ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

นักษัตร

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *นักษัตร*, -นักษัตร-

นักษัตร ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
นักษัตร (n.) twenty seven constellations of 133 stars See also: star, fixed star, constellation Syn. ดาว, ดาวฤกษ์
นักษัตรจักร (n.) map of fixed star See also: map of the planetary system
นักษัตรบดี (n.) mercury See also: the planet mercury Syn. ดาวพระพุธ, ดาวพุธ
นักษัตรบถ (n.) sky See also: starry-sky, firmament, atmosphere, azure, welkin Syn. ฟากฟ้า
นักษัตรปาฐก (n.) astrologer See also: starreader Syn. นักดาราศาสตร์
นักษัตรวิทยา (n.) astrology See also: science of stars, knowledge of stars Syn. วิชาดาว, โหราศาสตร์
นักษัตรเนมี (n.) north star See also: polar star, pole Star, polestar, lodestar, Polaris Syn. ดาวเหนือ

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า นักษัตร
Back to top