ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

ประชาสัมพันธ์

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *ประชาสัมพันธ์*, -ประชาสัมพันธ์-

ประชาสัมพันธ์ ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
ประชาสัมพันธ์ (n.) public relations Syn. การโฆษณา, การบอกข่าว, การบอกกล่าว
ประชาสัมพันธ์ (v.) publicize See also: advertise Syn. แพร่ข่าว, กระจาย, ป่าวประกาศ, โฆษณา, เผยแพร่, ป่าวร้อง, แจ้ง
English-Thai: HOPE Dictionary
exploitation(เอคซฺพลอยเท'เชิน) n. การใช้หาประโยชน์,การใช้เพื่อประโยชน์ส่วนตัว,การส่งเสริมโดยการโฆษณาและการประชาสัมพันธ์, Syn. manipulation,
fanfare(แฟน'แฟรฺ) n. เสียงแตรที่ดังกังวาล,การแสดงโอ้อวด,การโฆษณา,การประชาสัมพันธ์,การประโคม,แตรเดี่ยว
information technologyเทคโนโลยีสารสนเทศใช้ตัวย่อว่า IT หมายถึงเทคโนโลยีในการรวบรวมข้อมูล การจัดเก็บอย่างมีระบบ การเรียกหาข้อมูลได้อย่างรวดเร็ว การประมวลผล การวิเคราะห์ผลที่ได้จากการประมวลนั้น รวมไปถึงการเน้นในเรื่องการแสดงผล และประชาสัมพันธ์สารสนเทศนั้นอย่างมีประสิทธิภาพ ในรูปแบบที่เหมาะสมกับผู้ที่จะนำไปใช้ต่อไป ตลอดไปจนถึงการสื่อสารข้อมูลนั้นไปยังหน่วยงานต่าง ๆ ด้วย ว่ากันว่า IT กำลังจะก้าวเข้ามาแทนวิชา MIS (management information system) เพราะมีขอบเขตกว้างขวางกว่ามาก สรุปสั้น ๆ ได้ว่า เป็นเหมือนการนำวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ (computer science) รวมกับนิเทศศาสตร์ (mass communications)
it(อิท) pron. มัน,นั่น,ตัว,คน,บุคคล,ตัวมาร,ตัวการ,คนสำคัญ,คนโง่. n. คนเล่น,สถานการณ์โดยทั่วไป ไอทีย่อมาจาก information technology แปลว่า เทคโนโลยีสารสนเทศ หมายถึงเทคโนโลยีในการรวบรวมข้อมูล การจัดเก็บอย่างมีระบบ การเรียกหาข้อมูลได้อย่างรวดเร็ว การประมวลผล การวิเคราะห์ผลที่ได้จากการประมวลนั้น รวมไปถึงการเน้นในเรื่องการแสดงผล และประชาสัมพันธ์สารสนเทศนั้นอย่างมีประสิทธิภาพ ในรูปแบบที่เหมาะสมกับผู้ที่จะนำไปใช้ต่อไป ตลอดไปจนถึงการสื่อสารข้อมูลนั้นไปยังหน่วยงานต่าง ๆ ด้วย ว่ากันว่า IT กำลังจะก้าวเข้ามาแทนวิชา MIS (management information system) เพราะมีขอบเขตกว้างขวางกว่ามาก สรุปสั้น ๆ ได้ว่า เป็นเหมือนการนำวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ (computer science) รวมกับนิเทศศาสตร์ (mass communications)
presentation graphicsภาพเพื่อการนำเสนอหมายถึง ซอฟต์แวร์ประเภทที่มุ่งไปในด้านการนำเสนอผลงานที่ชวนให้ประทับใจ โดยเฉพาะ เพื่อนำไปใช้ประกอบการบรรยาย หรืองานประชาสัมพันธ์ เป็นต้นว่า จะต้องสามารถแปลงตัวเลขใน ตารางจัดการ เป็นผังงาน กราฟ ฯ แล้วสามารถนำข้อความ ภาพ และเสียง หรือที่เรียกว่า สื่อหลายแบบ (multimedia) มาจัดเสนอในรูปแบบที่จะดึงดูดใจให้ดูน่าเชื่อถือ กับทั้งอาจจัดทำเป็น สไลด์ หรือแสดงบนจอภาพแล้วถ่ายทอดออกทางเครื่องฉายข้ามศีรษะ (overhead projector) ได้ นับเป็นการแสดงถึงเทคโนโลยีชั้นสูงอย่างหนึ่ง โปรแกรมที่ใช้กันมาก ก็มี Freelance, HiJack ฯ
public relationsn. ประชาสัมพันธ์
publicist(พับ'ลิซิสทฺ) n. นักหนังสือพิมพ์,นักประชาสัมพันธ์,นักเขียนเรื่องราวเกี่ยวกับชุมชนหรือการเมือง,ผู้เชี่ยวชาญกฎหมายมหาชน หรือกฎหมายระหว่างประเทศ
publicity(พับลิส'ซิที) n. การโฆษณา,การเผยแพร่,การประชาสัมพันธ์,ชื่อเสียง
vaporwareเวเพอร์แวร์ หมายถึง ผลิตภัณฑ์สินค้า ไม่ว่าจะเป็นซอฟต์แวร์ หรือฮาร์ดแวร์ที่ยังไม่มีการผลิตออกสู่ตลาด จริง ๆ แต่มีการประชาสัมพันธ์ราวกับว่าได้มีการผลิตออกมาเรียบร้อยแล้ว ชักชวนให้เชื่อว่า จะปฏิวัติระบบเก่า ๆ ได้ ยกตัวอย่างเช่น คอมพิวเตอร์ที่สามารถสั่งงานได้ด้วยเสียงพูด แต่จริง ๆ แล้ว กว่าจะผลิตออกขายได้ ยังต้องใช้เวลาพัฒนาอีกนาน
English-Thai: Nontri Dictionary
PUBLIC public relations(n) การประชาสัมพันธ์
publicist(n) นักเขียนข่าวการเมือง,นักหนังสือพิมพ์,นักประชาสัมพันธ์
publicity(n) การโฆษณา,การประกาศ,การเปิดเผย,การเผยแพร่,การประชาสัมพันธ์
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
public relationsการประชาสัมพันธ์ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Annotationบรรณนิทัศน์บรรณนิทัศน์ เป็นการย่อเนื้อหาของทรัพยากรสารสนเทศของเอกสาร ผู้จัดทำบรรณนิทัศน์ อาจได้แก่ ผู้ผลิตหนังสือ เพื่อการเป็นการประชาสัมพันธ์หรือโฆษณาหนังสือ ส่วนห้องสมุดจัดทำบรรณนิทัศน์ เพื่อแจ้งแก่ผู้ใช้ห้องสมุดเป็นการเรียกความสนใจ และเพื่อแจ้งแก่บุคลากรห้องสมุด เพื่อเป็นการช่วยตัดสินใจในการพิจารณาเลือกซื้อหรือจัดหา ตัวอย่าง เช่น บรรณนิทัศน์งานเขียนของ ม.ร.ว.คึกฤทธิ์ ปราโมช หรือมีการจัดทำบรรณนิทัศน์เฉพาะเรื่องเผยแพร่บนเว็บไซต์ เช่้น บรรณนิทัศน์หนังสือเกี่ยวกับพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 9
Institutional advertisingโฆษณาเพื่อการประชาสัมพันธ์ [TU Subject Heading]
Posterโปสเตอร์โปสเตอร์ (Poster) คือ ภาพขนาดใหญ่พิมพ์บนกระดาษ ออกแบบเพื่อใช้ติดหรือแขวนบนผนังหรือกำแพง โปสเตอร์อาจจะเป็นภาพพิมพ์และภาพเขียน หรืออาจจะเป็นอย่างใดอย่างหนึ่งโดยเฉพาะ การทำโปสเตอร์มีจุดประสงค์เพื่อการโฆษณาประชาสัมพันธ์ โดยเฉพาะการโฆษณางานแสดงศิลปะ งานดนตรี หรือภาพยนตร์ การโฆษณาชวนเชื่อ หรือในการสื่อสารที่ต้องการสื่อสารความเชื่อต่อคนกลุ่มใหญ่ หรือเพื่อใช้ในการศึกษา หรือเป็นสื่อการสอน โปสเตอร์ถูกใช้ให้เป็นประโยชน์ในกิจกรรมนานาประการ โดยเฉพาะโปสเตอร์ขนาดเล็กใช้ได้ทั้งเป็นสื่อสำหรับการโฆษณา และเป็นเครื่องประดับตกแต่งห้อง จนมีผู้นิยมสะสมเหมือนกับการสะสมแสตมป์
Public relationsการประชาสัมพันธ์ [TU Subject Heading]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
desk clerk (n.) ประชาสัมพันธ์ในโรงแรม Syn. receptionist
press agent (n.) เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์ Syn. advertiser, publicizer
propaganda (n.) ข้อมูลประชาสัมพันธ์ See also: ข้อมูลเผยแพร่เพื่อประชาสัมพันธ์
public relations (n.) งานประชาสัมพันธ์
publicist (n.) นักประชาสัมพันธ์ Syn. publicizer
publicizer (n.) เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์ Syn. advertiser
publicizer (n.) นักประชาสัมพันธ์
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
I've been asked to present the new ad campaign for Coming In National.พวกเราจะทำสื่อ ประชาสัมพันธ์ ที่แพร่ภาพไปทั่วประเทศ
If I could use TransWorld... and... and aunt Becky's pink powder just to...ประชาสัมพันธ์ แป้งของป้า เบ็กกี้
A face that's about to be broken!ประชาสัมพันธ์กำลังจะหน้าแตก!
"Without any fanfare or publicity, the glasses or the milk or the ticket to the ballgame ... found their way into the child's pocket.""โดยไม่แสดงความโอ้อวด หรือทำการประชาสัมพันธ์..." "แว่นตา นมสด หรือตั๋วชมกีฬา..." "สามารถหาทางไปสู่กระเป๋าของเด็กได้"
National publicity.แบบประชาสัมพันธ์ระดับประเทศเลย
Sy Spector, Rachel's publicist.ไซ สเปคเตอร์ ฝ่ายประชาสัมพันธ์
We need good PR. Community relations are in the toilet.เราจำเป็นต้องมีการประชาสัมพันธ์ที่ดี ความสัมพันธ์กับชุมชนที่อยู่ในห้องน้ำ
These people are customers because they are willing to trade money for widgets.คนเหล่านี้คือลูกค้า (ภาพยนตร์ประชาสัมพันธ์ของบริษัทเจเนรัลมอเตอร์) เพราะพวกเขาเต็มใจใช้เงินซื้อสินค้า
And through there they get as much advertising as we can give them.ด้วยวิธีนี้ เราจึงประชาสัมพันธ์ให้บรรษัทเสมอ
Perception management is a very interesting conceptการบริหารภาพพจน์เป็นแนวคิดที่น่าสนใจมาก (คริส โคมิซาร์เยฟสกี ซีอีโอ บรรษัทเบอร์สันมาร์สเตลเลอร์, บรรษัทประชาสัมพันธ์ระดับโลก)
Currently there are about 5000 residents who call Celebration home.ตอนนี้มีผู้อยู่อาศัยประมาณ 5,000 คน (อันเดรีย ฟิงเกอร์ ประชาสัมพันธ์เมืองเซเลเบรชั่น ฟลอริดา) พวกเขาเรียกเมืองเซเลเบรชั่นว่าบ้าน
Does it help me? Yes. Do I benefit from getting some great P.R. For Huckabees when we need it?ฮัคคาบี้ส์ได้ประชาสัมพันธ์แล้ว ฉันได้ประโยชน์มั้ย แน่นอนแต่...
What? V.P. For public affairs.รองประธานด้านประชาสัมพันธ์ ผมเป็นผู้บริหารแล้ว
Why do you think that you tell the Mayo story so much?แล้วคิดว่าทำไมคุณถึง เล่าเรื่องมายองเนสบ่อยนัก - ไม่รู้สิ ทำไม - เพื่อประชาสัมพันธ์
You'll get lots of publicity. You'll become famousเธอจะได้รับการประชาสัมพันธ์ ร้านเธอก็จะเป็นที่นิยมด้วยนะ
Better publicity would have been nice.ถ้าเราประชาสัมพันธ์ให้ดีกว่านี้ มันอาจจะดีขึ้น
The department figures it'd be a good idea, good P.R.บ่งบอกถึงแผนก เป็นความคิดที่ดี การประชาสัมพันธ์ที่ดี
Yeah, the, uh, public relations thought that it would probably be good P.R.- ใช่ ใช่ เอ่อคือ การประชาสัมพันธ์ คิดว่าอาจจะเป็นการนำเสนอที่ดีต่อสาธารณชน
I'm Michelle rivas, resident P. R. flack and hardhat adjuster.ฉันมิเชล ริวาสค่ะ เป็นประชาสัมพันธ์โรงไฟฟ้า และหัวหน้าคนงาน
You're the company mouth.คุณเป็นประชาสัมพันธ์ของบริษัท
It's that P. R. lady from the power plant, right?ผู้หญิงคนนั้นที่เป็นประชาสัมพันธ์ของโรงไฟฟ้างั้นเหรอ ใช่ไหม
So now you're the face of The Fantastic Four?ตอนนี้นายเป็นประชาสัมพันธ์ของ The Fantastic Fourเหรอ?
Of course, the problem is that they have millions to spend on P. R...แน่นอนว่า ปัญหาก็คือ พวกเขามีเงินเป็นล้าน สำหรับประชาสัมพันธ์
You can't go out to do publicity and you can't manage anything,เธอจะไม่ออกไปประชาสัมพันธ์หรือไม่ไปทำอย่างอื่นก็ไม่ได้
You can't buy this kind of publicity!คุณไม่สามารถซื้อชนิดของการ ประชาสัมพันธ์นี้!
What are you talking about? Miss Albright just pitched me your entire P.R. Strategy.พูดเรื่องอะไร คุณอัลไบรท์เพิ่งจะให้ดูแผนการประชาสัมพันธ์
Masquerade Records is throwing an outrageous promo party.บริษัทเพลงแฟนซีจะจัดงานปาร์ตี้ประชาสัมพันธ์
Ethan Shaw had a 183 IQ and yet you had him as a mid-level press flak.อีธาน ชอว์ มีไอคิวระดับ 183 พวกคุณกลับให้เขา\ เป็นประชาสัมพันธ์ระดับกลางๆ
He wasn't even a Public Affairs officer.ไม่ใช่เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์ด้วยซ้ำ
We keep up with the attractive fashions the Public Relations employees wear.เราก็ต้องตามแชั่นสวย ๆ ที่พนักงานประชาสัมพันธ์เราแต่งบ้างนะสิ
Private sector PR Manager?ผุ็้จัดการกรมประชาสัมพันธ์เหรอ
I think a PR person might not be such a bad idea after all.ฉันคิดว่าถึงตอนนั้นอาจจะต้องให้ กรมประชาสัมพันธ์ช่วยแล้ว
Oh, some sort of PR wizard.อ้อ เป็นคนของกรมประชาสัมพันธ์
What do I look like, an information desk?ผมดูเหมือนโต๊ะประชาสัมพันธ์หรือไง?
I believe that you have a P.R. problem.ฉันเชื่อว่า คุณมีปัญหาด้านประชาสัมพันธ์
Was the envelope dropped off at the front desk first?จดหมายส่งถึงห้องโดยตรง หรือถูกส่งไปที่ประชาสัมพันธ์ก่อนล่ะเนี่ย?
Hello, Publicity Departmentสวัสดีคะ, ฝ่ายประชาสัมพันธ์คะ
PR asked me to come to talk about the autumn campaignฝ่ายประชาสัมพันธ์ขอให้ผมมาคุยเรื่องแคมเปญช่วงฤดูใบไม้ร่วง
# Personal stylist agent and a publicistดีไซเนอร์ส่วนตัว เอเย่นต์ นักประชาสัมพันธ์
As part of the PR buildup to the World Cup you will be conducting coaching clinics in townships all over the country.เพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์.. งานเวิร์ลคัพในครั้งนี้ พวกคุณจะต้องไปเป็นโค้ชฝึกซ้อม..

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า ประชาสัมพันธ์
Back to top