ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

ธรรมชาตินิยม

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *ธรรมชาตินิยม*, -ธรรมชาตินิยม-

ธรรมชาตินิยม ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
ธรรมชาตินิยม (n.) naturalism
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
ethical naturalismธรรมชาตินิยมทางจริยศาสตร์ [ปรัชญา ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
naturalismธรรมชาตินิยม [ปรัชญา ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
naturalistic dramaละครแนวธรรมชาตินิยม [วรรณกรรม ๖ มี.ค. ๒๕๔๕]
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Naturalismธรรมชาตินิยม [TU Subject Heading]
Naturalistนักธรรมชาตินิยม [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
naturalism (n.) ธรรมชาตินิยม See also: ลัทธิธรรมชาตินิยม Syn. verisimilitude, realism
naturalist (n.) นักธรรมชาตินิยม See also: คนที่ศึกษาเรื่องของพืชและสัตว์ Syn. botanist, zoologist
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
He was some sort of naturalist.เขาเป็นเหมือนกับ นักธรรมชาตินิยม

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า ธรรมชาตินิยม
Back to top