ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

ปฐวี

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *ปฐวี*, -ปฐวี-

ปฐวี ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
ปฐวี (n.) earth See also: ground, soil, land Syn. พสุธา, พื้นดิน, ที่ดิน, ธาตรี, แผ่นดิน

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า ปฐวี
Back to top