ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

นิมิต

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *นิมิต*, -นิมิต-

นิมิต ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
นิมิต (v.) dream See also: imagine, fancy
นิมิตดี (n.) good omen Ops. ลางร้าย
นิมิตดี (n.) good omen See also: good dream, auspicious time, propitious sign, auspice, dream foretelling fortune, good luck Syn. ลางดี
English-Thai: HOPE Dictionary
auspice(ออ'สพิสฺ) n., (pl. auspices) ความอุปถัมภ์,สุภมงคลสมัย,ฤกษ์ดี,การทำนาย (ตามลักษณะการบินของนก) ,นิมิตร (patronage)
betoken(บิโท'เคิน) {betokened,betokening,betokens} vt. เป็นหลักฐาน,ล่อแสดง,แสดงถึง,เป็นลาง,เป็นนิมิต,บอกเหตุการณ์ล่วงหน้าว่า
bode(โบด) {boded,boding,bodes} vt.,vi. เป็นลาง,เป็นนิมิต,ทำนาย,กริยาช่อง 2 ของ bide, See also: bodement n.
foreboding(ฟอร์โบ'ดิง) n. ลาง,นิมิต,สังหรณ์ adj. เป็นกลาง,ซึ่งบอกเหตุล่วงหน้า (มักเป็นเหตุร้าย), See also: forebodingly adv. forebodingness n., Syn. prediction
foreshadow(ฟอร์แชด'โด) vt. เป็นลาง,ส่อให้เห็นล่วงหน้า,เป็นนิมิตบอกล่วงหน้า., See also: foreshadower n., Syn. signal,bode
foretoken(ฟอร์'โทเคิน) n. การเตือนล่วงหน้า,ลาง,นิมิตร. vt. เป็นลางบอก
omen(โอ'เมิน) n. ลาง,ลางสังหรณ์,ลางนิมิต vt. เป็นล่าง,เป็นนิมิต,มีลางบอกเหตุ, Syn. augury
prelude(เพรล'ลูด) n. การแสดงเบิกโรง,ฉากโหมโรง,การบรรเลงนำ,การกระทำเบื้องต้น,สภาพหรือผลงานเบื้องต้น,อารัมภกถา,นิมิต,สิ่งบอกเหตุ,คำนำ vt.,vi. นำ,โหมโรง,บรรเลงนำ,เขียนคำนำ., See also: preluder n. preludial adj. preludious,adj.
premonition(พรีมะนิช'เชิน) n. การเตือนล่วงหน้า,การแสดงให้เห็นล่วงหน้า,นิมิต,การสังหรณ์ใจ, Syn. omen,portent,inkling
prognostic(พรอกนอส'ทิค) n.,adj. (เกี่ยวกับ) การทำนาย,การคาดคะเน,ลาง,นิมิต,สิ่งบอกเหตุการณ์ล่วงหน้า,เครื่องแสดง, Syn. predictive
propitious(พระพิช'เชิส) adj. เอื้ออำนวย,นิมิตดี,เป็นมงคล,ราบรื่น., See also: propitiousness n., Syn. favourable
sign(ไซน์) n. เครื่องหมาย,สัญลักษณ์,ลาง,นิมิต,การบอกใบ้,อาการ,ร่องรอย,รอยเท้า,ราศี. vt.,vi. ลงนาม,เซ็นชื่อ,เขียนเครื่องหมาย,เขียนสัญลักษณ์,ทำเครื่องหมายกางเขน,ติดต่อกันด้วยสัญญาณ,เขียนสัญลักษณ์,แสดงอากัปกิริยา, sign away เซ็นชื่อโอน, -Phr. (sign off หยุดกระจายเสียง
signal(ซิก'เนิล) n.,v. (เป็น) สัญญาณ,เครื่องแสดง,สัญญา,ลาง,นิมิต,สิ่งบอกใบ้,เครื่องบอกใบ้,อาการ,อากัปกิริยา,สัญญาณวิทยุ,สัญญาณคลื่น. adj. เป็นสัญญาณ,เป็นเครื่องแสดง,น่าสังเกต,ยอดเยี่ยม,เลิศ,เด่น. -v. ให้สัญญาณ,ทำเครื่องหมาย,ส่งสัญญาณ., See also: signale
signify(ซิก'นิไฟ) vt. แสดงออก,มีความหมาย,ชี้บ่ง,บอกใบ้,บุ้ย,เป็นลาง,เป็นนิมิต,บอกให้รู้ล่วงหน้า vt. มีความสำคัญ., See also: signifiable adj.
vision(วิช'เชน) n. สายตา,ความสามารถในการเห็นภาพ,อำนาจในการคาดคะเน,การคาดคะเน,ภาพ,ทรรศนะ,จินตนาการ,ความรู้สึกลวงตา,นิมิต,สิ่งที่มองเห็น,ภาพบุคคลหรืออื่น ๆ ที่มีความสวยงามมาก. vt. มองเห็น,เห็น,จินตนาการ, Syn. eyesight,sight,slance,optics
English-Thai: Nontri Dictionary
betoken(vt) เป็นลาง,เป็นเครื่องแสดง,เป็นนิมิต,ส่อแสดง
bode(vt) เป็นลาง,เป็นนิมิต,เป็นเครื่องหมาย
foreboding(n) การทาย,การพยากรณ์,ลางสังหรณ์,นิมิต,ลาง
foreshadow(vt) บอกล่วงหน้า,เป็นลาง,สังหรณ์,เป็นนิมิต,ส่อให้เห็น
omen(n) นิมิต,ลางสังหรณ์,ลางบอกเหตุ
premonition(n) คำเตือนล่วงหน้า,ลางสังหรณ์,ลาง,นิมิต
prognostication(n) การทาย,การทำนาย,การแสดงอาการ,ลาง,นิมิต
vision(n) มโนภาพ,สายตา,การเห็น,ทัศนะ,นิมิต,การคาดคะเน
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
sign๑. อาการแสดง [มีความหมายเหมือนกับ sign, physical]๒. สัญญาณ๓. เครื่องแสดง, สิ่งแสดง, ลาง, นิมิต [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Omensนิมิต [TU Subject Heading]
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Okay, don't laugh, but we stayed up Googling premonitions visions, signs, things like that, just to see how much information we could get.โอเค อย่าหัวเราะนะ แต่ตอนนี้เรากูเกิ้ลเกี่ยวกับลางสังหรณ์ นิมิต ลางบอกเหตุ อะไรทำนองนั้น และอะไรก็ตามที่จะเป็นข้อมูลที่บอกเราได้
The visions take their toll.นิมิตกำลังส่งผลกระทบ
My visions don't work like that.นิมิตของฉัน ไม่ได้ชัดขนาดนั้น
The Nain Rouge's prophecy, she showed me a vision where I killed Trick.นิมิตของเนน รูจ เขาทำให้ฉันเห็น ว่าฉันฆ่าทริค
A vision. Started out as nightmares.นิมิตร, มันเริ่มจากเป็นฝันร้าย
Has she ever had any visions of her own about this battle, about its... end game.นิมิตรของตัวเองในสงครามนี้ไหม ของ.. จุดจบ
My visions are telling me one thing, but reality is telling me another.นิมิตรข้าบอกข้าอย่างนึง แต่ความจริงกลับบอกอีกอย่าง
Visions they are. Underestimate them, You must not.นิมิตรเจ้า เป็นการประเมิณ เจ้าต้องไม่
A sleeping draft? Can't you count sheep like everyone else?นิมิตหรอ ทำไมเจ้าไม่ นอนนับแกะเหมือนคนอื่นๆ
Visions of sugarplums have disappeared... (Karen) It was a starry night in ancient Jerusalem and the baby Jesus was in his manger.นิมิตแห่งความหวาน กำลังจะมลายหายไป ในคืนที่เต็มไปด้วยแสงดาว ที่นครเยรูซาเล็ม และทารก เยซู นอนอยู่ในรางหญ้า
I would if I could, but the signs are neither good nor bad. - We should look again later.ข้าอยากบอก แต่นิมิตรไม่ดีไม่ร้ายต้องดูอีกทีวันหลัง
It's what the signs command, According to Tupa.นั่นคือนิมิตบัญชา ตามคำทำนายของทูปา
He said he'd had a vision that night.พ่อบอกว่าพ่อเกิดนิมิตรในคืนนั้น
Tomorrow my victory is complete. That is your vision?พรุ่งนี้ข้าจะมีชัยชนะ นั่นคือนิมิตของเจ้าใช่มั้ย
Point is he was killing people,and I was having the same type of visions about him.ประเด็นคือเขาฆ่าคน ฉันมีนิมิตร แบบเดียวกัน เกี่ยวกับเขา
I have visions... premonitions.ผมมีนิมิตร ลางสังหรณ์, ไม่รู้ซิ แต่ละคนก็ต่างกันไป
It doesn't change the fact that you're special... and that anthony michael hall e.s.p. visions come into play.มันก็ไม่ได้เปลี่ยนความจริงที่ว่านายเป็นคนพิเศษหรอกนะ... แล้วยังความสามารถใช้สัมผัสที่หก ในการเห็นนิมิตแบบ แอนโทนี่ ไมเคิล ฮอลล์ นั่นอีก
I have no powers, no visions -Nothing.ผมไม่มีพลัง ไม่มีนิมิต ...ไม่มีอะไรเลย
What is the point of going to church every Sunday... when if someone we love has a genuine religious experience, we ignore it?เป้าหมายของการไปโบสถ์ทุกวันอาทิตย์์คืออะไร ในเมื่อคนที่เรารักได้พบนิมิตรทางศาสนาที่แท้จริง แต่พวกเรากลับไม่สนใจเมื่อมันเกิดขึ้น
Unless you have an epiphany... you will spend the remainder of your days alone.จนกว่าเจ้าจะเกิดนิมิตนี้ เจ้าต้องใช้ชีวิตที่เหลืออยู่แต่เพียงลำพัง
And celebrating his great creation.แล้วก็เฉลิมฉลอง นิมิตรของท่าน
And what greater manifestation of his creation is thereแล้วการไปปรากฏตัวที่โบสถ์ ต่อหน้านิมิตรของท่าน
Edward said the visions weren't always certain. JASPER: She sees the course people are on while they're on it.เอ็ดเวิร์ดเคยบอกว่า ภาพนิมิตรมันไม่แน่นอนเสมอไป
Okay, so the course that the tracker's on now is gonna lead him to a ballet studio?ถ้าพวกเค้าเปลี่ยนใจ นิมิตรก็จะเปลี่ยนด้วย งั้น เส้นทางที่มันใช้ตอนนี้
So,you been using your,uh,freaky E.S.P. Stuff?แล้วนายใช้นิมิตรบ้าๆนั่นได้อีกมั๊ย?
Oh, god will answer for everyone in the final battle i've foreseen.พระเจ้าจะตอบแทนทุกคน ในสงครามครั้งสุดท้ายที่ผมมีนิมิต
It was like these random sounds and images.มันเหมือนกันเป็นเสียงสุ่มๆและนิมิต
I don't deal in the visions in the ether.ผมไม่สนเรื่องภาพนิมิตรอะำไรนั่นหรอก
So you're telling me that your dreams are special visions and you're some kind of psychic?นายจะบอกว่าฝันของนาย เป็นนิมิต และนายมีญาณทิพงั้นเหรอ
That's very zen of you.นั้นคือนิมิตที่แรงกล้าของเธอ
And my enemies would be helpless against such vision.แล้วศัตรูของข้าจะไร้หนทางต่อกรกับ การเห็นนิมิตล่วงหน้าเช่นนี้ได้
I was going to kill him... but there was a sign from Eywa.ที่แรกข้าจะฆ่าเค้า แต่ข้าเห็นนิมิตรของเอวา
Don't listen to egghead. Go on, Dad."จากนั้น ในนิมิตร เมฆหมอกของความคิดก็จะแหวกออก
Because of your vision.เพราะนิมิตรที่ลูกเห็น
I had a vision at the dentist.ฉันเห็นนิมิตที่คลินิคทำฟัน
Studies have proven that it induces vivid dreams, often the last thing the patient thinks of.จากการศึกษาทำให้รู้ว่า มันมีผลให้เราเกิดนิมิตร กับสิ่งสุดท้ายที่เรากำลังคิดถึง
What are you talking about?ฉันมีนิมิต... - เธอพูดเกี่ยวกับอะไรนะ?
Yes, dreams. Or visions.ค่ะ ฝัน หรือไม่ก็ นิมิต
Yes, master. I've seen it in my visions.ค่ะ อาจารย์ ข้าเห็นมันในนิมิต
Choose, you must, how to respond to your visions.เจ้าต้องเลือกว่าจะเชื่อนิมิตรของเจ้าหรือไม่

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า นิมิต
Back to top