ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

นิ้วมือ

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *นิ้วมือ*, -นิ้วมือ-

นิ้วมือ ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
นิ้วมือ (n.) finger
English-Thai: HOPE Dictionary
acroataxiaภาวะที่นิ้วมือนิ้วเท้าไม่ประสานกัน
acrocephalopolysyndactylyภาวะที่มีนิ้วมือน้วเท้าติดกัน
acroedemaภาวะที่มีการบวมที่นิ้วมือและนิ้วเท้า
acromegaly(แอคโรเมก' กาลี) n. การที่ส่วนปลายของโครงกระดูกคือ จมูก ขากรรไกร นิ้วมือนิ้วเท้าโตเกินปกติ, เนื่องจากต่อม pituitary gland หลังฮอร์โมนมากเกินไป
adactylous(อะแดค' ทิลัส) adj. ไร้นิ้วมือหรือนิ้วเท้า
artiodactyl(อาร์ทีโอแดค'ทิล) adj. มีนิ้วมือ (เท้า) เป็นเลขคู่. -n. สัตว์มีกีบจำพวก Artiodactyla เช่นหมู่ อูฐ แพะ แกะ วัว ควาย. -artiodactylous adj. (hoofed)
cot(คอท) n. เปล,เตียงเล็ก,เตียงผ้าใบ,เตียงโยง,กระท่อม,คอก,กรง,ปลอกหุ้ม,ถุงนิ้วมือ, Syn. portable bed
dactyl(แดค'ทิล) n. นิ้วมือ,นิ้วเท้า
dactylologyn. ภาษานิ้วมือใช้กันมากในหมู่คนใบ้
dial(ได'เอิล) {dialled,dialling,dials} n. หน้าปัด,เกจ์ -vt.,vi. ใช้หน้าปัดแสดง,หมุนจานหมุนด้วยนิ้วมือ (เช่นโทรศัพท์), See also: dialler n. ดูdial, Syn. indicator,pointer
digit(ดิจ'จิท) n. นิ้วมือ,นิ้วเท้า,ตัวเลขโดดตัวใดตัวหนึ่งตั้งแต่1ถึง9,หลักหน่วยสิบร้อยพัน, See also: digital adj. ดูdigit
digitate(ดิจ'จิเทท) adj. ซึ่งมีส่วนยื่นคล้ายนิ้วมือ
finger(ฟิง'เกอะ) n. นิ้วมือ,ความยาวเป็นนิ้วมือ (ประมาณ4 นิ้ว) ,ความกว้างของนิ้วมือ (เป็นหน่วยวัด) ,สิ่งที่คล้ายนิ้วมือ,ส่วนที่ยื่นออกของเครื่องจักร. -Phr. (put one's finger on ระบุ,ชี้บ่ง) vt. แตะด้วยนิ้ว,เล่น (ดนตรี) ด้วยนิ้ว. vt. ใช้นิ้วมือเล่น. คำศัพท์ย่อย:
finger markn. เส้นลายนิ้วมือ
finger postn. ป้ายชี้ทางที่มีเครื่องหมายชี้เป็นนิ้วมือ
fingerprintn. ลายพิมพ์นิ้วมือ. vt. พิมพ์ลายพิมพ์นิ้วมือ
knuckle(นัค'เคิล) n.ข้อนิ้วมือ,มะเหงก,ข้อเท้าสัตว์,ส่วนที่ยื่นหัวกลมของข้อที่ v. งอนิ้วมือ,มะเหงก
knucklebone(นัค'เคิลโบน) n. กระดูกข้อนิ้วมือ
neural networkเครือข่ายเส้นประสาทหมายถึง ระบบคอมพิวเตอร์ที่สร้างขึ้นเลียนแบบเส้นใยประสาทของมนุษย์ ที่เรียกว่า นิวโรน ในสมองมนุษย์ ซึ่งมีนับจำนวนล้าน ๆ ตัว การประมวลผลกิจกรรมต่าง ๆ จะออกมาในลักษณะแบบขนาน (ไม่ใช่แบบอนุกรม) หมายถึง ทำงานพร้อม ๆ กัน เพื่อให้ได้คำตอบอันเดียว ทั้งนี้หมายถึง การที่ต้องสามารถทำงานที่สลับซับซ้อนมาก ๆ โดยเรียนรู้จากประสบการณ์ได้เอง ฉะนั้นการที่เครือข่ายแบบนิวโรนนี้จะให้คำตอบได้ก็ต่อเมื่อมีการส่งปัญหาต่าง ๆ เข้าไปให้ลองทำมาก ๆ เครือข่ายแบบนี้จะเป็นประโยชน์ เฉพาะในงานประมวลผลงานบางประเภท เช่น เรื่องการประมวลผลเกี่ยวกับการซื้อขายหุ้นในตลาด หรือการหาความคล้ายคลึงระหว่างภาพหลาย ๆ ภาพ เช่น ลายนิ้วมือ เป็นต้น ดู artificial intelligence ประกอบ
whitlow(วิท'โล) n. อาการอักเสบของเนื้อเยื่อส่วนลึกของนิ้วมือหรือนิ้วเท้าและมักเป็นหนอง, Syn. agnail
English-Thai: Nontri Dictionary
digit(n) นิ้วมือ,นิ้วเท้า,เลขโดด
finger(n) นิ้วมือ
fingerprint(n) ลายมือ,ลายนิ้วมือ
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
drumstick; finger, clubbedนิ้วมือปุ้ม [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
hammer finger; finger, drop; finger, malletนิ้วมืองุ้ม [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
mallet finger; finger, drop; finger, hammerนิ้วมืองุ้ม [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
digitate-รูปนิ้วมือ [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
fingerprintลายพิมพ์นิ้วมือ, รอยนิ้วมือ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
knuckle๑. ข้อนิ้วมือ๒. ข้อโคนนิ้วมือ๓. มะเหงก [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
palmate๑. -รูปฝ่ามือ [ใบเดี่ยว]๒. แบบนิ้วมือ [ใบประกอบ] [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Fingernailsเล็บนิ้วมือ [TU Subject Heading]
Fingerprint Examinationการตรวจลายนิ้วมือบุคคล [การแพทย์]
Gottron's Papulesตุ่มแดงบริเวณข้อนิ้วมือ [การแพทย์]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
finger (n.) นิ้วมือ
finger (vt.) ใช้นิ้วมือเล่นดนตรี See also: ดีด, เล่น(ดนตรี)ด้วยนิ้ว
finger (n.) ส่วนที่ยื่นออกมามีลักษณะคล้ายนิ้วมือ Syn. strip
finger bone (n.) กระดูกนิ้วมือ
finger mark (n.) รอยนิ้วมือ
finger post (n.) ป้ายบอกทางที่เป็นรูปนิ้วมือ
fingerboard (n.) แป้นวางนิ้วมือของเครื่องดนตรี Syn. keyboard
fingering (n.) การใช้นิ้วมือเล่นเครื่องดนตรี See also: การพรมนิ้วเล่นเครื่องดนตรี
fingermark (n.) รอยนิ้วมือ Syn. finger mark
fingerprint (n.) ลายนิ้วมือ
fingerprint (vt.) พิมพ์ลายนิ้วมือ
fingerstall (n.) ปลอกนิ้วมือ
hand-like (adj.) ซึ่งแผ่เหมือนนิ้วมือ Syn. radial, scalloped
knucklebone (n.) กระดูกนิ้วมือ Syn. finger bone
palmate (adj.) ซึ่งแผ่เหมือนนิ้วมือ Syn. hand-like, radial, scalloped
palmated (adj.) ซึ่งแผ่เหมือนนิ้วมือ
phalange (n.) กระดูกนิ้วมือเท้า Syn. phalanx
phalanx (n.) กระดูกนิ้วมือหรือนิ้วเท้า
scalloped (adj.) ซึ่งแผ่เหมือนนิ้วมือ Syn. hand-like, radial
whitlow (n.) อาการอักเสบของเนื้อเยื่อตรงข้างนิ้วมือและนิ้วเท้า Syn. felon
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Okay, look, he's just a normal guy with normal eyes and teeth and fingernails.โอเค เขา- - เป็นคนธรรมดา มีตา ฟัน นิ้วมือ ธรรมดา
His fingers and even his breath brought death scenting his way like a hound on the trail."นิ้วมือ หรือแม้แต่ลมหายใจของมัน นำมาซึ่งความตาย มันดมกลิ่นได้ชัดเจนดั่ง สุนัขนักล่าผู้ชำนาญทาง
Your fingers didn't leave any prints.นิ้วมือของคุณไม่มีลายอะไรเลย
My finger gets sweaty, it can slide off this trigger.นิ้วมือของฉันเหงื่อออก มันสามารถร่วงหล่นลงไปได้
My fingers are extra fishy today, if you care to take a whiff.นิ้วมือของผมวันนี้กลิ่นปลาหอมฉุยเลย สนใจจะดมมั้ยครับ
The fingers of a human hand appeared and wrote out, "Your days are numbered."นิ้วมือของมนุษย์ปรากฏขึ้น และเขียนคำว่า "วันเวลาของเจ้าเริ่มถูกนับแล้ว"
Can you feel your fingers?นิ้วมือของเธอมีความรู้สึกอะไรไหม
The first two victims had fingers missing, but on this one, he took both hands.นิ้วมือของเหยื่อสองรายแรกหายไป แต่กับรายนี้... เขาเอามือทั้งสองข้างไป
Yeah, they've been and gone.นิ้วมือข้างขวา มีการเกรง
Your right finger bears discoloration in the shape of an inverted square and compass denoting a ring that's been removed.นิ้วมือข้างขวาของคุณมีรอยด่าง เป็นรูปสี่เหลี่ยมกับวงเวียน แสดงว่าแหวนได้ถูกถอดออกไป
You have ink all over your fingers.นิ้วมือคุณเลอะหมึกเพียบเลย
The fingers from your left hand.นิ้วมือจากมือซ้ายของคุณ
Missing fingers?นิ้วมือที่ขาดหายไปเหรอค่ะ
Well, yeah, ours. We don't wanna answer any more questions. Let me get in the office and see what I can find.นิ้วมือเราน่ะสิ เราไม่อยากถูกสอบปากคำอีก
Nature had come into her own again, and little by little had encroached upon the drive with long, tenacious fingers.ธรรมชาติได้กลับคืนสู่ตนเองอีกครั้ง ค่อยๆ ปกคลุมทางเข้าทีละน้อย ดั่งนิ้วมืออันเรียวยาวและเหนียวเเน่น
He even wiped the knife clean of fingerprints.เขายังเช็ดทำความสะอาดมีดของลายนิ้วมือ
He would have had to be calm enough to wipe off any fingerprints left on the knife.เขาจะมีที่จะสงบพอที่จะเช็ดออกลายนิ้วมือใด ๆ ที่เหลือในด
How do you know we can trust her?คุณจะรู้ว่าเราสามารถไว้วางใจเธอ? เธอมีนิ้วมือข?
What did you say that stuff is?นี้? เพียงแค่นี้ก็จะทำให้นิ้วมือข?
I'll raise you.คุณไม่ได้ใช้นิ้วมือว่าในอดีตที่ผ่านมา
Look John, I've had some great times with this finger.จอห์น มอง ฉันมีบางอย่าง ลายเวลาที่ดีกับนิ้วมือนี้ และวิธีการที่คุณจะรู้ว่าฉันจะไม่ พลาด
It's because you're a Beatle that your fingers wasn't on it.คุณจะเห็นว่ามันคือเพราะว่าคุณคือ บีตเทิล นิ้วมือข? องเขาไม่ได้อยู่กับมัน
He made me dip my fingers in the excrement and feed it to him like a babyเขาทำฉันการจุ่มนิ้วมือของฉัน in the ของเสียของร่างกาย... ...และใส่มันให้เขาชอบทารก
Say: "I can't eat rice with my fingers like this"พูด: "ฉันไม่สามารถกินข้าวมี นิ้วมืออย่างนี้"
He stirred it with his fingers, and swallowed itเขากวนมันมีนิ้วมือของเขา . ,\ Nand ที่กลืนมัน
All Indians must now be fingerprinted like criminals.ชาวอินเดียทุกคนต้องถูกพิมพ์ลายนิ้วมือ เหมือนอาชญากร
But we will not give our fingerprints, not one of us.แต่เราจะไม่ยอมพิมพ์ลายนิ้วมือ แม้แต่คนเดียว
I burnt my fingers, and I cracked a nail!ฉันเผานิ้วมือข​​องฉันและฉันแตกเล็บ!
We can't take fingerprints.และเราก็ไม่สามารถใช้ลายนิ้วมือหาได้อีกด้วย
Fingerprinted their water glasses.มีรอยนิ้วมือบนแก้วน้ำ
Gentlemen, the period is over.ไม่มีจดหมายเรียกค่าไถ่ ไม่มีลายนิ้วมือ ไม่มีอะไรเลย
Tramell's prints were all over T owers' apartment, along with others.เราพบรอยนิ้วมือของทราเมล รอบๆอพาร์ทเม้นของอดัม ของคนอื่นๆด้วย
Yes. But now I'm hearing about this cigarette lighter with your prints on it.คุย แต่ผมได้ยินว่ามีรอยนิ้วมือ คุณอยู่บนไฟแช็ค
Fingers like snakes and spiders in my hairมีนิ้วมือเหมือนกับงู / มีเส้นผมเหมือนแมงมุม
It's so hard to put my bony finger onมันยากมากที่จะวางนิ้วมือกระดูกของฉันลงบนนั้น
We have footprints, tire tracks, bullets strewn on the ground which bear his fingerprints, a broken bourbon bottle, likewise with fingerprints.เรามีแทร็ครอยเท้ายาง กระสุนเกลื่อนอยู่บนพื้นดินซึ่งหมีลายนิ้วมือข​​วดวิสกี้แตกของเขา เช่นเดียวกันกับลายนิ้วมือ
These women... have fingers... with the same sensitivities as their legs.ผู้หญิงเหล่ามีนิ้วมือ ที่ไวต่อความรู้สึก เช่นเดียวกับขา
The fingertips have the same feelings as their feet.ปลายนิ้วมือมีความรู้สึกเดียวกับเท้า
When you touch their knuckles, it is like passing your hands along their knees... and this... tender, fleshy part of their finger... is the same as brushing your hands around their thighs... and... finally...และเมื่อคุณสัมผัสหัวเข่าเธอ มันเหมือนแล่นผ่านมือคุณไปที่หัวเข่าเธอ และความนุ่มนวลนี้ ซึมเข้าไปในนิ้วมือ
I smell the fingerprints of scum!ได้กลิ่นลายนิ้วมือของโจรใจเสาะ

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า นิ้วมือ
Back to top