ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

นอกเหนือจาก

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *นอกเหนือจาก*, -นอกเหนือจาก-

นอกเหนือจาก ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
นอกเหนือจาก (prep.) besides See also: unless, except, aside from, apart from, other than
นอกเหนือจากนี้ (conj.) besides See also: in addition, moreover, apart from that
English-Thai: HOPE Dictionary
aside(อะไซดฺ') adj. ไปทางข้าง,ไปด้านหนึ่ง,เลี่ยงไป,ไปจากความนึกคิด,นอกเหนือจาก.
fringe benefitn. ผลประโยชน์นอกเหนือจากเงินค่าจ้างที่ลูกจ้างได้รับจากนายจ้าง
hard laborการให้นักโทษทำงานหนัก (นอกเหนือจากการถูกจำคุก)
hard labourการให้นักโทษทำงานหนัก (นอกเหนือจากการถูกจำคุก)
mention(เมน'เชิน) vt. กล่าวถึง,เอ่ยถึง,อ้างอิง,พูดพาดพิง. n. การกล่าวถึง,คำอ้าง -Phr. (not to mention นอกเหนือจาก), See also: mentioner n., Syn. refer,name,cite
more(โมรฺ,มอรฺ) adj. (คุณศัพท์เปรียบเทียบของmuchหรือmany) มากกว่า n. จำนวนที่เพิ่มขึ้น,สิ่งที่ใหญ่กว่าหรือมีมากกว่า. adv. มากกว่า,ยิ่งกว่า,นอกเหนือจาก,อีก,ต่อไป. -Phr. (more or less ไม่มากก็น้อย,โดยประมาณ), Syn. greater,extra
English-Thai: Nontri Dictionary
besides(con) นอกจากนั้น,นอกเหนือจากนั้น,อีกด้วย
moreover(adv) ยิ่งกว่านั้น,นอกจากนั้น,อนึ่ง,นอกเหนือจากนั้น
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
unearned incomeรายได้พิเศษ (นอกเหนือจากการประกอบอาชีพ) [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Hydrocarbonส่วนประกอบสำคัญของปิโตรเลียม, ส่วนประกอบสำคัญของปิโตรเลียมไม่ว่าจะเป็นก๊าซธรรมชาติหรือน้ำมันดิบ คือ คาร์บอน (C) และ ไฮโดรเจน (H) ในรูปของสารประกอบไฮโดรคาร์บอน (hydrocarbon) นอกจากนี้ก็มีสารอื่นๆที่เป็นส่วนประกอบของปิโตรเลียม เช่น กำมะถัน (S) ไนโตรเจน (N) และอื่นๆสารที่นอกเหนือจากไฮโดรคาร์บอนถือเป็นสิ่งแปลกปลอมและไม่เป็นที่ต้องการ สารประกอบไฮโดรคาร์บอนซึ่งเป็นส่วนประกอบสำคัญของปิโตรเลียมนั้น อาจอยู่ในสภาพของก๊าซ ของเหลว หรือของแข็ง ที่อุณหภูมิและความดันบรรยากาศ ขึ้นอยู่กับจำนวนและการจัดตัวของอะตอมของคาร์บอนในโมเลกุล โดยทั่วไปโมเลกุลของไฮโดรคาร์บอนที่มีคาร์บอนไม่เกิน 4 อะตอมจะมีสถานะเป็นก๊าซ ถ้ามีคาร์บอนระหว่าง 5-19 อะตอม จะมีสถานะเป็นของเหลว และถ้ามีคาร์บอนตั้งแต่ 20 อะตอมขึ้นไป จะมีสถานะเป็นของแข็ง [ปิโตรเลี่ยม]
Parchmentแผ่นหนังสัตว์แผ่นหนังสัตว์ (Parchment) อาจเป็นหนังแกะแพะหรือลูกวัว สำหรับใช้ในการเย็บเล่มและการเขียนหรือการวาดภาพ แผ่นหนังสัตว์นี้ถูกนำมาใช้ในยุโรปประมาณคริสต์ศตวรรษที่ 2 นอกเหนือจากการใช้กระดาษปาปิรุสซึ่งนำเข้าจากอียิปต์ ที่มีราคาสูงขึ้นและเกิดการขาดแคลนอันมีสาเหตุมาจากต้นกกที่ใช้ทำกระดาษมีจำกัด แม้ว่าค่าใช้จ่ายในการผลิตจะสูงกว่า แต่แผ่นหนังสัตว์มีความทนทานมากกว่ากระดาษปาปิรัส จนกระทั่งถึงคริสต์ศตวรรษที่ 12 การใช้แผ่นหนังสัตว์ในการเขียนจึงเริ่มมีน้อยลง เนื่องจากเริ่มมีการประดิษฐ์เครื่องพิมพ์และทำให้กระดาษได้รับความนิยมในเวลาต่อมา เรื่องที่บันทึกไว้บนแผ่นหนังสัตว์ มีการเก็บเป็นม้วนเช่นเดียวกับกระดาษปาปิรุส เนื้อหาส่วนใหญ่จะเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับศาสนา [บรรณารักษ์และสารสนเทศศาสตร์]
Tracingแนวสืบค้นหมายถึง คำ หรือกลุ่มคำ ฯลฯ ที่จัดทำขึ้นเพื่อให้ทราบว่า ทรัพยากรสารสนเทศนั้นๆ สามารถเข้าถึงได้ด้วยรายการใดบ้าง นอกเหนือจากรายการทางบรรณานุกรมที่เป็นตัวแทนหรือข้อมูลทางกายภาพของสารสนเทศนั้นๆ แนวสืบค้น จะเป็นข้อมูลที่บ่งบอกได้ว่ารายการนั้นมีบัตรครบชุดหรือรายการเพิ่มใดบ้าง แนวสืบค้น มักจะประกอบด้วยข้อมูล ดังนี้
Rotterdam Conventionอนุสัญญารอตเตอร์ดัมอนุสัญญาว่าด้วยการค้าสารเคมีอันตรายที่ถูกห้ามใช้ หรือจำกัดการใช้ในระบบการค้าโลก (Rotterdam Convention on the Prior Informed Consent Procedure for Certain Hazardous Chemicals and Pesticides in International Trade)เป็นอนุสัญญาระหว่างประเทศ ซึ่งกำหนดข้อตกลงระหว่างประเทศในการควบคุมการนำเข้าและการส่งออกสารเคมีอันตรายที่ถูกห้ามใช้หรือจำกัดการใช้อย่างเข้มงวด และสูตรผสมของสารเคมีป้องกันกำจัดศัตรูพืชและสัตว์ที่ก่อให้เกิดอันตรายร้ายแรง ที่มีการซื้อขายระหว่างชาติ โดยประเทศผู้ผลิตหรือประเทศผู้ส่งออกสารเคมีอันตรายตามขอบเขตของอนุสัญญาดังกล่าว จะต้องแจ้งข้อมูลสารเคมีล่วงหน้าไปยังประเทศผู้นำเข้าเพื่อตอบรับก่อนจึงจะสามารถส่งออกสารเคมีอันตรายเหล่านั้นได้ จึงเป็นอนุสัญญาที่เป็นประโยชน์ต่อประเทศสมาชิกในอันที่จะประเมินความเสี่ยงอันตรายจากสารเคมีก่อนการนำสารเคมีเข้ามาใช้ภายในประเทศ และยังเป็นการป้องกันมิให้มีการลักลอบทิ้งสารเคมีอันตรายที่อยู่ในระบบการค้าระดับสากล ทั้งนี้มีหน่วยงานรับผิดชอบ คือ กรมวิชาการเกษตร ในฐานะเป็น Designated National Authority (DNA) ด้านสารเคมีป้องกันกำจัดศัตรูพืช และสัตว์ ซึ่งเป็นเครือข่ายขององค์การอาหารและเกษตรแห่งสหประชาชาติ (FAO) และกรมควบคุมมลพิษ ในฐานะเป็น DNA ของสารเคมีอื่นๆ นอกเหนือจากสารเคมีป้องกันกำจัดศัตรูพืชและสัตว์ และเป็นเครือข่ายของโครงการสิ่งแวดล้อมแห่งสหประชาชาติ (UNEP / IRPTC) [สิ่งแวดล้อม]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
over and above (idm.) นอกเหนือจาก See also: มากกว่าหรือยิ่งกว่าบางสิ่ง
bonus (n.) เงินที่ได้พิเศษนอกเหนือจากเงินเดือน See also: โบนัส, เงิน, รางวัลพิเศษ, รางวัลสมนาคุณ Syn. gratuity
extra working time (n.) เวลาพิเศษที่นอกเหนือจากเวลาทำงานปกติ
hard labor (n.) การให้นักโทษทำงานหนัก (นอกเหนือจากการถูกจำคุก)
hard labour (n.) การให้นักโทษทำงานหนัก (นอกเหนือจากการถูกจำคุก)
overtime (n.) เวลาพิเศษที่นอกเหนือจากเวลาทำงานปกติ Syn. extra working time
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Adam Towers had a girlfriend besides Denise.อดัม ทาวเวอร์ มีแฟน นอกเหนือจาก เดนนิส
Are there any others, aside from you and damon?ยังมีคนอื่นๆ นอกเหนือจาก คุณและเดม่อนอีกมั้ย?
Anyways, you want to guess who else, other than Arthur Swenson, had a transplant in the last year?ยังไงก็ตาม นายอยากจะลองทายไหม ใครอีกคน นอกเหนือจาก อาเธอร์ ซเวนสัน ที่ได้รับการเปลี่ยนถ่ายอวัยวะปีที่แล้ว?
Write an update that allows us to move pass matter as our processing platform.เราเขียนโปรแกรมอัพเดท ช่วยให้เราก้าวไปข้างหน้า นอกเหนือจาก การประมวลผลของแพลตฟอร์ม
Other than "busy."นอกเหนือจาก "ยุ่งอยู่"
Apart from my Zoloft, no.นอกเหนือจาก Zoloft ของฉันไม่
I hope you're well. Aside from the heat and the smell, burning man was amazing".นอกเหนือจาก ความร้อน กลิ่น คนถูกเผาแล้ว มันดีมากเลย"
Apart from a DWI and a minor drug charge, they check out, but until we know for sure, everyone's a terrorist.นอกเหนือจาก ดีดับบิวไอ และผู้ค้ายาเสพติดรายย่อย พวกเขาตรวจสอบอยู่ จนกว่าเราจะแน่ใจ ว่าทุกคนคือผู้ก่อการร้าย
Besides, if he did do it, you'd have no evidence at all.นอกเหนือจาก ถ้าเขาเป็นคนทำ คุณไม่มีหลักฐานอะไรเลย
That on top of the city's other problems, we give into terrorism?นอกเหนือจาก ปํญหาอื่นๆของเมือง เราจะยอมให้กับ ลัทธิก่อการร้ายเหรอ?
In addition to her share of the finances, all she's asking for is one house, a few pieces of art, and, of course, Charlotte.นอกเหนือจาก ส่วนแบ่งด้านการเงินของเธอ ทั้งหมดที่เธอขอคือบ้านหนึ่งหลัง งานศิลปะไม่กี่ชิ้น
Besides, all that money was on paper anyway.นอกเหนือจาก เงินทั้งหมด อยู่บนกระดาษอยู่แล้ว
Other than washing in mead.นอกเหนือจากการดื่มเหล้าหรอ
Despite Hayden's criminality and his malfeasant theatrics,นอกเหนือจากการทำผิดกฎหมายของเฮย์เด็น และการหลอกลวงของเขา
Apart from not arresting you.นอกเหนือจากการที่ไม่ต้องจับกุมคุณ
Other than the lecture on the history of mystic falls,นอกเหนือจากการบรรยายประวัติศาสตร์ลึกลับ เกี่ยวกับมิสติก ฟอลส์
For more than your survival?นอกเหนือจากการอยู่รอด
In addition to his international trips, made a lot of flights to Boston, New Orleans, Seattle,นอกเหนือจากการเดินทางไป ต่างประเทศ เดินทางบ่อยมากไปบอสตัน นิวออร์ลีน ซีแอตเติล
Apart from the rear brakes are worn out, the front right tyre is a bit soft, which explains why you're weaving so much.นอกเหนือจากการเบรกด้านหลังจะสวมใส่ออก ยางหน้าขวาเป็นบิตนุ่ม ซึ่งอธิบายว่าทำไมคุณกำลังทอผ้ามาก
Besides field Agent.นอกเหนือจากการเป็น จนท. ภาคสนาม
You mean besides the gunshots?นอกเหนือจากการโดนยิงเหรอ
Can't seem to rid myself of you.นอกเหนือจากการใช้ชีวิต ไปเรื่อยๆ
So forgiveness, you say, makes a man great. What else?นอกเหนือจากการให้อภัยแล้ว ยังมีสิ่งใดที่ทำให้บุรุษยิ่งใหญ่ได้อีก?
Against our potential suspect pool.นอกเหนือจากข้อมูลผู้ต้องสงสัยที่เราเดาได้
Beyond snapping jaws of Rome that have plagued us with death and misery.นอกเหนือจากขากรรไกรโรม ... ซึ่งมี plagued เราด้วยความตาย ... ... และความทุกข์ยาก
Collect your things.นอกเหนือจากขโมยของจากครอบครัวตัวเองน่ะหรอ
Apart from the one that I've given you.นอกเหนือจากคนที่ผมเคยให้ไว้
Beyond conception his unmeasured strength.นอกเหนือจากความคิดของเขา ไม่สามารถวัดความแข็งแรง
Aside from the terrible truth?นอกเหนือจากความจริงที่น่าสะพรึงกลัว
And quite apart from the fact that the perceived safety of the pub makes it... the most likely place to which you would flee?นอกเหนือจากความจริงที่ว่าความปลอดภัยของร้านเหล้า ทำให้เป็นสถานที่ ที่หลบซ่อนง่าย
Your misdemeanor aside, my dad is an incredibly paranoid person, and I'm sure that this isn't his real address.นอกเหนือจากความผิดอาญาเล็กๆน้อยๆ พ่อผมเป็นคนที่ระวังตัวเป็นอย่างมาก และผมมั่นใจว่า นี่ไม่ใช่ที่อยู่จริงๆของเขาหรอก.
Than love, sir?นอกเหนือจากความรักละครับ
You willfully endangered Jack.นอกเหนือจากความริษยา คุณตั้งใจทำร้ายแจ็คใช่ไหม?
Just out of curiosity,นอกเหนือจากความอยากรู้
A little outside my expertise, but they look like bat bones to me.นอกเหนือจากความเชี่ยวชาญ ของผมอยู่สักหน่อย แต่ก็จะคล้ายๆ กระดูกค้างคาวอยู่น่ะ
Once beyond camp, you will divide number and path. Better give chance of reaching mountains absent discovery by Pompey.นอกเหนือจากค่ายคุณจะต้องแบ่งปันคุณ แล้วคุณจะเข้าถึงได้ง่ายขึ้นภูเขา
That's okay. It's...นอกเหนือจากคำคัดค้านของฉัน โอ้
Beyond question, he possesses the most gifted mind of any man I've ever encountered.นอกเหนือจากคำถามพวกนี้, เขากำลังครอบงำจิตใจ จากทุกคนที่ฉันเคยต่อสู้ด้วย
Unless you have a problem posing naked.นอกเหนือจากคุณ มีปัญหากับการยืนเปลือย
Beyond this point, there will be monsters.นอกเหนือจากจุดนี้แล้วจะมีมอน สเตอร์อยู่

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า นอกเหนือจาก
Back to top