ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

นวกรรมิก

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *นวกรรมิก*, -นวกรรมิก-

นวกรรมิก ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
นวกรรมิก (n.) superintendent See also: construction, constructor, overseer, supervisor, inspector
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
So I came to pray. See if someone would watch over her.ดังนั้นฉันมายังสวด \ N. เพื่อดูว่าใครเธอนวกรรมิก

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า นวกรรมิก
Back to top