ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

auspice

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *auspice*, -auspice-

auspice ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
auspice (n.) ฤกษ์ดี See also: มงคล, ศุภมงคล Syn. favorable omen
English-Thai: HOPE Dictionary
auspice(ออ'สพิสฺ) n., (pl. auspices) ความอุปถัมภ์,สุภมงคลสมัย,ฤกษ์ดี,การทำนาย (ตามลักษณะการบินของนก) ,นิมิตร (patronage)
English-Thai: Nontri Dictionary
auspices(n) ฤกษ์,ศุภมงคลสมัย,การอุปถัมภ์,ความอุปการะ
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
I lured Lincoln Burrows into that parking garage that evening under the auspices of a different hit.ผมลวงให้ ลินคอร์น เบอร์โร่วส์ ให้ไปในลานจอดรถเย็นวันนั้น under the auspices of a different hit.
There's a larger question here of the auspices involved.เกี่ยวกับการอุปถัมถ์ที่เกี่ยวข้อง

auspice ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
主催[しゅさい, shusai] (n,vs) sponsorship (i.e. conducting under one's auspices); promotion; organizing; organising; hosting; staging; (P)
催し[もよおし, moyooshi] (n) event; festivities; function; social gathering; auspices; opening; holding (a meeting); (P)
肝入り;肝煎り;肝煎;胆煎り[きもいり, kimoiri] (n) (1) performing good offices; (2) sponsorship; auspices (of)

auspice ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
ฤกษ์[n.] (roēk) EN: auspicious moment ; propitious moment ; auspices ; auspiciuos occasion ; lucky time FR: moment propice [m] ; période faste [f]
สิทธิโชค[n.] (sitthichōk) EN: good auspices ; good luck FR: auspices favorables [mpl]
วันดีคืนดี[n. exp.] (wan dī kheū) EN: fine day ; propitious day FR: jour propice [m] ; jour placé sous d'heureux auspices [m]

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า auspice
Back to top