ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

ปฐม

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *ปฐม*, -ปฐม-

ปฐม ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
ปฐม (adj.) first See also: primary, initial, original Syn. ประถม, ที่หนึ่ง, ทีแรก, เบื้องต้น, ฐาน, ขั้นแรก, เริ่มแรก, แรก Ops. ท้าย, ปลาย
ปฐมกรรม (n.) first duty See also: first rule, primary rule, essential parts Syn. กฎเบื้องต้น, ข้อสำคัญ
ปฐมฌาน (n.) first stage of Buddhist meditation See also: primary instincts, first absorption, initial stage of instinct Syn. ฌานเบื้องต้น
ปฐมดุสิต (n.) name of a Thai tune
ปฐมทัศน์ (n.) premiere See also: gala premier Syn. รอบแรก, รอบปฐมฤกษ์
ปฐมนิเทศ (n.) orientation Syn. การอบรมเบื้องต้น, การแนะนำเบื้องต้น, การชี้แนว Ops. ปัจฉิมนิเทศ
ปฐมพยาบาล (n.) first aid Syn. การดูแลเบื้องต้น, การรักษาเบื้องต้น, การพยาบาลเบื้องต้น
ปฐมภูมิ (n.) primary See also: fundamental Syn. แรก, ดั้งเดิม, เบื้องต้น
ปฐมยาม (n.) primary period See also: first watch, 6 p.m.-9 p.m., first three hours of the night Syn. ยามต้น, ยามแรก
ปฐมฤกษ์ (n.) auspicious inauguration See also: auspicious time, initial period, beginning Syn. การเริ่มต้น, ครั้งแรก
ปฐมวัย (n.) childhood See also: youth Syn. วัยต้น, วัยเด็ก, วัยเยาว์ Ops. วัยผู้ใหญ่, วัยชรา
ปฐมสมโพธิ (n.) life of the Buddha See also: name of a treatise on the Buddha´s life Syn. คัมภีร์ปฐมสมโพธิ
ปฐมสุรทิน (n.) first day of the solar month
ปฐมเทศนา (n.) Buddha´s first sermon See also: First Sermon of the Buddha Syn. ธัมมจักกัปปวัตนสูตร
ปฐมเทศนา (n.) style of Buddha in the attitude of giving a sermon Syn. ปางปฐมเทศนา
ปฐมโพธิกาล (n.) first time of enlightenment of Buddha Syn. กาลแรกตรัสรู้
English-Thai: HOPE Dictionary
autotransformer(ออโทแทรนสฟอร์ม'เมอะ) n. หม้อแปลงไฟฟ้าอัตโนมัติที่มีขดลวดเดียวที่เป็นทั้งปฐมภูมิและทุติยภูมิ (auto-transformer)
elementary(เอลละเมน'ทะรี) adj. เบื้องต้น,พื้นฐาน,มูลฐาน,ปฐม,ปฐมภูมิ,ชั้นประถม, See also: elementarily adv. elementariness n. ดูelementary, Syn. simple
first aidn. การปฐมพยาบาล., See also: first-aid adj.
life kissn. การปฐมพยาบาลโดยใช้ปากดูดปากเพื่ออัดอากาศเข้าออก
opening(โอ'พะนิง) n. การเปิด,การเปิดเผย,ที่โล่ง,กลางแจ้ง,รูเปิด,ช่อง,การเริ่ม,ตอนแรก,การฉลองการเปิดปฐมฤกษ์,ตำแหน่งงานที่ว่าง,โอกาส,การเปิดเกม, Syn. hole,gap,start
premiere(พรีเมียร์',-แมร') n. การเบิกโรง,การโหมโรง,การแสดงรอบปฐมทัศน์,ผู้แสดงนำฝ่ายหญิง,นางเอกตัวละคร. vt.,vi. เบิกโรง,โหมโรง แสดงรอบปฐมทัศน์,แสดงเป็นครั้งแรก. adj. ครั้งแรกสุด,แรกเริ่ม,สำคัญ
progenitor(โพรเจน'นิเทอะ) n. บรรพบุรุษ,ต้นตระกูล,ปฐมาจารย์,รากเง่า,ต้นฉบับ, Syn. forefather
radicle(แรด'ดิเคิล) n. รากปฐมภูมิ,รากแรก,รากฝอย,ส่วนที่คล้ายราก,ฝอยเล็กสุดของประสาทหรือหลอดต่าง ๆ ในร่างกาย, Syn. radicel,rootlet
secondary schooln. โรงเรียนมัธยม (อยู่ระหว่างโรงเรียนปฐมกับวิทยาลัยหรือมหาวิทยาลัย), See also: secondary school adj.
English-Thai: Nontri Dictionary
element(n) ส่วนประกอบ,ธาตุ,รากฐาน,ส่วนสำคัญ,พื้นฐาน,ปฐม,ขั้วไฟฟ้า
elementary(adj) เบื้องต้น,ขั้นต้น,ปฐม,ชั้นต้น,พื้นฐาน
FIRST first aid(n) การปฐมพยาบาล,การพยาบาลเบื้องต้น
premier(adj) ครั้งแรก,เริ่มแรก,เป็นรอบปฐมทัศน์,เป็นการเบิกโรง
primal(adj) ครั้งแรก,แต่ต้น,ปฐม,แต่แรก,ดั้งเดิม
rudimentary(adj) เป็นพื้นฐาน,เกี่ยวกับขั้นต้น,ขั้นปฐม,แรกเริ่ม
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
first aidปฐมพยาบาล [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
primary nucleusแกนปฐมภูมิ [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
P-wave; primary waveคลื่นปฐมภูมิ [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
primary๑. ปฐมภูมิ, ขั้นต้น๒. สำคัญ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
primary cell wall; primary wallผนังเซลล์ปฐมภูมิ [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
primary windingขดลวดปฐมภูมิ [ยานยนต์ ๑๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
First aidปฐมพยาบาล [TU Subject Heading]
Aggregateเขม่าดำ: การรวมตัวอนุภาคปฐมภูมิของเขม่าดำเป็นกลุ่มของอนุภาค โดยแต่ละอนุภาคยึดติดด้วยพันธะโควาเลนต์ (covalent bond) [เทคโนโลยียาง]
Carbon blackผงเขม่าดำได้จากการเผาไหม้แบบไม่สมบูรณ์ของผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียม มีสีดำ มีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางของอนุภาคปฐมภูมิอยู่ในช่วง 1-10 นาโนเมตร นิยมใช้เป็นสารเสริมแรงในอุตสาหกรรมยาง เพื่อเพิ่มความแข็งแรง และความทนต่อการสึกหรอให้แก่ผลิตภัณฑ์ยาง [เทคโนโลยียาง]
colour blindnessตาบอดสี, ความผิดปกติในการมองเห็นสีเนื่องจากไม่สามารถรับความรู้สึกจากแสงสีปฐมภูมิสีใดสีหนึ่งหรือทั้งสามสีได้ [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
dry cellเซลล์แห้ง, เซลล์ไฟฟ้าปฐมภูมิ โดยทั่วไปใช้สังกะสีรูปทรงกระบอกเป็นขั้วลบ ภายในบรรจุของผสมของกลีเซอรีน แอมโมเนียมคลอไรด์ และผงถ่าน มีแท่งคาร์บอนสอดอยู่ ตรงกลางเป็นขั้วบวก มีแรงเคลื่อนไฟฟ้าประมาณ 1.5 โวลต์  เช่น เซลล์ถ่านไฟฉาย เป็นต้น [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
Migrationการเคลื่อนที่ของปิโตรเลียมจากหินต้นกำเนิดไปยังแหล่งกักเก็บ การเคลื่อนที่มีอยู่ 3 แบบด้วยกัน คือ การเคลื่อนที่แบบปฐมภูมิ (primary migration) เป็นการเคลื่อนที่ของไฮโดรคาร์บอนออกจากหินต้นกำเนิด การเคลื่อนที่แบบทุติยภูมิ (secondary migration) เป็นการเคลื่อนที่ผ่านชั้นหินที่มีคุณสมบัติในการซึมผ่านสูงหรือในหินกักเก็บเอง และการเคลื่อนที่แบบตติยภูมิ (tertiary migration) เป็นการเคลื่อนที่จากแหล่งกักเก็บหนึ่ง (trap) ไปยังอีกแหล่งหนึ่ง หรือเป็นการเคลื่อนที่หายไปของไฮโดรคาร์บอนจากแหล่งกักเก็บ [ปิโตรเลี่ยม]
Non-fiction bookหนังสือสารคดี หนังสือสารคดี (Non-fiction book) คือ หนังสือที่แต่งขึ้นจากเรื่องที่เรียบเรียงขึ้นจากความจริง ไม่ใช่จากจินตนาการ โดยมีจุดประสงค์เพื่อมุ่งให้สาระความรู้แก่ผู้อ่านเป็นสำคัญ ไม่ได้เจาะจงให้ความเพลิดเพลิน ถึงแม้ว่าเนื้อหาในหนังสือบางเล่มจะให้ทั้งสาระความรู้ ความเพลิดเพลินและความจรรโลงใจในการอ่านด้วยก็ตาม ซึ่งครอบคลุมวิชาการสาขาต่างๆ เช่น หนังสือเกี่ยวกับการปฐมพยาบาล การรักษาสุขภาพอนามัย ศาสนา ปรัชญา การศึกษา วรรณกรรม ภูมิศาสตร์ ประวัติศาสตร์ วิทยาศาสตร์ ชีวประวัติ เป็นต้น
primary cellเซลล์ปฐมภูมิ, เซลล์ไฟฟ้าเคมีชนิดหนึ่งซึ่งปฏิกิริยาเคมีภายในเซลล์ทำให้เกิดพลังงานไฟฟ้าโดยตรง เมื่อความต่างศักย์ของเซลล์ลดลงหรือหมดไป ไม่สามารถประจุไฟฟ้าใหม่ได้ เช่น ถ่านไฟฉายที่ใช้กันอยู่ทั่ว ๆ ไป [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
secondary colourสีทุติยภูมิ, สีที่เกิดจากการผสมของแสงสีปฐมภูมิ 2 สีหรือตัวสีปฐมภูมิ 2 สี [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
Tertiary Recoveryการผลิตขั้นตติยภูมิเมื่อมีการผลิตขั้นปฐมภูมิและขั้นทุติยภูมิแล้ว เปอร์เซ็นต์ของน้ำมันดิบที่ผลิตได้ก็ยังไม่สูงมากนัก โดยเฉพาะอย่างยิ่งน้ำมันดิบชนิดหนักและชนิดปานกลาง ดังนั้นจึงมีน้ำมันดิบเหลือพอที่จะ กระตุ้นให้เกิดการใช้การผลิตขั้นตติยภูมิขึ้น การผลิตขั้นตติยภูมินี้อาจแบ่งเป็น 3 ชนิด คือชนิดที่ใช้กระบวนการความร้อน (thermal process) ชนิดที่ใช้กระบวนการผสมตัว (miscible process) และชนิดที่ใช้กระบวนการทางเคมี (chemical process) โดยชนิดแรกส่วนมากใช้กับแหล่งกักเก็บน้ำมันดิบชนิดหนัก และสองชนิดหลังใช้กับแหล่งกักเก็บน้ำมันดิบชนิดเบา และชนิดปานกลางแต่เนื่องจากค่าใช้จ่ายสูง และผลการทดลองใช้จริงไม่ได้ผลเป็นที่น่าพอใจ การใช้การผลิตขั้นตติยภูมิจึงไม่แพร่หลาย [ปิโตรเลี่ยม]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
first aid (n.) การปฐมพยาบาลเบื้องต้น
Nakhon Pathom (n.) นครปฐม
Nakhon Pathom (n.) จังหวัดนครปฐม
premiere (n.) การแสดงรอบปฐมทัศน์ Syn. opening night, beginning, opening
premiere (vt.) แสดงรอบปฐมทัศน์
premiere (vi.) แสดงรอบปฐมทัศน์
primary cell (n.) เซลล์ปฐมภูมิ
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Genesis 2:24 says:ปฐมกาล 2: 24 กล่าวว่า
Introduction to French Poetry...ปฐมบทสู่บทกลอนฝรั่งเศส
Thousands of years ago, the First Men stood here.ปฐมบุรุษเคยยืนอยู่ตรงนี้เมื่อหลายพันปีก่อน
First aid, oxygen, water...ปฐมพยาบาล ออกซิเจน น้ำดื่ม...
Do a first aid for me.ปฐมพยาบาลเบื้องต้นให้ผมหน่อย
Your head's bleeding. First aid there.หัวคุณมีเลือดออก เครื่องมือปฐมพยาบาลอยู่นั่น
Madame Blanc had to rush Albert to a first-aid centre to have stitches put in!มาดาม แบลงค์ รีบพา อัลเบิรต์ไป ศูนย์ปฐมพยาบาลเพื่อเย็บแผล!
Goddamnit, get your belt on that fast! Where's the first-aid kit?ทำเข็มขัดที่รวดเร็วว่า ในกรณีที่ชุดปฐมพยาบาลที่ไหน
I am a trained cardiovascular respiratory emergency assist technician.ผมเคยฝึกปฐมพยาบาลโรคหัวใจ
Who is he?สำหรับการปฐมนิเทศพนักงานและเพื่อเฉลิมฉลอง \ n สำนักพิมพ์ใหม่ของเรา
And to the first day of my new life.วันปฐมฤกษ์ ของชีวิตใหม่
Where are the band aids?กล่องปฐมพยาบาลอยู่ไหนน่ะ?
Antibiotics, medical supplies, general first aid.ยาต่างๆ แล้วก็ที่ปฐมพยาบาล
But she struck hard against the rock!"ด้วยเพราะกำลังเดินทาง อยู่ในราตรีแห่งปฐมยุค
I Iearned first aid in school. Of course I know how. Thanks.หนูเรียนมาจากวิชาปฐมพยาบาลในโรงเรียนน่ะ
I have first aid, extra socks.อปุกรณ์ปฐมพยาบาล ถุงเท้าสำรอง
So I think we all need to get back to work to make sure that this-- your very first issue with your name on the masthead-- sparkles.เพราะงั้น พวกเราคงต้องรีบกลับไปปั่นงานให้เสร็จ เพื่อให้แน่ใจว่า หนังสือฉบับปฐมฤกษ์ ที่มีชื่อคุณค้ำอยู่ จะเจ๋งพอ
[Six years ago, I didn't attend my university's entrance ceremony.][6 ปีก่อน ผมไม่ได้เข้าร่วมพิธีปฐมนิเศษนักศึกษาใหม่]
Then we are both late to the entrance ceremony!งั้นเราสองคนก็สายสำหรับพิธีปฐมนิเทศซิ!
Yes, maybe on that premiere that night.ใช่ อาจจะเห็นเขาในการแสดงรอบปฐมทัศน์ คืนนั้น
Hey, Hey, I Was Nursing A Rotator Cuff Injury From Aught-5.เฮ้ เฮ้ พี่ต้องปฐมพยาบาลจากการบอดเจ็บตั้งแต่ 5 สิงหาเลยนะ
This is the pre-Lucasized version, remember?นี่เป็นรอบปฐมฤกษ์เลยนะ จำได้มั้ย?
Under my sink, there's a medical kit.ใต้อ่างฉัน มีชุดปฐมพยาบาลอยู่
Drop the knife! Shots fired. The suspect in the country.วางมีดซะ กรุณาส่งหน่วยปฐมพยาบาล
Of course I'll be in Cannes for my Premiereผมจะอยู่รอฉายหนังรอบปฐมทัศน์ที่คานส์แน่นอน
And I am not going to miss this Premiere not for you not for the Policeแล้วชั้นก็จะไม่ยอมพลาดรอบปฐมทัศน์เด็ดขาด ไม่ยอมถูกจับด้วย
You uh- excuse me, you got a you got a first aid kit, by chanceขอโทษครับ คุณมี คุณมีชุดปฐมพยาบาลมั้ยครับ
But there's painkillers in the, uh...the first aid kit.แต่มียาแก้ปวดอยู่ในกล่องปฐมพยาบาล
Now let's go find this first aid kit.ผมจะไปหากล่องปฐมพยาบาล
You should really have a first-aid kit. Thank you. Have a good night. I'll see you.คุณควรมีชุดปฐมพยาบาล ขอบคุณนะ แล้วเจอกัน
Doris administers some very special first aid... and Happy's little soldier swells to battalion size.ดอริสจัดการปฐมพยาบาลเบื้องต้นแบบพิเศษสุดให้ และไอ้นั่นของแฮปปี้ก็เริ่มบวมเป่ง
So get ready for greatness people. Tomorrow we startจงเตรียมตัวให้พร้อมกับความยิ่งใหญ่ทุกคน พรุ่งนี้เราจะเริ่มปฐมบทของหนังโป๊กัน
Take a look in the back. See if you can find some medical supplies.ลองไปดูข้างหลังยาน เจ้าอาจเจอกล่องปฐมพยาบาลก็ได้
I'll get the first aid kit.ฉันจะไปเอาเครื่องปฐมพยาบาล
As we count down to the world premiereตอนนี้เรานับถอยหลังสำหรับรอบปฐมทัศน์
As we count down to the premiere.และกำลังจะนับถอยหลังเข้าสู่การฉายรอบปฐมทัศน์
It's got first aid and a flashlight.มันจะมีชุดปฐมพยาบาลเบื้องต้น กับไฟฉาย
We are a designated four star educational establishment under the National We're All In It Together Initiative leading to Ultimate Improvement status.เราเป็นวิทยาลัยใหม่ 4 ดาว ระดับประเทศ เราทุกคนมาปฐมนิเทศพร้อมกัน เพื่อนำไปสู่การพัฒนาที่ยิ่งใหญ่
There should be a first aid kit in the kitchen. Come on.น่าจะมีเครื่องปฐมพยาบาลอยู่ในครัวนะ มาเถอะ
Where's the first aid kit? Chloe?กล่องปฐมพยาบาลอยู่ที่ไหน คลูอี้

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า ปฐม
Back to top