ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

ธุดงค์

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *ธุดงค์*, -ธุดงค์-

ธุดงค์ ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
ธุดงค์ (n.) pilgrimage See also: travel, wayfaring, trip
English-Thai: HOPE Dictionary
hike(ไฮคฺ) vt.,n. (การ) เดินทางไกลด้วยเท้า,ธุดงค์,เดินทางไกลโดยไม่ขึ้นรถ,ปลิวขึ้น,ขึ้นราคาอย่างรวดเร็ว,เพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว, See also: hiker,n.
itinerancy(ไอทิน'เนอเรินซี) n. การเดินทางจากที่หนึ่งไปยังอีกที่หนึ่ง,การธุดงค์,กลุ่มผู้เดินทางไปในที่ต่าง ๆ ,การหมุนเวียนไปประจำที่ต่าง ๆ, Syn. itineracy
pilgrim(พิล'กริม) n. ผู้แสวงบุญ,ผู้จาริกแสวงบุญ,พระธุดงค์,คนธุดงค์,ผู้เดินทาง,นักท่องเที่ยว
English-Thai: Nontri Dictionary
hike(vi) เดินทางไกล,ธุดงค์
itinerant(adj) ท่องเที่ยวไป,ธุดงค์,จาริก
pilgrim(n) นักธุดงค์,นักแสวงบุญ,ผู้จาริก,ผู้เดินทาง
pilgrimage(n) การธุดงค์,การแสวงบุญ,การเดินทาง,การจาริก
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
What do you say we pack a picnic tomorrow and hike up to Mount Arecibo?อะไรที่คุณพูด เราแพ็คปิกนิกในวันพรุ่งนี้ และธุดงค์ขึ้นไปบนภูเขาคิ?
One, we let them go, hike up.หนึ่งที่เราปล่อยให้พวกเขาไป ธุดงค์ขึ้น
Two, we tie them up, hike out, roll the dice.สองเราผูกไว้ธุดงค์ออกม้วน ลูกเต๋า
Right now, everybody in full gear for a 20-mile hike.ตอนนี้ทุกคนในเกียร์เต็มรูปแบบ สำหรับธุดงค์ 20 ไมล์

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า ธุดงค์
Back to top