ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

น่าขนพองสยองเกล้า

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *น่าขนพองสยองเกล้า*, -น่าขนพองสยองเกล้า-

น่าขนพองสยองเกล้า ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
น่าขนพองสยองเกล้า (adj.) dreadful See also: awful, scary, terrible, frightening Syn. น่ากลัว, น่าขนลุก, น่าพรั่นพรึง, สยองขวัญ
น่าขนพองสยองเกล้า (v.) be dreadful See also: be awful, be scary, be terrible, be frightening Syn. น่ากลัว, น่าขนลุก, น่าพรั่นพรึง, สยองขวัญ
English-Thai: Nontri Dictionary
bloodcurdling(adj) น่ากลัวมาก,น่าขนพองสยองเกล้า
frightful(adj) ตกใจ,กลัว,น่าขวัญหนีดีฝ่อ,น่าขนพองสยองเกล้า
grisly(adj) น่ากลัว,น่าสยดสยอง,น่าขนลุกขนพอง,น่าขนพองสยองเกล้า
gruesome(adj) น่าสยดสยอง,น่ากลัว,น่าขนลุกขนพอง,น่าขนพองสยองเกล้า
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Witches,man. They're so freaking skeevy.พวกแม่มดนี่ น่าขนพองสยองเกล้าเสมอ

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า น่าขนพองสยองเกล้า
Back to top