ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

น้ำเมา

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *น้ำเมา*, -น้ำเมา-

น้ำเมา ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
น้ำเมา (n.) spirits See also: liquor Syn. เหล้า
น้ำเมา (n.) liquor See also: drink Syn. น้ำเหล้า, เหล้า, สุรา
น้ำเมา (n.) rice wine Syn. อุ, สาโท, น้ำตาลเมา
น้ำเมา (n.) liquor See also: wine, strong drink, alcohol Syn. ของเมา, ของมึนเมา
น้ำเมา (n.) liquor Syn. เหล้า, สุรา, น้ำจันทร์, ยอดข้าว, สุราเมรัย
น้ำเมา (n.) liquor See also: drinks, alcohol, intoxicant Syn. สุรา, เหล้า, เมรัย, น้ำจัณฑ์
น้ำเมา (n.) alcohol See also: liquor, spirit, booze Syn. สุรา
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
intoxicating beverages (n.) น้ำเมา See also: สุรา, เมรัย
intoxicating liguor (n.) น้ำเมา See also: สุรา, เมรัย
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Head lice? Worse.-แย่กว่านั้น น้ำเมาน่ะ

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า น้ำเมา
Back to top