ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

น่าชื่นชอบ

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *น่าชื่นชอบ*, -น่าชื่นชอบ-

น่าชื่นชอบ ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
น่าชื่นชอบ (adj.) praiseworthy See also: admirable, laudable, commendable Syn. น่าชมเชย, น่าสรรเสริญ, น่ายกย่อง
น่าชื่นชอบ (v.) be praiseworthy See also: be admirable, be laudable, be commendable Syn. น่าชมเชย, น่าสรรเสริญ, น่ายกย่อง
น่าชื่นชอบ (adj.) lovely See also: pretty, cute, charming Syn. อ่อนโยน, มีอัธยาศัย Ops. น่าเกลียด, น่าชัง, น่ารังเกียจ
น่าชื่นชอบ (v.) be lovely See also: be nice, be friendly, be charming, be exquisite Syn. น่าสมาคม, น่าคบหา, อ่อนโยน, มีอัธยาศัย Ops. น่ารังเกียจ
English-Thai: HOPE Dictionary
likable(ไล'คะเบิล) adj. น่ารัก,น่าชื่นชอบ., See also: likableness n. ความน่ารัก,ความน่าชื่นชอบ. likebility n. ความน่ารัก,ความน่าชื่นชอบ.
likeable(ไล'คะเบิล) adj. น่ารัก,น่าชื่นชอบ., See also: likableness n. ความน่ารัก,ความน่าชื่นชอบ. likebility n. ความน่ารัก,ความน่าชื่นชอบ.
lovable(ลัฟ'วะเบิล) adj. น่ารัก,น่าชื่นชอบ., See also: lovability n. ดูlovable lovableness n. ดูlovable lovably adv., Syn. amiable
loveable(ลัฟ'วะเบิล) adj. น่ารัก,น่าชื่นชอบ., See also: lovability n. ดูlovable lovableness n. ดูlovable lovably adv., Syn. amiable
English-Thai: Nontri Dictionary
lovable(adj) น่ารัก,น่าชื่นชอบ
loveable(adj) น่ารัก,น่าชื่นชอบ
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
You're a really likable guy. I can tell.ฉันบอกได้ว่าคุณเป็นคนน่าชื่นชอบ

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า น่าชื่นชอบ
Back to top