ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

นายทหาร

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *นายทหาร*, -นายทหาร-

นายทหาร ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
นายทหาร (n.) officer See also: military officer
นายทหารคนสนิท (n.) aide-de-camp See also: aid-de-camp Syn. ท.ส., นายทหารติดตาม
นายทหารติดตาม (n.) aide-de-camp See also: aid-de-camp Syn. นายทหารคนสนิท, ท.ส.
นายทหารผู้ใหญ่ (n.) senior commissioned officer
English-Thai: HOPE Dictionary
commissioned officerนายทหารชั้นสัญญาบัตร (ตั้งแต่ร้อยตรีขึ้นไป) ,นายทหารประจำการ
aide(เอด) n. นายทหารผู้ช่วย, องครักษ์, ราชองครักษ์, นายทหารคนสนิท, Syn. assistant)
aide-de-camp(เอด' ดะคอง) n., (pl. aides-de-camp) นายทหารผู้ช่วย,องครักษ์, ราชองครักษ์, นายทหารคนสนิท, Syn. aid-de-camp
batman(แบท'เมิน) n. ทหารรับใช้นายทหาร -pl. batmen
cadre(คา'ดระ,แคด'รี) n. ฝ่ายบริหาร,นายทหารฝ่ายเสนาธิการ,โครงงาน,ขอบข่ายของงาน
commander(คะมาน'เดอะ) n. ผู้บังคับบัญชา,ผู้สั่งการ,ผู้นำ,นายทหารผู้บังคับบัญชา,นาวาโท, See also: commandership n., Syn. chief,leader
commissar(คอม'มิซาร์) n. หัวหน้าหน่วยงานของรัสเซีย,ผู้ตรวจการในรัสเซีย,ผู้บังคับการตำรวจ,นายทหารฝ่ายเกียกกาย
general officer n.นายพล,นายทหารที่มีตำแหน่งเหนือนายพันเอก
midshipman(มิด'ชิพเมิน) n. ว่าที่เรือตรี,นักเรียนทำการในกองทัพเรือ,บัณฑิตระดับนายทหารที่จบจากโรงเรียนทหารเรือ pl. midshipmen
noncommissioned officern. นายทหารที่ไม่ใช่ชั้นสัญญาบัตร
quartermaster(ควอร์'เทอะมาส'เทอะ) n. นายทหารฝ่ายพลาธิการ,ทหารเรือที่มีหน้าที่ควบ-คุมสัญญาและอุปกรณ์การเดินเรือ,นายดาบ
red tabn. นายทหารเสนาธิการของอังกฤษ
samurai(แซมมูไร') n., (pl. -rai) ซามูไร,นักดาบซามูไร,นักดาบ,นายทหารกองทัพบก
tabn. ส่วนที่โผล่ออก,ชาย,แถบ,สายประดับ,เศษผ้า,เศษกระดาษ,ปุ่ม,ป้าย,แผ่นโลหะเล็ก ๆ ,หัวหุ้มโลหะที่ปลายเชือกผูกรองเท้า,เครื่องหมายติดปกเสื้อของนายทหาร vt. ทำให้มีtab (ดู) -Phr. (keep tab (s) on คอยดูแล) ,จุดตั้งระยะหมายถึง ตำแหน่งที่อยู่ห่างกันเป็นระยะ ๆ ซึ่งจะต้องมีการกำหนดไว้ด้วยโปรแกรม ปกติมักจะกำหนดไว้ให้ห่างกันประมาณ .5 นิ้ว แต่เราสามารถกำหนดใหม่ได้ ใช้มากในโปรแกรมประเภทประมวลผลคำ (word processing) หมายถึง ถ้ากดแป้นตั้งระยะ (แป้น Tab) ครั้งหนึ่ง ตัวชี้ตำแหน่งก็จะเลื่อนไประยะหนึ่ง การกำหนดจุดตั้งระยะนั้น อาจกำหนดเลยไปถึงการสั่งชิดซ้าย ชิดขวา ตรงกลาง หรือเป็นตัวเลข ก็ได้, Syn. flap,strip,tag
wardroom(วอร์ด'รูม) n. ห้องพวกนายทหารในเรือรบ ,ห้องรับประทานอาหารและห้องนั่งเล่นของนายทหารดังกล่าว,นายทหารดังกล่าว
English-Thai: Nontri Dictionary
adjutant(n) นายทหารคนสนิท,ผู้ช่วย,นกตะกรุม
AIDE-DE-aide-de-camp(n) ทหารคนสนิท,นายทหารผู้ช่วย,องครักษ์
batman(n) นายทหาร,ทหารรับใช้
cadet(n) นักเรียนนายร้อย,นักเรียนนายเรือ,นักเรียนนายทหาร
captain(n) หัวหน้า,ผู้นำ,นายทหาร,ไต้ก๋งเรือ,กัปตันเรือ,หัวหน้านักกีฬา
commissary(n) ผู้แทน,นายทหารฝ่ายพลาธิการ,ที่จ่ายเสบียง
COMMISSIONED commissioned officer(n) นายทหารประจำการ,นายทหารสัญญาบัตร
officer(n) เจ้าหน้าที่,พนักงาน,นายทหาร
quartermaster(n) นายทหารฝ่ายพลาธิการ
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
noncommissioned officerนายทหารชั้นประทวน [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
cadetนักเรียนนายทหาร [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
officer๑. เจ้าพนักงาน, เจ้าหน้าที่๒. นายทหาร [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Finnish officersนายทหารฟินแลนด์ [TU Subject Heading]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
officer (n.) นายทหาร
noncom (n.) นายทหารชั้นประทวน Syn. noncommissioned officer
aid-de-camp (n.) นายทหารติดตาม (มาจากภาษาฝรั่งเศส) See also: นายทหารผู้ช่วย Syn. aide, aide-de-camp
aide-de-camp (n.) นายทหารติดตาม (มาจากภาษาฝรั่งเศส) See also: นายทหารผู้ช่วย Syn. aide
noncommissioned officer (n.) นายทหารที่ไม่ใช่ชั้นสัญญาบัตร
aide (n.) นายทหารผู้ช่วย Syn. aid-de-camp, aide-de-camp
aide-de-camp (n.) นายทหารผู้ช่วย Syn. aid-de-camp
martinet (n.) นายทหารผู้เคร่งครัด Syn. perfectnist
perfectnist (n.) นายทหารผู้เคร่งครัด
second lieutenant (n.) นายทหารยศร้อยตรี
NCO (abbr.) นายทหารยศสิบเอก (คำย่อ non-commissioned officer) See also: นายทหารที่ไม่ใช่ชั้นสัญญาบัตร
petty officer (n.) นายทหารเรือ (สัญลักษณ์ย่อคือ PO หรือ P.O.)
rear admiral (n.) นายทหารเรือยศพลเรือตรี
wardroom (n.) นายทหารในเรือรบ (ยกเว้นผู้บังคับการเรือ)
noncommissioned (adj.) ซึ่งเป็นนายทหารชั้นประทวน
wardroom (n.) ห้องนายทหาร (ยกเว้นผู้บังคับการเรือ)
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
"I am not responsible", says the officer."ผมไม่เกี่ยวข้องครับ" นายทหาร คนหนึ่งบอก
Are there no officers?ไม่มี นายทหาร เหลือสักคนรึ..
This is Chief Petty Officer Stark, Yeoman Calendar, and...นี่หัวหน้า นายทหาร สต้าต โยแมน, และ...
Oh, a military man. You must have some fascinating stories.โอเ้ นายทหาร คุณต้องมีแต่เรื่องน่าสนุกแน่ๆเลยค่ะ
Senior U.N. officers claim that the Rwandan army is secretly training and arming the Hutu militia called the hterhamwe.นายทหารของ U.N. อ้างว่า กองกำลังทหารในราวันดาแอบฝึก และส่งอาวุธให้กับกองทัพฮูตู ที่เรียกว่า hterhamwe
This man who you willนายทหารคนนี้ที่ท่านจะ
Officer, this student has lost her uniform.นายทหารค่ะ นักเรียนคนนี้ทำเครื่องแบบหายค่ะ
Officers die in battle fields, and you get promoted fast.นายทหารตายในสนามรบ เลยได้เลื่อนขั้นเร็ว
That's the officer who tried to kill us. He doesn't care.นายทหารนั่นจะพาเราไปตาย เพราะเขาไม่สน..
You need to understand that some of the officers here... don't give a damn about production.นายทหารบางคนไม่สนเรื่องการผลิต
Corporal Lee, do you read?นายทหารลี ได้ยินมั้ย?
These men are doing a great and sacred job.นายทหารเหล่านี้ กำลังปฏิบัติภารกิจสำคัญ.. อันศักดิ์สิทธิ์ยิ่ง
His world was this closed, self-contained universe, hemmed in by observation posts from which soldiers kept watch, aiming at the prisoners, on occasion killing them out of boredom.โลกของพวกเขาถูกปิดลงแล้ว มีหอลาดตระเวน เฝ้าโดยนายทหาร
One time, when I was a subaltern...ครั้งหนึ่งเมื่อฉันเป็นนายทหาร ตาดี
That's near the toll booth that's being guarded by the 2nd platoon.ที่นั่นใกล้กับแผงสะพานมี กองรักษาการณ์โดยนายทหารระดับ 2
It now belongs to a certain SS officer.ยึดบ้านเราให้นายทหารเอสเอส
I could have you arrested.ผมมีเพื่อนเป็นนายทหาร
Oh, no, it's a Combat Carl.โอ้ ไม่นะ มันคือนายทหาร
There were several young men there that she liked very much.มีนายทหารหนุ่มๆ หลายคน ที่หล่อนชอบมากๆ
When will you go back to being lower middle class?ท่านพ่อคะ เมื่อไหร่เราถึงจะได้กลับไป เป็นนายทหารอีกหล่ะคะ?
He took on what seemed to many like a hopeless task - the job of turning a group of raw.เขามารับหน้าที่บังคับการในสถานการณ์ ที่ดูเหมือนจะสิ้นหวังอันนี้.. นั่นคือการทำให้เหล่านายทหาร..
Colonel Mucci said he preferred unmarried men on this trip, so I had to take you off.ผู้พันมุชชี่บอกว่า อยากให้นายทหารที่ยังไม่แต่งงาน ไปร่วมภารกิจนี้ ผมเลยต้องเอาชื่อคุณออก
Please, ex-Soldier Cloud.ได้โปรดเถอะ อดีตนายทหาร... . คลาวด์
I shall dine with the officers every night.ฉันจะได้ทานอาหารกับนายทหาร ทุกคํ่าคืนเลย
I am certain the officers will find women better worth their while.พ่อแน่ใจว่า พวกนายทหาร จะให้ความสนใจกับสาวที่มีค่ามากกว่า
Officers are thin on the ground which may influence your decision.มีพวกนายทหารน้อย อาจเป็นสิ่งกำหนดการตัดสินใจของหลานก็ได้
The ultimate Soldier that was once known as a hero...สุดยอดนายทหารผู้ซึ่งครั้งหนึ่งเคยเป็นที่รู้จักกันในฐานะของ.. วีรบุรุษ..
You may be the son of an officer, but you are a guest right nowเธอเป็นลูกชายนายทหารใหญ่ แต่ตอนนี้เป็นแค่แขกของที่นี่
It's woeful that a naval officer's son is stealingน่าเสียใจที่ลูกชายนายทหารเรือ กลายเป็นหัวขโมย
You're not a military brat, are you ?นายคงไม่ใช่ลูกนายทหารน่ะ?
That's the mess hall and the officers' club.นั่นโรงอาหาร แล้วก็สโมสรนายทหาร
When we reach the Big Muddy, we'll make it across, and I'm sure we're gonna run right into an American officers' club.เมื่อถึงปากแม่น้ำ เราจะข้ามไป รับรองตรงเข้าสโมสรนายทหารอเมริกันเลย
Well, the guy's a soldier. He's held in high regard, you knew that.คุณรู้ใช่มั้ย เขาเป็นนายทหาร เขาต้องอยู่ในระบบบังคับบัญชา
I have told our cook that all officers... will have the same rations and food as our men.ผมสั่งพ่อครัวไว้ว่า .. นายทหารก็ต้อง มีการปันส่วนอาหารไว้ เช่นเดียวกับพลทหาร
Oh, but of course we have the right to be served more than three dishes per meal.แต่ยังไง.. พวกเรานายทหาร ก็ยังมีสิทธิ์ ได้ทานกันมื้อละ 3 จานอยู่ดี..
Ohsugi... if you have an ounce of pride left as an officer...โอซึกิ... ถ้าคุณยังมีความภาคภูมิ และทะนงตน เหลืออยู่บ้าง .. ในฐานะนายทหาร
The wives also attended, so there was a lot of fuss.มีภริยานายทหารมาร่วมด้วย ก็เลยขโมงโฉงเฉงกันใหญ่..
Something every Cavalry Officer could use.นี่คือปืนพก ใช้กันเมื่อปี 1911 โคลท์ .45 อาวุธประจำกายเฉพาะนายทหาร
Walks right back in the next and shoots a retired army colonel.แล้วอีกวันมันก็ย้อนกลับไป ฆ่านายทหารนอกราชการ
No, only the officers will be billeted inside the house.ไม่สิ นายทหารเท่านั้น ที่จะพักข้างในบ้าน

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า นายทหาร
Back to top