ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

ปถพี

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *ปถพี*, -ปถพี-

ปถพี ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
ปถพี (n.) land See also: earth Syn. แผ่นดิน, ปถวี, ปฐพี
ปถพี (n.) earth See also: land, soil Syn. พสุธา, แผ่นดิน, ที่ดิน, พื้นดิน, ธรณี
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
We commend to Almighty God our brother, and we commit his body to the ground, earth to earth, ashes to ashes, dust to dust.ด้วยอำนาจของพระเป็นเจ้า สู่ผองพี่น้องเรา ขอให้ร่างกายของเขา จรดสู่พื้นธรณี ดิน สู่ ปถพี อัฐิ สู่ เถ้าถ่าน

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า ปถพี
Back to top