ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

ปฏิการะ

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *ปฏิการะ*, -ปฏิการะ-

ปฏิการะ ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
ปฏิการะ (n.) gratitude See also: appreciation, repaying a kindness Syn. ปฏิการ, แทนคุณ, ทดแทน, ชดเชย, การสนองคุณ, การตอบแทนคุณ Ops. อุปการะ, อุปการคุณ
ปฏิการะ (n.) repairing See also: reparation, atonement, amends Syn. ปฏิการ, ชดเชย, แก้ไข, การซ่อมแซม

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า ปฏิการะ
Back to top