ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

น่าเกลียดน่าชัง

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *น่าเกลียดน่าชัง*, -น่าเกลียดน่าชัง-

น่าเกลียดน่าชัง ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
น่าเกลียดน่าชัง (adj.) cute See also: lovable, charming, sweet, lovely Syn. น่ารัก, น่าเอ็นดู Ops. น่าเกลียด, ขี้เหร่
น่าเกลียดน่าชัง (v.) to be cute See also: to be lovely, to be exquisite Syn. น่ารัก, น่าเอ็นดู Ops. น่าเกลียด, ขี้เหร่
English-Thai: HOPE Dictionary
beastly(บีส'ทฺลี) adj. คล้ายสัตว์,ทารุณ,โหดเหี้ยม,น่าเกลียดน่าชัง,อย่างยิ่ง, Syn. bestial
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Horribly attractive. I'll be shutting up now.น่าเกลียดน่าชังมาก ฉันไม่พูดล่ะ
Come on, it's lovely.เร็วๆ เข้า น่าเกลียดน่าชัง

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า น่าเกลียดน่าชัง
Back to top