ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

น่าพึงพอใจ

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *น่าพึงพอใจ*, -น่าพึงพอใจ-

น่าพึงพอใจ ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
น่าพึงพอใจ (v.) satisfy See also: content, please, assuage, gratify, indulge, sate, slake Syn. น่าพอใจ
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Stagnation ภาวะเศรษฐกิจชะงักงัน อัตราความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจของประเทศ หนึ่งๆ ที่อยู่ในสภาวะที่ไม่น่าพึงพอใจ ไม่ว่าจะเป็นผลผลิตที่แท้จริงต่อหัว หรือรายได้ประชาชาติ สภาพของภาวะเศรษฐกิจแบบนี้แสดงให้เห็น ได้โดยผลผลิตหรือรายได้มีจำนวนคงที่ ลดลง หรือเพิ่มขึ้นน้อยกว่าที่เคยเป็นมาอย่างมาก สาเหตุเกิดมาจาก 1) การที่อัตราการเพิ่มของผลผลิตน้อยกว่าอัตราการเพิ่มประชากร 2) อุปสงค์รวมในประเทศมีไม่เพียงพอที่จะทำให้ระบบเศรษฐกิจเจริญเติบโตได้อย่าง เพียงพอ แม้ว่าระบบเศรษฐกิจนั้นจะมีศักยภาพในการเจริญเติบโตก็ตาม [สิ่งแวดล้อม]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
fine (adv.) น่าพึงพอใจ Syn. satisfactorily
pass in (phrv.) น่าพึงพอใจ See also: น่าเอ็นดู, น่าสนใจ
tidy (sl.) น่าพึงพอใจ
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
None whatever.ไม่มีอะไรเลย พวกเรารู้ว่าเขาเป็นคนที่หยิ่งยโส เป็นชายหนุ่มที่ไม่น่าพึงพอใจ
I made you a very generous offer,ผมยื่นข้อเสนออันน่าพึงพอใจ
But instead of the satisfaction I imagined I'd feel,แต่เพื่อให้ได้ผลเป็นที่น่าพึงพอใจ ผมคิดว่าผมรู้สึก
You want to know if I'll help you fool your son into thinking your life is gratifying?คุณอยากให้ฉัน ช่วยโกหกลูกชาย เพื่อให้รู้สึกว่าชีวิต คุณน่าพึงพอใจรึ?
Gretchen, everything's gonna be fine.เกร็ทเช่น,ทุกสิ่งจะเป็นไป อย่างน่าพึงพอใจ
If you deal with your depression, You can lead a fulfilling and satisfying life.ถ้าเธอขจัดความหดหู่ออกไปได้ เธอก็จะพาตัวเองไปสู่ชีวิตที่เติมเต็มและน่าพึงพอใจ
Perhaps its meaning will be more agreeable.บางทีความหมายของมัน\จะน่าพึงพอใจ
See, I asked for complacency.เห็นมั้ย? ผมขอเรื่องที่ น่าพึงพอใจ
Well, it is Siobhan's birthday, and if she can't drink, it hardly seems fair for the rest of us to indulge.อ้อ มันเป็นวันเกิดชิบอน และถ้าเธอดื่มไม่ได้ มันก็ดูเหมือนไม่ยุติธรรมเท่าไหร่ สำหรับการพักผ่อนที่น่าพึงพอใจ
And sometimes it can also be the most gratifying.และบางครั้ง มันยังเป็นสิ่งที่น่าพึงพอใจที่สุด
Helpmemakethe most of freedom and of pleasure~ช่วยฉันเลือกความอิสระที่น่าพึงพอใจที่สุด~
It was very satisfying knowing that we reached that Top 8, but he had better expectations for our team, and we'd come a long way and it's all thanks to Fear.มันน่าพึงพอใจมากที่รู้ว่า พวกเราได้ไปถึง 8 ทีมสุดท้าย แต่เขาตั้งเป้าไว้สูงกว่านี้ สำหรับทีมของพวกเรา และที่พวกเรามากันได้ไกลขนาดนี้ ต้องยกความดีความชอบทั้งหมดให้กับ Fear

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า น่าพึงพอใจ
Back to top