ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

นอกครู

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *นอกครู*, -นอกครู-

นอกครู ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
นอกครู (adj.) recalcitrant See also: willful, refractory, unconventional, resistant, stubborn, unmanageable, refractory Syn. ผิดครู

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า นอกครู
Back to top