ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

ปรปักษ์

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *ปรปักษ์*, -ปรปักษ์-

ปรปักษ์ ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
ปรปักษ์ (n.) enemy See also: opponent, adversary, foe, antagonist Syn. ข้าศึก, ศัตรู, ฝ่ายตรงข้าม, ข้าศึก, ศัตรู, คู่แข่ง, คู่ปรับ, คู่อริ, คู่กัด, ปรปักษ์
English-Thai: HOPE Dictionary
adversary(แอด' เวอซารี) n. ปรปักษ์, คู่ต่อสู้.
animosity(แอนนิมอส' ซิที) n. ความจง-เกลียดจงชัง, ความเป็นปรปักษ์, ความเกลียด
animus(แอน' นิมัส) n. ความเป็นปรปักษ์, ความเกลียด, เจตจำนง, Syn. animosity
antagonise(แอนแทก' โกไนซ) vt .ต่อต้าน, เป็นปรปักษ์, Syn. turn against,make hostile-A. befriend, please
antagonism(แอนแทก' โกนิสซึม) n. ความเป็นปรปักษ์, การต่อต้าน, ความเป็นศัตรูกัน, บทบาทของการต่อต้าน, Syn. enmity, antipathy)
antagonist(แอนแทก' โกนิสทฺ) n. ผู้ต่อต้าน, ผู้เป็นปรปักษ์, ศัตรู, กล้ามเนื้อที่ต้านกล้ามเนื้ออื่น, ยาต้านฤทธิ์, Syn. opponent, adversary
antipathetic(al) (แอนทีพาเธท' ทิค, -เคิล) adj. เป็นปรปักษ์ต่อ, ไม่ชอบ, ไม่ลงรอยต่อ, เกลียด, ไม่พอใจกับ, ทำให้มีความรู้สึกดังกล่าว (averse)
antogonistic(แอนแทก' โกนิสทิค) adj. ซึ่งต่อต้าน, เป็นปรปักษ์, ไม่เป็นมิตร, Syn. hostile, opposed ###A. supportive, harmonious)
conflict(คอน'ฟลิคทฺ) n. การต่อสู้,การเป็นปรปักษ์,การขัดแย้ง,การทะเลาะ,สงคราม,การสู้รบ. vi. ปะทะ,ต่อสู้,ทะเลาะ, See also: conflictingly adv. confliction n. ดูconflict conflictive adj. ดูconflict conflictory adj. ดูconflict คำที่มีความหมายเหมือ
contestant(คันเทส'เทินทฺ) n. ผู้แข่งขัน,ผู้เข้าแข่ง,คู่ปรปักษ์, Syn. entry
foe(โฟ) n. ศัตรู,ข้าศึก,ปรปักษ์,คู่ต่อสู้,ผู้หน่วงเหนี่ยว,ผู้ต่อต้าน,สิ่งที่เป็นภัย
hostile(ฮอส'ไทลฺ,ฮอส'เทิล) adj. เป็นปรปักษ์,ต่อต้าน,มีเจตนาร้าย,เป็นศัตรู,ไม่เป็นมิตร,ไม่รับแขก, See also: hostility adv., Syn. contrary,antagonistic
hostility(ฮอลทิล'ลิที) n. ความเป็นปรปักษ์,การมีเจตนาร้าย,การเป็นศัตรู,การไม่เป็นมิตร., See also: hostilities n. สงคราม,การทำสงคราม, Syn. enmity,animosity
opponent(อะโพ'เนินทฺ) n. ผู้ขัดขวาง,คู่ปรปักษ์,คู่แข่ง,ฝ่ายตรงกันข้าม. adj. ขัดขวาง,เป็นปรปักษ์,เป็นฝ่ายตรงข้าม, Syn. antagonist
opposable(อะโพ'ซะเบิล) adj. ต่อต้านได้,ต่อสู้ได้,เป็นปรปักษ์ได้., See also: opposability n., Syn. resistable
oppose(อะโพซ') v. ต่อต้าน,คัดค้าน,ไม่เห็นด้วย,เป็นปรปักษ์, See also: opposer n. opposingly adv. opposed,opposing adj., Syn. check,resist
opposition(ออพพะซิซ'เชิน) n. การคัดค้าน,การต่อต้าน,การเป็นปรปักษ์,ผู้เป็นปรปักษ์,พรรคฝ่ายค้าน,การวางให้อยู่ตรงกันข้าม,ตำแหน่งที่อยู่ตรงกันข้าม (เป็นมุม180องศา) ., See also: oppositional adj., Syn. antagonism
oppugnant(อะพัก'นันทฺ) adj. ต่อต้าน,คัดค้านฐ อยู่ตรงกันข้าม,เป็นปรปักษ์, See also: oppugnancy n., Syn. resisting,
English-Thai: Nontri Dictionary
animosity(n) ความเป็นอริ,ความเกลียด,ความเป็นปรปักษ์
animus(n) ความเกลียดชัง,ความเป็นอริ,ความเป็นปรปักษ์
antagonism(n) การต่อสู้,การต่อต้าน,การเป็นปรปักษ์กัน,ความเป็นศัตรูกัน
antagonist(n) ปรปักษ์,คู่ต่อสู้,ผู้ต่อต้าน,คู่ปรับ,ศัตรู
antagonistic(adj) เป็นปรปักษ์กัน,เป็นศัตรูกัน,ไม่ถูกกัน,ตรงข้ามกัน
antagonize(vt) ทำให้เป็นปรปักษ์,ทำให้เป็นศัตรูกัน,ทำให้ไม่ถูกกัน
antipathy(n) ความเกลียดชัง,ความเป็นปรปักษ์
antisocial(adj) ต่อต้านสังคม,เป็นปรปักษ์ต่อสังคม
contestant(n) ผู้ต่อสู้,คู่ปรปักษ์,ผู้แข่งขัน
defy(vt) ท้าทาย,ฝ่าฝืน,ดื้อดึง,ต้านทาน,ขัดขืน,เป็นปรปักษ์
enemy(n) ข้าศึก,ศัตรู,ฝ่ายตรงข้าม,คู่อริ,ปรปักษ์
foe(n) ศัตรู,คู่อริ,คู่อาฆาต,ข้าศึก,ปรปักษ์,ฝ่ายตรงข้าม,คู่ต่อสู้
opponent(n) ฝ่ายตรงข้าม,คู่แข่ง,ปรปักษ์,คู่ต่อสู้
oppose(vt) ขัดขวาง,คัดค้าน,ต่อต้าน,เป็นปรปักษ์
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
adverseเป็นปรปักษ์, ขัดแย้ง [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
hostile possessionการครอบครองปรปักษ์ [ดู adverse possession] [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
liquidationการกำจัด (ปรปักษ์ทางการเมือง) [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
turncoat witnessพยานปรปักษ์ [ดู adverse witness ] [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
adversary (adj.) ซึ่งเป็นปรปักษ์ See also: ซึ่งเป็นคู่ต่อสู้
antagonist (n.) ผู้เป็นปรปักษ์ See also: ศัตรู Syn. opponent, adversary
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
The antichrist is not, Lucifer's child.ปรปักษ์ของพระเยซู ไม่ใช่ลูกของลูซิเฟอร์
Let us fight to free the world, to do away with national barriers, to do away with greed, with hate and intolerance.ให้เราสู้เพื่อปลดปล่อยโลก ขจัดซึ่งปรปักษ์ประชาชน จะไม่ทำด้วยความกระหาย เกลียดชังและความพ่ายแพ้
From now on, Kang High is the worst enemy of the Red Cross!"จากนี้เป็นต้นไป โรงเรียนคังของพวกเรา จะตั้งตนเป็นปรปักษ์กับสภากาชาดอย่างถาวร
I don't want to see any enmityข้าไม่ต้องการเห็นความเป็นปรปักษ์
You are now classified an enemy of the state.ขณะนี้คุณถูกจัดเป็นปรปักษ์ต่อแผ่นดิน
Our target is the guy who adversely affected the history of the Japanese economy.เป้าหมายของเราก็คือคนที่เป็นปรปักษ์และส่งผลกระทบต่อเศรษกิจของญี่ปุ่น
He was a sad man and a noble adversary.เขาเป็นชายชีวิตน่าเศร้า และยังเป็นปรปักษ์กับชนชั้นสูง
But isn't that hatred a good reason to step away?เเต่ไม่ใช่การเป็นปรปักษ์ การถอยออกไปเป็นเหตุผลที่ดีไม่ใช่เหรอคะ
You know him as the anti-christ.นายรู้จักเขาในนาม ปรปักษ์ของพระเยซู นั่นไม่ใช่ฉัน
I could buy and sell you, something you should factor into your decision should you choose to make our disagreement public.ผมจะซื้อมาแล้วขายทิ้งเล่นๆ ก็ขนหน้าแข้งไม่ร่วง ฉะนั้นคิดให้ดีก่อนจะประกาศตัว เป็นปรปักษ์กับผม
We need to shift his animosity from his father to his godfather.เราต้องการที่จะเปลี่ยนความเป็นปรปักษ์ของเขาจากพ่อของเขาที่พ่อทูนหัวของเขา
As a part of a still-classified operation, we've assessed your graduating class and found half a dozen candidates potentially vulnerable to hostile recruitment.เราได้เข้าไปตรวจสอบ เพื่อนร่วมชั้นเรียนของคุณ และพบว่ามีผู้มีคุณสมบัติอยู่ 6 คน ที่มีศักยภาพในการถูกเลือก ไปเป็นปรปักษ์กับรัฐ
Permission to treat witness hostile?ผมขออนุญาตปฏิบัติกับพยานเยี่ยงปรปักษ์
You want me to go under, against other cops, take out some kind of conspiracy?คุณกลับต้องการให้ผม เป็นปรปักษ์กับตำรวจ ลากคอพวกองค์กรลับออกมาเหรอ
Birkhoff, I'm not holding it against you.เบอร์คอฟ ฉันไม่ได้เป็นปรปักษ์
Please, do not antagonize her.ขอร้องล่ะครับ อย่าไปเป็นปรปักษ์กับเธอเลย
Anyone who opposes himใครที่เป็นปรปักษ์ต่อเขา
Anyone who opposes him is declared an enemy of the state.ใครที่เป็นปรปักษ์กับเขา จะถือว่าเป็นศัตรูของรัฐ
We cast you out, every unclean spirit every Satanic power every onslaught of the infernal adversary.เราขอขับไล่เจ้า วิญญาณชั่วร้ายทั้งหลาย... และอำนาจซาตานทั้งปวง... ทุกการบุกรุกของ ปรปักษ์จากนรก
Both Baratheon brothers have taken up against us.พี่น้องบาราธอร์น ทั้งสองคนประกาศเป็นปรปักษ์ต่อเรา
There we go all folded and packed with very little hostility.เรียบร้อยละ... ทั้งหมดถูกแพคด้วย ความเป็นปรปักษ์เล็กน้อย
Then I see no reason for hostility between us.เช่นนั้นข้าก็ไม่เห็นว่า เราจะเป็นปรปักษ์ต่อกัน
Gain your adversary's trust through sympathy.ถ้าผมเข้าใจไม่ผิด คุณได้รับความไว้ใจจากปรปักษ์แล้วล่ะ
I suggest that you subpoena him as a hostile witness before he disappears again.ฉันแนะนำให้คุณส่งหมายศาลให้เขา ในฐานะพยานปรปักษ์ ก่อนที่เขาจะหายตัวไปอีก
I am not your adversary.ผมไม่ได้เป็นปรปักษ์กับคุณ
All standard protocol for approaching an adversary.ล้วนแต่เป็นขั้นตอนมาตรฐาน เพื่อเข้าถึงปรปักษ์
Your parliament's on a witch hunt against your president.รัฐบาลของคุณอยู่ในช่วงล่าแม่มด เป็นปรปักษ์กับประธานาธิบดีของคุณ
Gives new meaning to the phrase "hostile takeover," huh?ให้ความหมายใหม่กับคำว่า การควบรวมกิจการแบบปรปักษ์ สินะ
They're just such powerful adversaries.พวกเขาเป็นปรปักษ์ที่ทรงอำนาจ
Long has war raged between the two.สองอาณาจักร เป็นปรปักษ์กันมาช้านาน
Don't antagonise them, darling.อย่าทำตัวเป็นปรปักษ์สิที่รัก
Mars life forms should be considered hostile.สิ่งมีชีวิตดาวอังคาร แสดงความเป็นปรปักษ์ต่อเรา

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า ปรปักษ์
Back to top