ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

น่าอเนจอนาถใจ

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *น่าอเนจอนาถใจ*, -น่าอเนจอนาถใจ-

น่าอเนจอนาถใจ ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
น่าอเนจอนาถใจ (adj.) tragic See also: pathetic, sad, pitiful, miserable Syn. น่าเศร้า, น่าเวทนา

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า น่าอเนจอนาถใจ
Back to top