ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

น่าพรั่นพรึง

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *น่าพรั่นพรึง*, -น่าพรั่นพรึง-

น่าพรั่นพรึง ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
น่าพรั่นพรึง (adj.) dreadful See also: awful, scary, terrible, frightening Syn. น่ากลัว, น่าขนลุก, สยองขวัญ, น่าขนพองสยองเกล้า
น่าพรั่นพรึง (v.) be dreadful See also: be awful, be scary, be terrible, be frightening Syn. น่ากลัว, น่าขนลุก, สยองขวัญ, น่าขนพองสยองเกล้า
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
The pocket of sunshine's energy chased away the specter of drought that stalked farmland.แสงอาทิตย์อัดแท่งขับไล่ความอดอยากที่น่าพรั่นพรึง หมดไปจากท้องทุ่ง
I've devoted my life to arms... and we have undergone a fearful loss of noble lives and valuable property in this hateful struggle."ชีวิตผมจมจ่ออยู่กับอาวุธ เราเผชิญความสูญเสียที่น่าพรั่นพรึง สูญเสียทั้งชีวิตและทรัพย์สินอันมีค่า
I have been complicit in an undertaking with one horrible purpose-- to destroy the Glades and everyone in it.ฉันสมรู้ร่วมคิดสร้าง อันเดอร์เทคกิ้ง ด้วยจุดประสงค์ที่น่าพรั่นพรึง ก็คือทำลาย เดอะ เกลดส์ และทุกคนที่อยู่ที่นั่น
"...pry through the portage of the head..." - Hi. - ...จงถมึงตาให้น่าพรั่นพรึง

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า น่าพรั่นพรึง
Back to top