ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

aide-de-camp

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *aide-de-camp*, -aide-de-camp-

aide-de-camp ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
aide-de-camp (n.) นายทหารติดตาม (มาจากภาษาฝรั่งเศส) See also: นายทหารผู้ช่วย Syn. aide
aide-de-camp (n.) นายทหารผู้ช่วย Syn. aid-de-camp
English-Thai: HOPE Dictionary
aide-de-camp(เอด' ดะคอง) n., (pl. aides-de-camp) นายทหารผู้ช่วย,องครักษ์, ราชองครักษ์, นายทหารคนสนิท, Syn. aid-de-camp
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
กรมราชองครักษ์กระทรวงกลาโหม (n.) Royal Aide-de-Camp Department Ministry of Defence
รอ. (n.) Royal Aide-de-Camp Department Ministry of Defence Syn. กรมราชองครักษ์กระทรวงกลาโหม
ท.ส. (n.) aide-de-camp See also: aid-de-camp Syn. นายทหารติดตาม
ท.ส. (n.) aide-de-camp See also: aid-de-camp Syn. นายทหารคนสนิท
ทส. (n.) aide-de-camp Syn. นายทหารคนสนิท
นายทหารคนสนิท (n.) aide-de-camp See also: aid-de-camp Syn. ท.ส., นายทหารติดตาม
นายทหารติดตาม (n.) aide-de-camp See also: aid-de-camp Syn. นายทหารคนสนิท, ท.ส.
องครักษ์ (n.) aide-de-camp See also: protector, adjutant Syn. ราชองครักษ์
เสนาธิการ (n.) aide-de-camp See also: aide Syn. เสธ.

aide-de-camp ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
侍従武官[じじゅうぶかん, jijuubukan] (n) emperor's aide-de-camp
副官[ふくかん;ふっかん, fukukan ; fukkan] (n) adjutant; aide; aide-de-camp

aide-de-camp ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
นายทหารคนสนิท (ทส.)[n. exp.] (nāi thahān ) EN: aide-de-camp FR: aide de camp [m]
องครักษ์[n.] (ongkharak) EN: bodyguard ; protector ; aide-de-camp ; adjutant FR: garde du corps [m] ; aide de camp [m]

aide-de-camp ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Adjutant {m} [mil.]adjutant; aide-de-camp

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า aide-de-camp
Back to top