ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

ธนสารสมบัติ

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *ธนสารสมบัติ*, -ธนสารสมบัติ-

ธนสารสมบัติ ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
ธนสารสมบัติ (n.) property See also: possessions, wealth, assets Syn. ทรัพยสมบัติ, ทรัพย์สิน, ธนทรัพย์
ธนสารสมบัติ (n.) property See also: possessions, wealth, assets Syn. ทรัพย์สมบัติ

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า ธนสารสมบัติ
Back to top