ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

บัดดลนั้น

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *บัดดลนั้น*, -บัดดลนั้น-

บัดดลนั้น ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
บัดดลนั้น (adv.) instantly See also: immediately, abruptly, at once, promptly, suddenly Syn. ทันทีทันใด, ในทันทีนั้น, เดี๋ยวนั้น

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า บัดดลนั้น
Back to top