ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

นับแต่

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *นับแต่*, -นับแต่-

นับแต่ ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
นับแต่ (conj.) since See also: from, after Syn. นับตั้งแต่, นับจาก
นับแต่นี้ไป (adv.) from now on Syn. ต่อแต่นี้ไป
English-Thai: HOPE Dictionary
execution phaseช่วงกระทำการหมายถึง ช่วงเวลาที่คอมพิวเตอร์กระทำตามคำสั่งในชุดคำสั่งชุดหนึ่ง ๆ เริ่มนับแต่การไปนำข้อมูลมา (fetch) การถอดรหัส (decode) และการกระทำการ (execute) ตามข้อความสั่งนั้น ๆ ดู compilation phase เปรียบเทียบ
score(สคอร์) n. รอยบาก,รอยขีด,รอยแผล,รอย,บาก,เส้นขีด,หมาย,รายการบัญชี,บัญชีหนี้สิน,ประเด็น,คะแนน,ยี่สิบ,เหตุผล,มูลเหตุ,การนับแต้ม,จำนวนมากมาย,กระทง,โน๊ตเพลง vt.,vi. ทำคะแนน,ทำแต้ม,ประเมินผล,ทำรอยบาก,ขีด,จดคะแนน,นับแต้ม,ลงบัญชีหนี้สิน,มีชัย,ตำหนิ.
English-Thai: Nontri Dictionary
score(n) การนับแต้ม,คะแนน,หนี้,รอยบาก,เส้นขีด,ยี่สิบ
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
tally๑. นับแต้ม, นับคะแนน๒. แต้ม, คะแนน [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Ordinary meetingการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นกฎหมายกำหนดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมสามัญประจำปีภายใน 4 เดือนนับแต่วันสิ้นสุดของรอบปีบัญชีของบริษัท และกำหนดให้มีการจัดประชุมดังกล่าวอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง โดยเรื่องที่จะนำเข้าในที่ประชุมจะเป็นเรื่องเกี่ยวกับผลการดำเนินงานของบริษัท การอนุมัติงบการเงินประจำปี เป็นต้น ส่วนการประชุมครั้งอื่นนอกจากนี้ให้เรียกว่าเป็นการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น [ตลาดทุน]
Valuerผู้ประเมินค่าทรัพย์สินนิติบุคคลที่ทำธุรกิจเกี่ยวกับการประเมินมูลค่าทรัพย์สิน ซึ่งอาจใช้เพื่อวัตถุประสงค์สาธารณะหรือวัตถุประสงค์เฉพาะ ผู้ที่จะทำหน้าที่ประเมินราคาทรัพย์สินของบริษัทจดทะเบียน หรือบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์เพื่อเสนอขายต่อประชาชนต้องเป็นผู้ประเมินราคาที่สำนักงาน ก.ล.ต. ให้ความเห็นชอบแล้วเท่านั้น รายงานการประเมินค่าทรัพย์สินที่จะใช้อ้างอิงเพื่อวัตถุประสงค์ สาธารณะ จะต้องจัดทำตามแนวทางที่สมาคมผู้ประเมินค่าทรัพย์สินแห่งประเทศไทยกำหนดและต้องมีอายุไม่เกินกว่า 6 เดือน นับแต่วันที่ปรากฏในรายงาน [ตลาดทุน]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
thenceforth (adv.) นับแต่นั้นเป็นต้นมา See also: จากนั้นมา, จากนั้นเป็นต้นมา Syn. thence, thenceforward
thenceforward (adv.) นับแต่นั้นเป็นต้นมา See also: จากนั้นมา, จากนั้นเป็นต้นมา Syn. thenceforth, thence
ตัวอย่างประโยค จาก Meemodel ตัวอย่างประโยคภาษาอังกฤษ
Since he has set his mind to it, I had no choice but to give upนับแต่เขาตั้งใจทำในสิ่งนั้น ฉันก็ไม่มีทางเลือกนอกจากยอมแพ้
It's been five years since I last saw youเป็นเวลา 5 ปีแล้วนับแต่ที่ฉันเจอคุณครั้งสุดท้าย
It has been a long time since I last came hereมันนานมากแล้วนับแต่ที่ฉันมาที่นี่ครั้งล่าสุด
You went to the army out of college?คุณไปเป็นทหารนับแต่ออกจากมหาวิทยาลัยหรือ?
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
You know, you've been so good to me since my folks...รู้ไหม คุณดีต่อหนูเสมอมา นับแต่ ครอบครัวของหนู... .
Significant advancements have been made since our last assessment.และโพรเจ็ค ซิคเตอร์ ความก้าวหน้าอย่างเห็นได้ชัด นับแต่ ที่เคยทำมาในการประเมินค่าครั้งล่าสุด
Well, I wouldn't claim it as a source of pride, since he basically kidnapped my daughter today.เหรอ ผมคงจะไม่พูดถึง ความภาคภูมิใจ นับแต่ ที่เขา ลักพาตัวลูกสาวผมไปในวันนี้
I've been standing on the sidelines, watching it since she got here.ไม่ ฉันได้ยืนดู อยู่ข้างสนามมาตลอด นับแต่ ที่เธอก้าวเข้ามา
Just seems that, uh, he's lost his killer instinct ever since he and Siobhan decided to suddenly stop hating each other.ดูเหมือนเขา จะสูญเสียสัณชาตญานนักล่า นับแต่ เขากับชีบอน จู่ๆตัดสินใจ จะกลับคืนดีกัน
Since I left texas, and that's a big deal for me.นับแต่ ฉันจากเท็กซัสมา แล้วมันก็สำคัญกับฉันมาก
Since the founding of Joseon, has there been any occurence more bizzare?นับแต่ก่อตั้งราชวงศ์โชซอน เคยมีเหตุการณ์อะไร ที่วุ่นวายกว่านี้อีกหรือพ่ะย่ะค่ะ
Although only a few generations have passed since Quan Zhen Sect was found.นับแต่ก่อตั้งสำนักมา เรามีศิษย์อยู่ไม่กี่รุ่น.
Since the Revolution our lives have been so greyนับแต่การปฏิวัติ ชีวิตของเรายังมัวเทา
Since their creation, he has told us only to love them.นับแต่การรังสรรค์มา พระองค์บอกให้เรารักสิ่งที่สร้างขึ้น
But ever since I can remember I've also felt empty.นับแต่จำความได้ ชีวิตฉันก็ว่างเปล่าเหมือนกัน
Ever since I came back, I've been seeing things I shouldn't be seeing.นับแต่ฉันกลับมา ฉันก็เห็นสิ่งต่างๆ ที่ฉันไม่ควรเห็น
Ever since I woke up this morning,นับแต่ฉันตื่นขึ้นมาเช้านี้
Ever since I was young, I grew up watching, listening, and tasting the foods my parents cooked.นับแต่ฉันยังเด็ก ฉันเติบโตมากับ การดู ฟัง และชิมอาหารที่พ่อ-แม่ฉันปรุง
Since I have seen youนับแต่ฉันได้พานพบคุณ
After the fight you put up about us having our wedding at a church?นับแต่ที่คุณชวนทะเลาะ ในโบสถ์ กลางพิธีแต่งงานของเรา
But since I've been on the job, crime is down across the board.นับแต่ที่ผมเข้ามารับหน้าที่ อาชญากรรมก็ลดลง มาโดยตลอด
Over time, Balthazar fought many sorcerers who tried to free Morgana, trapping them in layer upon layer of the doll.นับแต่นั้น บัลธาซาร์ได้สู้กับจอมเวทย์มากมาย ที่คิดปล่อยมอร์กาน่า จองจำแต่ละรายเพิ่มในแต่ละชั้นของตุ๊กตา
Since then, werewolves can only turn on a full moon, and vampires are weakened by the sun.นับแต่นั้น มนุษย์หมาป่า กลายร่างได้เฉพาะคืนจันทร์เต็มดวง และแวมไพร์ อ่อนแอลงเมื่อถูกแสง
From that moment on, Ethan was the leader of our pack.นับแต่นั้น อีธานก็ขึ้นเป็นจ่าฝูง
And the plagues have been chasing me ever since.นับแต่นั้น โรคระบาดก็ติดตามผม
Since then, werewolves can only turn on a full moon, and vampires are weakened by the sun.นับแต่นั้นมา มนุษย์หมาป่า กลายร่างได้เฉพาะคืนจันทร์เต็มดวง และดวงอาทิตย์จะทำให้แวมไพร์อ่อนแอ
Since then, conditions have deteriorated.นับแต่นั้นมาสภาพความเป็นอยู่ก็เสื่อมโทรมลงเรื่อยๆ
From now on, our relationship will be strictly professional.นับแต่นี้ ความสัมพันธ์ของเราจะเหนียวแน่นเป็นพิเศษ
Now, I don't want to have any conversations about what a mysterious and inscrutable man I am.นับแต่นี้ ผมไม่ต้องการได้ยินคำถามจากปากใคร พูดเกี่ยวกับชายลึกลับและทรงยุทธเช่นผม
After all these years, our time has come, cousin.นับแต่นี้จะเป็นทีของพวกเราบ้าง หลานข้า
From this moment forth, all your presents are my presents!นับแต่นี้ต่อไป ของขวัญของพวกนายทั้งหมด คือของขวัญของชั้น!
How long have you been there?นับแต่นี้ต่อไป ทำเมื่อไหร่ละ
This is gonna be exciting, ladies. I hereby deputize youนับแต่นี้ไป ฉันขอแต่งตั้งพวกเธอ
From now on, we're going to take care of you.นับแต่นี้ไป พวกเราจะดูแล พวกเจ้าเอง
So from now on, everything we know, you knowนับแต่นี้ไป อะไรที่เรารุ้ เราต้องไปด้วยกัน
From today onwards, you will be a disciple of Quan Zhen Sect.นับแต่นี้ไป เจ้าจะได้เป็นศิษย์ของช้วนจิน.
So from now on, we'll refer to each other by our Spanish nombres.นับแต่นี้ไป เราจะพูดถึงกันโดยใช้ Spanish nombres (ตัวเลขในภาษาสเปน). ซึ่ง...
From that moment on, the girl was a member of our pack.นับแต่บัดนั้น... เธอก็เป็นสมาชิกในฝูง
Since the rev's no longer a suspect, the bar's got nothing to do with the hotel or the church.นับแต่บาทหลวงนั่น ไม่ใช่ผู้ต้องสงสัย ร้านอาหารนั่น ไม่เกี่ยวข้องอะไร กับโรงแรมหรือโบสถ์
Ever since that day, the watch and I both came to a stop.นับแต่วันนั้น ทั้งฉันและนาฬิกา ได้พบกับจุดสิ้นสุดแล้ว
And from that moment on, we were united on a great adventure to find the magic beans.นับแต่วันนั้น เราก็ร่วมกันผจญภัยค้นหา "ถั่ววิเศษ"
As of today, I am your new counselor. Get used to it.นับแต่วันนี้ ฉันจะเป็นที่ปรึกษาคนใหม่ของเธอ ทำความชินใว้ซะ
From this day forward, you are an American industrialist.นับแต่วันนี้เป็นต้นไป ท่านคือนักอุตสาหกรรมชาวอเมริกัน
Humanity, his favorites.นับแต่วินาทีที่เขาสร้างพวกมัน. พวกมนุษย์ ลูกรักของเขา

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า นับแต่
Back to top