฤติตนเสมือนเป็นหนึ่งเดียวกับพระองค์ คือผู้ที่เป็นหนึ่งเดียวกับวิญญานของพระองค์ด้วย
And the fact that you would think that I'm comporting myself with a measure of grace and dignity...แล้วเรื่องที่คุณคิดว่า ฉันประพฤติตน แบบมีเกรียติและศักดิ์ศรี
Your Honor, the idea that my client would conduct herself in...ท่านครับ ความคิดที่ว่า ลูกความของผม จะกระทำตัวประพฤติตนเช่นนั้น เป็นเรื่องน่าขันสิ้นดี
You know, I have tried so hard to be on my best behavior.คุณรู้มั้ย ผมพยายามอย่างหนัก ที่จะประพฤติตนเป็นคนดี

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า ประพฤติตน
Back to top