ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

นอกจากนี้

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *นอกจากนี้*, -นอกจากนี้-

นอกจากนี้ ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
นอกจากนี้ (conj.) besides See also: other than, except, in addition to, moreover, furthermore, beyond Syn. ยิ่งไปกว่านี้
English-Thai: HOPE Dictionary
computer languageภาษาคอมพิวเตอร์หมายถึงภาษาที่ใช้กับเครื่องคอมพิวเตอร์ หรือใช้เพื่อสื่อสารให้คอมพิวเตอร์เข้าใจ และสามารถปฏิบัติตามคำสั่งได้ โดยปกติเราแบ่งภาษาที่ใช้กับคอมพิวเตอร์ออกเป็น 2 ชนิด คือ1. ภาษาเครื่อง (machine language) คำสั่งที่เขียนด้วยภาษานี้เครื่องจะรับรู้และปฏิบัติตามได้ทันที ผู้ออกแบบคอมพิวเตอร์แต่ละแบบก็จะคิดแบบของภาษาที่ใช้กับเครื่องนั้น ๆ ขึ้นเป็นภาษาเฉพาะของเครื่องลักษณะของภาษาประเภทนี้จะเป็นตัวเลขฐานต่าง ๆ ขึ้นอยู่กับการออกแบบ ฉะนั้นจึงเป็นการยากสำหรับผู้เขียนโปรแกรม ซึ่งต้องเรียนรู้รายละเอียดของเครื่องนั้น ๆ ก่อน จึงจะใช้ภาษาได้2. ภาษาแนวมนุษย์ (human oriented language) หมายถึงภาษาที่มนุษย์เข้าใจ (แต่เครื่องไม่เข้าใจ) เนื่องจากภาษาเครื่องยุ่งยากและสับสน จึงมีการคิดภาษาหนังสือซึ่งมนุษย์เราเคยชินกันอยู่แล้วขึ้น แล้วใช้ตัวแปล (translator) แปลเป็นภาษาเครื่องอีกทีหนึ่ง เครื่องจึงจะดำเนินการได้ ภาษาแนวมนุษย์นี้แบ่งออก ได้เป็น 2 ระดับ คือ2.1 ภาษาระดับต่ำ (low - level language) เช่น ภาษาแอสเซมบลี (Assembly) 2.2 ภาษาระดับสูง (high - level language) เช่นภาษาฟอร์แทรน (FORTRAN) โคบอล (COBOL) ลักษณะของภาษาระดับสูงนี้ ได้มีการประดิษฐ์ขึ้นให้เหมาะสมกับงานเฉพาะอย่าง เช่น ภาษาฟอร์แทรน เหมาะกับงานทางคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และงานวิจัย ภาษาโคบอลและอาร์พีจี (RPG) เหมาะกับงานด้านธุรกิจ เป็นต้น นอกจากนี้ ก็ยังมีภาษาอื่นที่เป็นที่นิยมอีกมาก ภาษาเหล่านี้จะใช้ได้กับเครื่องคอมพิวเตอร์ส่วนมาก เพราะในคอมพิวเตอร์ จะมีตัวแปล (translator) ซึ่งมีหน้าที่คอยแปลภาษาแนวมนุษย์ให้เป็นภาษาเครื่องอีกทีหนึ่ง การใช้ภาษาแนวมนุษย์นี้มีข้อดีคือ ใช้ง่ายกว่า มีความผิดพลาดน้อย แก้ไขตอนหนึ่งตอนใดได้ง่ายกว่า และเขียนได้สั้นกว่า เพราะบางทีคำสั่งเพียงคำสั่งเดียวก็มีผลเท่ากับหลาย ๆ คำสั่งของภาษาเครื่อง แต่ภาษาเครื่องก็มีส่วนดี ตรงที่ใช้เวลาของเครื่องน้อยกว่า เพราะไม่ต้องเสียเวลาในการแปล
further(เฟอ'เธอะ) adv. ต่อไป,ไกลออกไป,นานออกไป,นอกจากนี้. adj. ไกลกว่า,ขยายออกไปอีก,เพิ่มเติม,มากขึ้น. vt. ช่วยทำให้ก้าวไปข้างหน้า,ส่งเสริม,ผลักดัน,ก้าวหน้า., See also: furtherer n., Syn. farther
furthermoreadj. นอกจากนี้,มากกว่านี้,โดยเฉพาะอย่างยิ่ง, Syn. further
number systemระบบจำนวนหมายถึงจำนวนตัวเลขในแต่ละระบบ เช่น ระบบฐานสิบ จะมีเลขที่ใช้ในระบบ 10 ตัว (นิยมใช้กันอยู่ทั่วไป) คือ 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ฐานสอง จะมีเลขที่ใช้ในระบบ 2 ตัว คือ 0 กับ 1 นอกจากนี้ ยังมีระบบฐานแปด ฐานสิบหก ฯ เลขระบบฐานอื่นไม่สู้เป็นที่นิยมนัก
withal(วิธ'เธิล) adv. นอกจากนี้,อนึ่ง,อีกประการหนึ่ง,อย่างไรก็ตาม,ถึงกระนั้นก็ดี,ไม่เท่านั้น,แต่ทว่า, Syn. nevertheless,still
English-Thai: Nontri Dictionary
furthermore(adv) ยิ่งกว่านั้น,ใช่แต่เท่านั้น,นอกจากนี้,โดยเฉพาะอย่างยิ่ง
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Basin แอ่ง บริเวณพื้นที่ที่มีระดับต่ำกว่าพื้นดินโดยรอบ คำนี้ใช้ประกอบกับคำอื่น ๆ เช่น แอ่งทะเลสาบ (lake basin) แอ่งน้ำบาดาล (ground water basin) แอ่งตื้น ๆ บนพื้นมหาสมุทร แอ่งบนผิวดวงจันทร์ แอ่งน้ำขึ้นน้ำลง นอกจากนี้ basin ยังใช้หมายถึง บริเวณลุ่มน้ำ (drainage basin) ลุ่มน้ำ (river basin) และแอ่งโครงสร้าง (structure basin) ด้วย [สิ่งแวดล้อม]
Cloneโคลน , วิธีการหรือกระบวนการที่ใช้สร้างสิ่งที่เหมือนกันโดยสมบูรณ์ ซึ่งอาจจะเป็นดีเอ็นเอ ยีน เซลล์ หรือสิ่งมีชีวิตก็ได้ นอกจากนี้ยังอาจหมายถึง สิ่งที่สร้างขึ้นมาจากกระบวนการดังกล่าวได้อีกด้วย คำว่า โคลน มีที่มาจากคำในภาษากรีกที่แปลง่า กิ่งก้าน [เทคโนโลยีชีวภาพ]
Communal Forest or Village Woodlot ป่าชุมชน พื้นที่ป่าไม้ที่จัดแบ่งหรือกำหนดไว้ให้เป็น ของชุมชน มีการจัดการโดยชุมชนและเพื่อชุมชน จะได้นำไปใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืน และถาวรตามกฎเกณฑ์ที่ชุมชนได้กำหนดไว้ พื้นที่ป่าไม้สำหรับชุมชนนี้อาจเป็นป่าธรรมชาติ หรือป่าปลูกก็ได้ ป่าชุมชนมีองค์ประกอบสำคัญอยู่ 3 อย่าง คือ ชุมชน (รวมบุคคลที่รวมกันขึ้นเป้นชุมชนด้วย) ป่าไม้และการเกษตร นอกจากนี้ป่าชุมชนยังเป็นเครื่องมือในการพัฒนาสังคมตามหมู่บ้านในชนบท โดยแยกเป็นหมู่บ้านไปและพิจารณาถึงความต้องการของราษฎรเป็นส่วนรวมของหมู่ บ้านนั้นๆ เป็นพื้นฐาน [สิ่งแวดล้อม]
Diamond เพชร แหล่ง - พบที่จังหวัดพังงาและภูเก็ต ปนอยู่กับแร่ดีบุกในลานแร่ดีบุก ประโยชน์ - เป็นรัตนชาติสูงค่าอันดับหนึ่ง นอกจากนี้ใช้เป็นผงขัดในการเจียระไนเพชรพลอยต่าง ๆ ตลอดจนใช้ในการตัดกระจกและวัตถุอื่น ๆ เพชรดำ ใช้ฝังในเหล็กใช้เป็นหัวเจาะหินแข็ง ๆ หรือวัตถุที่แข็ง ๆ [สิ่งแวดล้อม]
Fairy taleเทพนิยายเทพนิยาย (Fairy tale) หมายถึง เรื่องในจินตนาการที่เขียนขึ้นหรือเล่าให้เด็กฟัง โดยมีตัวละครจากนิทานพื้นบ้านแบบดั้งเดิม (เช่น ภูต ยักษ์ คนแคระ แม่มด สัตว์พูดได้) กับเรื่องของเวทมนตร์ และเหตุการณ์ที่ดำเนินไปเกินคาดคิด นอกจากนี้ คำว่า "เทพนิยาย" ยังอาจใช้ในความหมายว่า เรื่องเหลือเชื่อที่เกินจะเป็นความจริงได้ บางครั้งเทพนิยายก็หมายรวมถึงตำนานด้วย อย่างไรก็ดี ส่วนที่ไม่เหมือนตำนาน หรือมหากาพย์ คือ เทพนิยายจะไม่อ้างอิงถึงสิ่งที่มีจริงในโลกนี้ ไม่ว่าจะเป็นศาสนา สถานที่ บุคคล หรือเหตุการณ์ใด ๆ ดังวลีที่ขึ้นต้นเรื่องว่า "กาลครั้งหนึ่งนานมาแล้ว" ดังนั้น จึงไม่สามารถระบุเวลาที่แน่ชัดได้ เทพนิยายในยุคก่อนประพันธ์ขึ้นสำหรับผู้ใหญ่และเด็กอ่านพอ ๆ กัน หนึ่งในเทพนิยายที่รู้จักกันดีคือ เทพนิยายกริมม์ (Grimm’s Fairy Tales) เป็นนิทานจากสองพี่น้องตระกูลกริมม์ ซึ่งรวบรวมขึ้นจากคำบอกเล่าที่ได้ฟังมา เรื่องที่รู้จักกันดี เช่น สไนว์ไวท์ ซินเดอเรลลา ราพันเซล เจ้าหญิงนิทรา และหนูน้อยหมวกแดง เป็นต้น ในปัจจุบันยังคงมีการประพันธ์เทพนิยายและเรื่องราวที่สืบเนื่องจากเทพนิยายอยู่เสมอ [บรรณารักษ์และสารสนเทศศาสตร์]
Smithsonite สมิทซอไนต์ แหล่ง - พบในแหล่งตะกั่วสังกะสี จังหวัดกาญจนบุรี แหล่งตะกั่วบ่องาม จังหวัดกาญจนบุรี อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก ประโยชน์ - นำมาแยกเอาสังกะสีออกและนำไปถลุงเป็นสินแร่สังกะสีที่สำคัญ นอกจากนี้ยังอาจนำมาทำเป็นหินประดับก็ได้ [สิ่งแวดล้อม]
Graphite แกรไฟต์ แหล่ง - พบในหินแกรนิตที่จังหวัดจันทบุรี และในหินแปรทางภาคเหนือ เช่น ที่จังหวัดเชียงใหม่ พบเกิดอยู่ในหินชนวนเนื้อค่อนข้างแข็ง มีลักษณะเป็นแผ่นบาง ๆ เคลือบบนผิวหน้าของหินแปร นอกจากนี้ยังพบ ในหินเปกมาไทต์ที่จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ประโยชน์ - ใช้ในการทำดินสอดำ ใช้ผสมน้ำมันทำน้ำมันเครื่อง ใช้ทำเบ้าหลอมโลหะชนิดทนไฟได้ดีเพราะจุดหลอมเหลวสูงมาก [สิ่งแวดล้อม]
Hardnessความกระด้างคุณสมบัติของน้ำซึ่งเจือปนด้วยเกลือของแคลเซียม แมกนีเซียม และเหล็ก กับอนุมูล เช่นไบคาร์บอเนต คาร์บอเนต ซัลเฟต คลอไรด์และไนเตรต ซึ่งจะทำให้สบู่จับตัวเป็นก้อนและต้องใช้สบู่เป็นปริมาณมากในการซักล้าง นอกจากนี้ยังก่อให้เกิดตะกรันในหม้อน้ำ ทำให้เกิดความเสียหายในกระบวนการ ผลิตทางอุตสาหกรรม และบางครั้งทำให้เกิดรสชาติที่ไม่ดี การวัดความกระด้างอาจทำได้โดยการทดสอบในห้องทดลอง หรือวัดจากปริมาณของแคลเซียมและแมกนีเซียม รวมทั้ง เหล็ก อลูมิเนียม แมงกานีส แบเรียม สทรอนเธียม และสังกะสี ค่าที่วัดได้แสดงในรูปของเทียบเท่าแคลเซียมคาร์บอเนต [สิ่งแวดล้อม]
Hydrocarbonส่วนประกอบสำคัญของปิโตรเลียม, ส่วนประกอบสำคัญของปิโตรเลียมไม่ว่าจะเป็นก๊าซธรรมชาติหรือน้ำมันดิบ คือ คาร์บอน (C) และ ไฮโดรเจน (H) ในรูปของสารประกอบไฮโดรคาร์บอน (hydrocarbon) นอกจากนี้ก็มีสารอื่นๆที่เป็นส่วนประกอบของปิโตรเลียม เช่น กำมะถัน (S) ไนโตรเจน (N) และอื่นๆสารที่นอกเหนือจากไฮโดรคาร์บอนถือเป็นสิ่งแปลกปลอมและไม่เป็นที่ต้องการ สารประกอบไฮโดรคาร์บอนซึ่งเป็นส่วนประกอบสำคัญของปิโตรเลียมนั้น อาจอยู่ในสภาพของก๊าซ ของเหลว หรือของแข็ง ที่อุณหภูมิและความดันบรรยากาศ ขึ้นอยู่กับจำนวนและการจัดตัวของอะตอมของคาร์บอนในโมเลกุล โดยทั่วไปโมเลกุลของไฮโดรคาร์บอนที่มีคาร์บอนไม่เกิน 4 อะตอมจะมีสถานะเป็นก๊าซ ถ้ามีคาร์บอนระหว่าง 5-19 อะตอม จะมีสถานะเป็นของเหลว และถ้ามีคาร์บอนตั้งแต่ 20 อะตอมขึ้นไป จะมีสถานะเป็นของแข็ง [ปิโตรเลี่ยม]
indicatorอินดิเคเตอร์, สารที่บ่งชี้สมบัติบางอย่างในปฏิกิริยาเคมีโดยการเปลี่ยนสีหรือสมบัติบางอย่างที่มองเห็นได้ เช่น อินดิเคเตอร์สำหรับปฏิกิริยากรด-เบส จะเปลี่ยนเป็นสีหนึ่งในกรดและเป็นอีกสีหนึ่งในเบส  หรือบางชนิดเปลี่ยนเป็นสีต่าง ๆ ตามช่วง pH ของสารละลายนอกจากนี้ยังมีอินดิเคเตอร [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
Main boardกระดานหลักเป็นส่วนสำคัญที่สุดของระบบ ARMS ซึ่งเป็นระบบซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ส่วนที่เป็น main board นี้ เป็นส่วนที่ใช้สำหรับการซื้อขายหลักทรัพย์จำนวนที่เป็นหน่วยซื้อขาย (board lot) คือ ปริมาณหุ้นที่สั่งซื้อหรือสั่งขาย จะต้องเป็น 1 board lot (1 หน่วยซื้อขาย) หรือมากกว่าโดยเป็นจำนวนที่เป็นทวีคูณของ 1 board lot เช่น 2, 3, 4......board lots เป็นต้น การซื้อขายหลักทรัพย์บน main board ของระบบ ARMS (Advance Resilience Matching System) ใช้วิธี automatching (วิธีซื้อขายแบบจับคู่อัตโนมัติ)ให้เกิดการซื้อขาย นอกจากนี้การเปลี่ยนแปลงของราคาซื้อขายบน main board จะต้องเป็นไปตามข้อบังคับเรื่อง price spread (ช่วงราคา) รวมถึงข้อกำหนดเรื่อง ceiling price และ floor price ด้วย หลักทรัพย์ประเภทตราสารหนี้รวมทั้งหุ้นกู้แปลงสภาพไม่ให้มีการซื้อขายบน main board แต่ให้ไปซื้อขายบน special board [ตลาดทุน]
Molybdenite โมลิบดีไนต์ แหล่ง - พบอยู่ในหินแกรนิตที่บ้านน้ำขุ่น จังหวัดจันทบุรี ประโยชน์ - เป็นแร่สำคัญที่ให้โมลิบดีนัม ถลุงเอาโลหะ มาผสมทำเหล็กกล้าชนิดทำเกราะ ใช้ทำส่วนประกอบอากาศยานทุกชนิด รถยนต์ เพลาเครื่องยนต์ เครื่องจักรต่าง ๆ อุปกรณ์หล่อลื่น และใช้ทำเครื่องมือที่มีรอบหมุนสูง อุตสาหกรรมเหล็กหล่อผสม โลหะนี้ใช้ทำรางรถไฟและอุปกรณ์สำหรับรถยนต์ นอกจากนี้ยังใช้ทำสีย้อมผ้าและหมึกสำหรับพิมพ์หิน [สิ่งแวดล้อม]
Ordinary meetingการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นกฎหมายกำหนดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมสามัญประจำปีภายใน 4 เดือนนับแต่วันสิ้นสุดของรอบปีบัญชีของบริษัท และกำหนดให้มีการจัดประชุมดังกล่าวอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง โดยเรื่องที่จะนำเข้าในที่ประชุมจะเป็นเรื่องเกี่ยวกับผลการดำเนินงานของบริษัท การอนุมัติงบการเงินประจำปี เป็นต้น ส่วนการประชุมครั้งอื่นนอกจากนี้ให้เรียกว่าเป็นการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น [ตลาดทุน]
Scripless systemระบบไร้ใบหุ้นระบบไร้ใบหุ้นหรือไร้ใบหลักทรัพย์ เป็นวิธีการระบุความมีอยู่ในครอบครองซึ่งหลักทรัพย์ โดยการบันทึกข้อมูลในระบบคอมพิวเตอร์ โดยมิต้องมีใบหุ้นหรือใบหลักทรัพย์ที่เป็นกายภาพซึ่งอำนวยความสะดวกให้แก่ผู้ลงทุนและผู้ที่เกี่ยวข้อง ในการช่วยลดความสูญหาย การถูกทำลาย และการปลอมแปลงของใบหุ้น นอกจากนี้ ยังสะดวกต่อการส่งมอบหลักทรัพย์หลังการซื้อขาย โดยไม่ต้องมีการส่งมอบหรือรับมอบใบหุ้นจริง เพียงแต่เป็นการโอนและรับโอนหลักทรัพย์ที่ซื้อขายกันทางบัญชีเท่านั้น [ตลาดทุน]
Novelนวนิยายนวนิยาย มาจากภาษาอังกฤษว่า Novel และ Novella ในภาษาอิตาเลียน คำนี้ใช้เป็นครั้งแรกเพื่อเรียกนวนิยายอย่างใหม่ของบอกาจิโอ (Boccaio) ที่แต่งเรื่อง เดคาเมรอน (Decameroa) ซึ่งแต่งขึ้นราว ค.ศ. 1338-1340 การที่เรื่องเดคาเมรอน ได้รับการกล่าวขวัญจากคนสมัยนั้นว่าเป็นนิยายแบบใหม่หรือนวนิยายนั้น เป็นเพราะบอกาจิโอ เริ่มใช้กลวิธีการเขียนตามแบบ นวนิยายในสมัยปัจจุบันกล่าวคือ เขียนเล่าเป็นเรื่องสั้น ๆ เกี่ยวกับชีวิตมนุษย์ในแง่มุมต่างๆ อย่างสมจริง แต่ขณะเดียวกันก็ทำให้ผู้อ่านเห็นว่าเรื่องราวดังกล่าวในวรรณกรรมนั้นเป็น เรื่องสมมุติไม่ใช่เรื่องจริง นอกจากนี้ก็มีวิธีการเสนอเรื่องให้ยอกย้อนชวนติดตาม และมีแนวคิดกว้างขวาง มีลักษณะต่างไปจากการเขียนนิทานนิยายแต่เดิมที่มักสร้างเรื่องจากจินตนาการ และอุดมคติของผู้เขียน แต่ผู้เขียนกลับทำให้เรื่องที่อ่านนั้นดูเหมือนเป็นเรื่องจริง โดยอาศัยการเล่าเรื่องให้เป็นไปตามลำดับเหตุการณ์แล้วสะท้อนแนวคิดสำคัญของ เรื่องให้สอดคล้องกับหลักปรัชญาของศาสนาเป็นต้น อย่างไรก็ตามเรื่องเดคาเมรอน ก็เป็นเรื่องต้นเค้าของการเขียนนวนิยายตะวันตกเท่านั้น ยังไม่ได้มีลักษณะเป็นนวนิยายอย่างในปัจจุบันอย่างแท้จริงนัก แต่ก็มีอิทธิพลต่อนักเขียนในยุคนั้นและยุคต่อมาด้วย เพราะหลังจากนี้เป็นต้นมา ก็มีการเขียนนวนิยายหรือเรื่องเล่าแบบใหม่ก็กลายเป็นรูปแบบวรรณกรรมอย่าง ใหม่ที่แพร่หลายไปทั่วยุโรป(สายทิพย์ นุกูลกิจ. 2537 : 171-172) นวนิยายตามแบบแผนเช่นปัจจุบันนี้เริ่มมีขึ้นเมื่อตอนต้นคริสต์ศตวรรษที่ 18 ผู้ที่ได้รับการยกย่องว่าเป็นนักประพันธ์นวนิยายที่แท้จริงคนแรกของอังกฤษ คือ แดเนียล เดอโฟ (Daniel Defoe) ซึ่งแต่งเรื่อง โรบินสัน ครูโซ (Robinson Crusoe) เมื่อ ค.ศ. 1719
Spodumene สปอดูมีน แหล่ง - ในประเทศไทย พบในหินเปกมาไทต์ ที่สำนักเนียน อำเภอสิชล จังหวัดนครศรีธรรมราช ประโยชน์ - เป็นตัวต้นกำเนิดที่จะให้โลหะลิเทียม ซึ่งนำมาผสมทำน้ำมันหล่อลื่นในเครื่องจักรที่ใช้ความร้อนเป็นเวลานาน ๆ นอกจากนี้ยังใช้ในอุตสาหกรรมเครื่องปั้นดินเผา แบตเตอรี่ เครื่องปรับอากาศ ใช้เป็นวัสดุสำหรับช่วยให้โลหะหลอมง่ายขึ้น ชนิดฮิดเดไนต์และคุนไซต์ เป็นรัตนชาติได้สวยงามมาก [สิ่งแวดล้อม]
Telephone directoryสมุดโทรศัพท์สมุดโทรศัพท์เป็นหนังสือที่จัดทำโดยบริษัทโทรศัพท์ จัดทำเผยแพร่เป็นประจำทุกปี ให้รายชื่อของผู้ใช้โทรศัพท์เรียงตามลำดับอักษรชื่อ-นามสกุล แยกหน่วยราชการและรัฐวิสาหกิจไว้ข้างท้ายเล่ม แต่ละรายการให้หมายเลขโทรศัพท์ ที่อยู่ หรือสถานที่ตั้งของหน่วยงานนั้น นอกจากนี้ยังมีสมุดโทรศัพท์หน้าเหลือง ที่อาจจัดพิมพ์ไว้ท้ายเล่มหรือจัดพิมพ์แยกต่างหาก โดยเรียงลำดับตามประเภทของสินค้าและบริการพร้อมให้หมายเลขโทรศัพท์และที่อยู่ของร้านค้านั้น ๆ สมุดโทรศัพท์จัดเป็นนามานุกรมท้องถิ่น (Local Directories) ประเภทหนึ่งที่ให้ข้อมูลเกี่ยวกับรายชื่อของบุคคล หน่วยงานราชการ และบริษัท ร้านค้าต่าง ๆ ในท้องถิ่น นอกจากนี้ ในปัจจุบันยังมีการจัดทำสมุดโทรศัพท์ออนไลน์ที่สามารถสืบค้นข้อมูลผ่านทางอินเทอร์เน็ตได้สะดวกยิ่งขึ้น [บรรณารักษ์และสารสนเทศศาสตร์]
Topaz โทแพซ แหล่ง - พบทั่ว ๆ ไปในแหล่งดีบุกที่เกิดจากสายเปกมาไทต์ สีขาวใส เคยพบจากเหมืองดีบุกที่อำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต พบบ่อย ๆ ในหินไรเซ่น ที่หาดส้มแป้น จังหวัดระนอง นอกจากนี้ยังได้พบที่ตำบลคลองจัง และร่อนพิบูลย์ จังหวัดนครศรีธรรมราช ประโยชน์ - เป็นแร่รัตนชาติ พลอยโทแพซสีดอกจำปานั้นนิยมมาก เรียกว่า บุษราคัม [สิ่งแวดล้อม]
Wolframite วุลแฟรไมต์ แหล่ง - มักพบเกิดร่วมกับแร่ดีบุกทั่ว ๆ ไป พบเป็นแหล่งแร่ใหญ่ในบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอน นครศรีธรรมราช สุราษฎร์ธานี นอกจากนี้ยังพบที่จังหวัดเชียงราย เชียงใหม่ แพร่ กาญจนบุรี ประจวบคีรีขันธ์ พังงา ระนอง ฯลฯ ประโยชน์ - เป็นสินแร่ทังสเตนที่สำคัญอันดับหนึ่ง โลหะทังสเตนใช้ทำไส้หลอดไฟฟ้า ผสมเหล็กให้มีความแข็งแกร่ง เพื่อใช้ทำอุปกรณ์เครื่องจักรกล เช่น ทำเกราะ มีดหัวเจาะ ตะไบและใบเลื่อย [สิ่งแวดล้อม]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
besides (adv.) นอกจากนี้ See also: ยิ่งไปกว่านี้
for that matter (idm.) นอกจากนี้
furthermore (adv.) นอกจากนี้ See also: ยิ่งกว่านี้, มากไปกว่านี้ Syn. besides, in addition, moreover
then (adv.) นอกจากนี้ See also: ยิ่งกว่านี้ Syn. furthermore, in addition
to boot (idm.) นอกจากนี้
withal (adv.) นอกจากนี้ (คำโบราณ) See also: ยิ่งกว่านั้น, นอกจากนั้น Syn. besides, furthermore, moreover
besides (adv.) นอกจากนี้...แล้วยังมี See also: มิหนำซ้ำ
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
I mean, besides, I keep them right here in my pocket anyway, so...ฉันหมายถึง นอกจากนี้ ฉันเก็บมันไว้ในกระเป๋ากางเกงอย่างไรก็ตาม
Reputed to have whacked one "Dog" Paulson back when our homegrown bandidos were wresting the crank trade away from the So Cal biker gangs.เป็นที่รู้จักแพร่หลายในหมู่แก๊งมอเตอร์ไซด์ นอกจากนี้ เราค่อนข้างมั่นใจว่าเขาจะหลบหนี ไปยังเม็กซิกันประเทศที่ 3
And unless there's anything else you can think of that I need to know,และ ถ้ามีอะไรที่คุณคิดได้ นอกจากนี้ ฉันอยากรู้ค่ะ
Our escape route has been compromised, and there are several squads of droids closing in on us.ใช้ไม่ได้ นอกจากนี้ ยังมีกองทหารดรอยด์ไล่ล่า
But 25 is a great age to dream and to challenge ourselvesฉันล้มเหลว นั้นทำให้ฉันออกมาได้อย่างสมบูรณ์ นอกจากนี้ ในอนาคตยังมีอุปสรรคอีกมากมาย แต่อายุ 25...
Cute, but I'm not interested. Besides, he's not my type.น่ารัก แต่ฉันไม่สนใจ นอกจากนี้ ฉันไม่ชอบแบบนี้
You need impeccable credit history and have to be a permanent employee for at least three years.เงินเดือนต่อปีมากกว่า 40 ล้านวอน มีตำแหน่งงานแน่นอน นอกจากนี้ ยังต้องทำงานติดต่อกัน ไม่น้อยกว่าสามปี
This is one village that won't miss its idiot. (Chuckles) Besides, I didn't bring you here for Conrad.ที่นี่เราจะไม่คิดถึงสิ่งวิ่งน่ารังเกียจนั่น นอกจากนี้ ฉันไม่ได้พา คุณมาที่นี่เพราะคอนราด
We're just friends now, and besides, when is something like that supposed to come up?เราเป็นแค่เพื่อนกันแล้วตอนนี้ นอกจากนี้ เมื่อไหร่กันที่เรื่องพวกนี้ควรเกิดขึ้น
I'll be all right, Francie. Besides, "Fortune favors the bold."ฉันจะเป็นสิทธิทั้งหมดฟราน นอกจากนี้ "ฟอร์จูนบุญหนา."
There's a good moral to this story.ก่อนที่คุณจะบอกว่าไม่มีเด็ก นอกจากนี้ ศีลธรรมอันดีกับเรื่องนี้
You're under arrest, Marianne Thorn, for the murder of Jonas Siedel.นั่นมันง่ายมาก ที่จะอธิบายในศาล นอกจากนี้ อัจฉริยะคนนี้จะบอกคุณ ว่าการที่ฉันตีโจเนส ไซเดลล์ ที่กรามด้วยกระเป๋าของฉัน
I can't tell. There's three dots on the screen.ฉันไม่สามารถบอก นอกจากนี้ จุดสามจุดบนหน้าจอ
And plus, your baby will be a fucking superhero!ไม่หรอก ฉันคิดว่าเขาจะต้องดีใจ นอกจากนี้ ลูกของนายก็จะออกมา เป็นซูเปอร์ฮีโร่สุดเจ๋ง
Besides, there's only life support for 17, max.นอกจากนี้ , นั่นเป็เพี่ยงแค่ การช่วยเหลือ17ชีวิต , สูงสุด
Besides, wasn't it always part of your plan to reveal Charlotte's paternity at that dinner anyway?นอกจากนี้ , มันไม่ไช่ส่วนหนึ่งในแผนคุณเหรอ ที่เปิดเผยให้ชาร์ล็อตรู้เรื่องพ่อที่แท้จริง ในตอนมื้อค่ำอยู่ดี
Besides, he needs building up. Look at him.นอกจากนี้ ,เขาต้องการสร้างมันขึ้น \ มองเขาสิ
Besides, $70 ain't going by nobody lose their ears.นอกจากนี้ $ 70 ไม่ได้ไปโดยไม่มีใครสูญเสียหูพวกเขา
Besides, L is already... suspecting that I am Kira.นอกจากนี้ L ยัง... สงสัยว่าผมเป็นคิระ
Besides, Misora Naomi reached you although we didn't give her any information.นอกจากนี้ Misora Naomi ยังหาคุณพบ แม้เราไม่ได้ให้ข้อมูล
Besides, army regulations-- a soldier never lets a brother go into battle alone.นอกจากนี้ กฎของกองทัพ ทหารไม่เคยให้พี่น้องต้องต่อสู้เพียงลำพัง
There is a strange smell here.นอกจากนี้ กลิ่นแปลก ๆ ที่นี่
Besides, your little visit with Sabrina proved incredibly profitable.นอกจากนี้ การที่เธอไปเยี่ยม ซาบรีน่า พิสูจน์แล้วว่า กำไรอย่างไม่น่าเชื่อ
Besides, our journey starts here, and any mystery around the corner... we can discover together.นอกจากนี้ การเดินทางของเราเริ่มต้นที่นี่ และเรื่องลึกลับทั้งหลาย เกิดขึ้นทุกที่ เราสามารถค้นพบมันด้วยกัน
Furthermore, about having no mother, we can understand each other more, so...นอกจากนี้ การไม่มีแม่ เราสามารถเข้าใจกันมากขึ้น
In addition to Congressman Brody's taped message, the militant group released the following statement, claiming responsibility for the attack.นอกจากนี้ ข้อความบนเทปของ สส. โบรดี้
Nevertheless, good luck to you all.นอกจากนี้ ขอให้ทุกคนโชคดี
Besides, I've got everything I need right here.นอกจากนี้ ข้าได้ทุกอย่างที่ข้าต้องการอยู่นี่แล้ว
Besides, I needn't worry about my career.นอกจากนี้ ข้าไม่อยากกังวลเรื่องการงานของฉัน
Besides, the mace is my forte. You'll see.นอกจากนี้ คทานี้เป็นอาวุธที่ข้ามีความชำนาญ ท่านจะได้เห็น
Besides, Colin's got a personal interest.นอกจากนี้ คอลินมีเหตุผลส่วนตัวด้วย
Kanae must have chosen a more definite method of destroying the evidence.นอกจากนี้ คุณคานาเอะจะต้องใช้วิธีทำลายที่แน่นอนกว่านั้นแน่นอน
Besides, you're worth it.นอกจากนี้ คุณคู่ควรกับมัน
Besides, you won't need to look for them.นอกจากนี้ คุณจะไม่จำเป็นต้องมองหาพวกเขา
Besides, you said so yourself...นอกจากนี้ คุณบอกเอง...
Besides, you need a way to get in there.นอกจากนี้ คุณยังต้องหาทาง เข้าไปที่นั่นอีก
I've been coming here for years.นอกจากนี้ คุณยังเป็นคนที่ยกเลิกมันเองนะ
Besides, it's-- you know, it's a big deal to get picked for this.นอกจากนี้ คุณรู้นะ มันสำคัญมาก ที่ได้รับคัดเลือกให้ทำงานนี้
Plus, you know the terrain.นอกจากนี้ คุณรู้ภูมิประเทศ
Besides... you can't handle this by yourself.นอกจากนี้ คุณไม่สามารถจัดการมันด้วยตัวคุณเอง

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า นอกจากนี้
Back to top